Адреса

79010 м.Львів, ЛОКЛ, вул. Юрія Руфа 6

Телефон: +38 (032)2769325, 2368297, 2368397, 2368261, 2368326

Email:

На карті:

 

Завідувач кафедри

Негрич Тетяна Іванівна , доктор медичних наук, професор

 

Негрич Тетяна Іванівна – доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою, член НТШ ЛНМУ ім. Данила Галицького, експерт МОЗ України за напрямом «Неврологія. Дитяча неврологія. Нейрохірургія. Дитяча нейрохірургія» позаштатний експерт ДОЗ ЛОДА за напрямом «Неврологія», член клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА, голова Львівського обласного товариства неврологів, керівник Львівського обласного центру розсіяного склерозу, член етичної комісії ЛНМУ, член етичної комісії КНП ЛОР «ЛОКЛ», президії ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», член правління ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», член медичної комісії НТШ ЛНМУ, член Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), член світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ), член Української Асоціації боротьби з інсультом (УАБІ), член українського товариства інсультної медицини (УТІМ), член Європейської асоціації інсульту (ESO), член Американської Академії Неврології (AAN), член RECOOP HST (Консорціум регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технологій), член редколегії: «Українського неврологічного журналу», «Міжнародного неврологічного журналу», «Медичні науки: праці наукового товариства ім. Т.Шевченка», «Acta Medica Leopoliensia», «Український вісник психоневрології», «Львівський клінічний вісник».

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Малярська Наталія Василівна – к.м.н, доцент кафедри, завуч кафедри, член НТШ ЛНМУ ім. Данила Галицького, член УЛТ у м. Львові, член ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», член Української Асоціації боротьби з інсультом (УАБІ), член European Stroke Organisation (ESO)

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Мар’єнко Лідія Борисівна – д.м.н., професор кафедри. Керівник Львівського обласного протиепілептичного центру. Член Львівського обласного товариства неврологів, член ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», член Міжнародної протиепілептичної Ліги (МПЕЛ), член підрозділу МПЕЛ Української протиепілептичної Ліги (УПЕЛ):  член правління УПЕЛ, голова комісії з міжнародних зв’язків УПЕЛ, член Американської Академії Неврології (AAN), cертифікований епілептолог і лектор Європейської Академії Епілепсії (EUREPA).

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Шевага Володимир Миколайович – професор кафедри неврології, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Боженко Наталія Леонідівна – к.м.н., доцент кафедри, відповідальна за лікувальну роботу кафедри,профорг кафедри. Керівник Львівського обласного науково-медичного центру медицини болю, член клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА, член Львівського обласного товариства неврологів, член ревізійної комісії ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», член головної управи УЛТ у Львові, член Української асоціації по вивченню болю (УАВБ), член Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), член Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), член клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА, член Української Асоціації боротьби з інсультом ( УАБІ), член European Academy of Neurology (EAN), член European Stroke Organisation (ESO), член International Headache Society (IHS), член International Association for the Study of Pain (IASP), член European Pain Federation (EFIC).

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Матвієнко Юрій Олександрович – к.м.н., доцент кафедри, відповідальний за наукову роботу. Член клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА, член Львівського обласного товариства неврологів, член ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», член редколегії медичного онлайн-журналу “Медицина світу”.

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Шоробура Марія Стефанівна – к.м.н., доцент кафедри, секретар кафедри,співробітник Львівського обласного центру розсіяного склерозу, відповідальна за роботу студентського наукового гуртка. Член Львівського обласного товариства неврологів, член ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України».

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Боженко Мирослав Ігорович -к.м.н., доцент, магістр психології управління, відповідальний за виховну роботу. Голова Ради молодих вчених ЛНМУ, член ГО « Аасоціація неврологів, психіатрів та наркологів України», член Української асоціації по вивченню болю (УАВБ); член Української Асоціації боротьби з інсультом (УАБІ), член Львівського обласного товариства неврологів, член Українського товариства головного болю, член European Academy of Neurology (EAN), член International Headache Society (IHS), член European Pain Federation (EFIC), член International Association for the Study of Pain (IASP), член European Stroke Organisation (ESO).

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Пшик Роман Степанович – к.м.н., асистент кафедри, матеріально відповідальний на кафедрі, відповідальний за MISA, член Львівського обласного товариства неврологів, член ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України».

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Вівчар Роман Ярославович – асистент кафедри, відповідальний за техніку безпеки, член Львівського обласного неврологічного товариства,  член НТШ ЛНМУ ім. Данила Галицького, член УЛТ у м. Львові, член ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», стажувався в Університетській клініці Інсбруку, консультант МЦ “Медіс”, “Сімейний”, лікар НКП ” БМЛ” БМР.

