Students union

Address

Lviv, Mechnikova str., 8

Our social networks:
Telegram
Instagram
Facebook
Bot of the Student Council
Bot "Freshman of LNMU"

E-mail

Head of the department


Svitlana Nalyhach- the Head of the Students Union

Activities of the department

The Students Union is an Organization which unites active students, engaged in protection of students' rights and organization of their leisure.
The Head of Students Union represents students initiatives connected with the changes of living and educational conditions to the University administration.

Directions of work:
- Control under provision students rights;
- Cooperation with the University administration for improving the educational process and students living conditions;
- Organization of students leisure;
- Organization of interactive trainings forming of skills of the physicians and self-realization skills;
- Organization of sport events and promoting of healthy lifestyle;
- Cooperation with Students Unions from other Institutions.

Staff of the department

Members of Students Union:

1. Svitlana Nalyhach - Head of the Students Union
2. Ivan Miroshnichenko – Vice-head of the Students Union in Executive Issues
3. Alexandra Mospak – Vice-head of the Students Union in Organizational Issues
4. Khrystyna Slivinska – Vice-head of the Students Union on Issues of Development
5. Maryna Kalenska – Secretary of the Students Union
6. Galina Denisova - Head of the Informational Board
7. Sofia-Stanislava Yaremko - Head of the Scientific work Board
8. Olesya Chepul - Head of Life Conditions Board
9. Uliana Slotsiak- Head of the Educational Work Board
10. Marta Kachmar- Head of the Social Work Board
11. Vitaly Berestovy - Head of the Physical Training and Sport Board
12. Marharyta Korchova - Head of the International and Inter-Institutional Relations Board
13. Iryna Halushka - Head of an Entertainment Board
14. Bohdan Batsius - Head of the Students Union Medical Faculty №1
15. Shadi Abumutair - Head of the Students Union Medical Faculty №2
16. Ivan Yelisieienko - Head of the Students Union Dentistry Faculty
17. Sofiia Kozak - Head of the Students Union Pharmacy Faculty
18. Lee Sungchan - Head of the Students Union Foreign Students Faculty

Active of the Students union
1. Balich Maxim.
2. Batseko Yuliya.
3. Bilan Yulia.
4. Volynets Marina.
5. Oleksandr Halushchak.
6. Hnyp Bohdan.
7. Horban Albina.
8. Horblyanska Anna.
9. Horudko Ian.
10. Gotovtseva Olga.
11. Greschak Lev.
12. Derkach Olena.
13. Bohdan Dovbenko.
14. Dunakovska Olga.
15. Kivyr Kristina.
16. Kmetic Andrii.
17. Kateryna Kruchanitsa.
18. Lozhechnik Kateryna.
19. Lukash Tetiana.
20. Mazurkevich Bodan.
21. Makoviichuk Yulia.
22. Makodan Anastasia.
23. Mandriga Sophia.
24. Mykhalchuk Artem.
25. Nikolyshyn Evgeny.
26. Novikov Bohdan.
27. Oleinyk Sophia.
28. Ostapchuk Ulyana.
29. Pastukh Yana.
30. Podgayna Lydia-Maria.
31. Plytan Evgenia.
32. Podhorna Sofia.
33. Potichka Kateryna.
34. Romanyuk Christina.
35. Roschuk Sofia.
36. Sanotska Valentina.
37. Mykola Sichkaruk.
38. Slyusar Oleg.
39. Sorokach Svyatoslav.
40. Storoshchuk Maria.
41. Talakh Serhiy.
42. Tybinka Oleg.
43. Khaba Nadia.
44. Khleborodova Kateryna.
45. Khlyakina Valeria.
46. Chumak Iryna.
47. Shavalo Victoria.
48. Shimkiv Myroslava.
49. Shipovalova Elizaveta.
50. Spir Antonina.
51. Yurchuk Kateryna.