Google Scholar ORCID WoS Scopus
Івасюк-Криса Галина Михайлівна – старший лаборант.

Ткачук Любов Йосипівна - старший лаборант.

[]

Розклад

[]

[]

Верифікація результатів навчання

Поточний контроль

здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок. Кожне практичне заняття передбачає розбір теоретичного матеріалу, індивідуальне поточне опитування, виконання студентами практичної роботи та тестування. Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. За підсумком усіх видів діяльності виставляється підсумкова оцінка за тему за чотирибальною шкалою.

Зн-1 – Зн-2,

Ум-1 – Ум -3,

К-1 – К-2

АВ-1- АВ-3

Л 1-6,

П-1-9,

СРС-1-10

Тестовий контроль (студент в системі Mіsа отримує 10 тестів, відповідає та отримує результат у балах (від 0 до 10) та відсотках (від 0 до 100)).

Демонстрація практичної навички, звіт про виконану практичну роботу.

Відповідь на запитання викладача

Відмінно («5») -студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми,. правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, включно з питаннями лекційного курсу і самостійної роботи. Тісно пов’язує теорію з практикою і правильно демонструє виконання (знання) практичних навичок. Вирішує задачі підвищеної складності, вміє узагальнювати матеріал. Правильно відповів на 9-10 тестових питань

Добре («4») – студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Вміє вирішувати легкі і середньої складності задачі. Володіє необхідними практичними навиками і прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум. Правильно відповів щонайменше на 7-8 тестових питань.

Задовільно («3») – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, неповно, за допомогою додаткових питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок студент робить помилки. Студент вирішує лише найлегші задачі, володіє лише обов’язковим мінімумом методів дослідження. Правильно відповів щонайменше на 5-6 тестових питань.

Незадовільно («2») – студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових фактів, визначень, не може дати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки. Відповів на менше, ніж 5 тестових питань.

Підсумковий контроль

Загальна система оцінювання

Участь у роботі впродовж семестру – 100%

Шкали оцінювання

традиційна 4-бальна шкала, багатобальна (200-бальна) шкала, рейтингова шкала ECTS

Умови допуску до підсумкового контролю

Студент відвідав усі практичні (лабораторні, семінарські) заняття і отримав не менше, ніж 120 балів за поточну успішність

Вид підсумкового контролю

Методика проведення підсумкового контролю

Критерії зарахування

Залік

Мають бути зараховані усі теми, винесені на поточний контроль. Оцінки з 4-ри бальної шкали конвертуються у бали за багатобальною (200-бальною) шкалою відповідно до Положення «Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності студентів»

Максимальна кількість балів – 200.

Мінімальна кількість балів- 120

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином

Оцінка з дисципліни базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

[]

Клінічними базами кафедри неврології є :

 1. КНП ЛОР “Львівська обласна клінічна лікарня”
 2. Медичний центр “Дельта Мед” – українсько – ізраїльська багатопрофільна клініка.
 3. Медичний центр “Нейроклінік”

 

Працівники кафедри в процесі своєї роботи втілюють новітні клініко-діагностичні та профілактичні методи лікувального процесу.  З метою надання якісної консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам створено спільним наказом ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та директора Комунального некомерційного підприємства  Львівської обласної Ради  “Львівська обласна клінічна лікарня” на базі кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Комунального некомерційного підприємства  Львівської обласної Ради  “Львівська обласна клінічна лікарня”у відповідності до угоди про співпрацю між ЛНМУ ім. Данила Галицького та КНП ЛОР ЛОКЛ, статуту ЛНМУ ім. Данила Галицького, статуту  КНП ЛОР ЛОКЛ. :

 1. «Центр розсіяного склерозу» керівник д.м.н., професор Негрич Т.І.
 2. «Протиепілептичний центр» керівник д.м.н., професор Мар’єнко Л.Б.
 3. «Науково-практичний центр медицини болю» керівник к.м.н.,доцент Боженко Н.Л.

У центрах здійснюється  :

-впровадження та поширення у лікарській практиці нових методів діагностики та лікування;

здійснення комплексних заходів з використанням сучасних медичних засобів, матеріалів і обладнання для профілактики, діагностики та лікування захворювань;

-проведення наукових досліджень та проведення науково- виховного процесу  з питань профілактики, діагностики, лікування;

-рання діагностика захворювань і своєчасне їхнє лікування із застосуванням новітніх методик, лікарських засобів, матеріалів і обладнання;

-надання консультативної допомоги пацієнтам, що звернулися до Медичного центру;

-створення сучасних алгоритмів діагностики та лікування;

-організація комплексу заходів, які будуть спрямовані на профілактику захворювань.

 

 

Професор Негрич Т.І. є Експертом МОЗ України за напрямом

«Неврологія. Дитяча неврологія. Нейрохірургія. Дитяча нейрохірургія»

Голова Львівського обласного товариства неврологів,

Член правління ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів

України».

Членами Всеукраїнського лікарського товариства(ВУЛТ)та світової федерації українських лікарських товариств ( СФУЛТ) є професор Негрич Т.І., доцент Боженко Н.Л.(член головної управи УЛТ у Львові) . доцент Малярська Н.В., асистент Вівчар Р.Я.

Усі працівники кафедри є членами Львівського обласного товариства невроло-гів та членами ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологівУкраїни».

Професор Негрич Т.І. , доцент Боженко Н.Л . доцент Матвієнко та професор  Мар’єнко Л.Б ,є •          членами клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА.

 

Професор  Мар’єнко Л.Б- член ГО Міжнародна протиепілептична Ліга та Українська протиепілептична Ліга, Член правління УПЕЛ, голова комісії з міжнародних зв’язків.

 

Професор Негрич Т.І. проводить щотижневі обходи в неврологічному відділі ЛОКЛ, за участі працівників кафедри – щомісячні товариства неврологів та весняні та осінні читання Львівської неврології. У ці непрості часи військової агресії Росії, працівники кафедри неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького працюють над тим, щоб поширювати якісну, актуальну медичну інформацію для лікарів і пацієнтів, яка б дала можливість з користю провести час та отримати нові знання. Кафедра продовжує вести активну наукову, педагогічну, просвітницьку діяльність в умовах війни. Підготовано  офлайн та онлайн заходи, спікерами на яких були працівники кафедри.

 

 

Наукові теми кафедри

2008-2012 рр. – КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ ТА ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

2013-2017 рр. – КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ (РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ, ЕПІЛЕПСІЯ, ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ, ХВОРОБА ПАРКІНСОНА) В МЕШКАНЦІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ

2018-2022 рр. – ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ БІОМАРКЕРІВ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

2023-2027 рр. – ВИВЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ БІОЛОГІЧНИХ, ГЕНЕТИЧНИХ ТА НЕЙРОРАДІОЛОГІЧНИХ МАРЕКРІВ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ».

Підручники (2021-2024 рр.)

 1. Матвієнко Ю.О., Негрич Т.І., Мар’єнко Л.Б., Король Г.М. Невідкладні стани в неврології. Підручник. — Львів, 2021. — 224 с.
 2. Матвієнко Ю. О. Міастенія : підручник / Ю. О. Матвієнко, Т. І. Негрич. – Львів, 2021. – 91 с.

Посібники (2021-2024 рр.)

 1. Боженко М.І., Негрич Т.І., Боженко Н.Л., Негрич Н.О. Головний біль. Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – К.: Видавничий дім «Професiйнi видання Україна», 2021.- 83 с.
 2. Боженко Н.Л., Боженко М.І. Мігрень. Прості відповіді на складні питання. – ТОВ Доктор-Медіа-Груп, 2021 – 44 с.
 3. Боженко Н.Л., Боженко М.І., Боженко О.Б. Фізична активність та релаксація при мігрені (посібник для пацієнтів). Львів: 2022. – 20 с.
 4. Боженко Н.Л., Боженко М.І. Вестибулярна мігрень (посібник для лікарів та пацієнтів). Львів: 2022. – 23 с.
 5. Боженко Н. Л., Негрич Т. І.,Слободін Т. М., Боженко М.І. Біль в спині: сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні. – Київ: Професійні видання. Україна, 2022. – 68 с.

Методичні вказівки (2021-2024 рр.)

Негрич Т.І., Кирилюк С.Я., Король Г.М. Методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять зі студентами 4–го курсу стоматологічного факультету підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія», Львів, ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2021.- 75 с.

Негрич Т.І., Мар’єнко Л.Б., Король Г.М., Малярська Н.В., Боженко Н.Л., Матвієнко Ю.О., Шоробура М.С., Пшик Р.С., Вівчар Р.Я. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни за вибором «Дитяча неврологія» з підготовки докторів філософії галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізацією «Нервові хвороби» вищих медичних закладів, Львів, ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2021. – 219 с.

 1. Nehrych, Y. Matvienko. Guidelines for extra-curricular independent work for students of medical, dental faculties and postgraduate. PRINCIPLES OF STRUCTURE AND FUNCTIONING OF THE NERVOUS SYSTEM. RECEPTORS, SENSITIVITY. CLINICAL CLASSIFICATION OF SENSITIVITY. ANATOMY OF SENSORY PATHWAYS. METHODOLOGY OF SENSORY EXAMINATION. TYPES AND KINDS OF SENSORY DEFICIT.–Lviv, Danylo Halytsky LNMU, 2021. – 38 p.
 2. Nehrych, Y. Matvienko. Guidelines for extra-curricular independent work for students of medical, dental faculties and postgraduate. SYNDROMES OF OCULOMOTOR NERVES’ AFFECTION. FACIAL NERVE AND SYNDROMES OF ITS AFFECTION. PATHOLOGY OF IX-XII CRANIAL NERVES. BULBAR AND PSEUDOBULBAR SYNDROMES. ALTERNATING SYNDROMES. – Lviv, Danylo Halytsky LNMU, 2021. – 28 p.
 3. Nehrych, Y. Matvienko. Guidelines for extra-curricular independent work for students of medical, dental faculties and postgraduate. Trigeminal nerve and syndromes of its affection. – Lviv, Danylo Halytsky LNMU, 2021. – 28 p.

Maryenko L., Nehrych T. Guidelines for extra-curricular independent work for students of medical, dental and postgraduate faculties. Additional diagnostic techniques in neurology. CSF testing. Meningeal syndrome. – Lviv,  Danylo Halytsky LNMU, 2021. – 36 p.

Негрич Т.І., Король Г.М., Мар’єнко Л.Б., Малярська Н.В.,та ін.Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни за вибором «Дитяча неврологія» з підготовки докторів філософії галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізацією «Нервові хвороби» вищих медичних закладів. – Львів, ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2021. – 219 с.

Чаплик В.В., Мар’єнко Л.Б., Негрич Т.І., Мар’єнко К.М. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації, дії персоналу, службовців та населення при попереджувальному сигналі «УВАГА ВСІМ» та мовної інформації Управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (штабів ЦЗ). Методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять зі студентами IV курсу медичного і стоматологічного факультетів вищих медичних закладів Львів, ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2021. – 38 с.

Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська,  Н.О. Негрич, М.І. Боженко. «Анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання головного мозку». (Навчально-методичні рекомендації  для  позааудиторної самостійної роботи студентів). Львів, 2022. – 28 с.

Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська,  Н.О. Негрич, М.І. Боженко «Анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання спинного мозку. Порушення кровообігу спинного мозку». Навчально-методичні рекомендації  для  позааудиторної самостійної роботи студентів. Львів: 2022. – 21 с.

Н.Л. Боженко, В.В.Чаплик, Негрич Т.І., М.І. Боженко. «Організація і порядок проведення евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій та в особливий період» Методичні рекомендації для викладачівдо проведення практичних занять зі студентами IV курсу медичного факультету і стоматологічного факультетів вищих медичних закладів. Львів, 2022. – 20 с.

Негрич Т.І., Малярська Н.В., Матвієнко Ю.О., Негрич Н.О. “Робочий зошит з неврології”. Навчально-методичне керівництво для практичних занять з дисципліни “Неврологія” розділу “Загальна неврологія” для студентів IV курсу медичного факультету вищих медичних закладів. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2022. – 92 с.

Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська, М.І. Боженко «Ураження нервової системи при захворюваннях системи кровообігу»Навчально-методичні рекомендації для практичних занять для студентів IV курсумедичного та стоматологічного факультетів, підготовки докторів філософії (Ph.D.), лікарів-інтернів неврологів  (підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освітигалузі знань 22 «Охорона здоров’я»,спеціальності 222 «Медицина» і 221 «Стоматологія”.

Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська, М.І. Боженко«УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ» Навчально-методичні рекомендації для практичних занять для студентів IV курсумедичного та стоматологічного факультетів, підготовки докторів філософії (Ph.D.), лікарів-інтернів неврологів  (підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освітигалузі знань 22 «Охорона здоров’я»,спеціальності 222 «Медицина» і 221 «Стоматологія”.

Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська, М.І. Боженко «УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ СИСТЕМНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ» Навчально-методичні рекомендації для практичних занять для студентів IV курсумедичного та стоматологічного факультетів, підготовки докторів філософії (Ph.D.), лікарів-інтернів неврологів  (підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освітигалузі знань 22 «Охорона здоров’я»,спеціальності 222 «Медицина» і 221 «Стоматологія”.

Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, Н.В. М.І. Боженко «Сон та його порушення» Навчально-методичні рекомендації для практичних занять для студентів IV курсумедичного та стоматологічного факультетів, підготовки докторів філософії (Ph.D.), лікарів-інтернів неврологів  (підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освітигалузі знань 22 «Охорона здоров’я»,спеціальності 222 «Медицина» і 221 “Стоматологія”.

Negrych T.I., Malyarska N.V., Matvienko Yu.O., Negrych N.O. “Workbook on neurology”. Educational and methodological guidance for practical classes on the subject “Neurology” of the section “General neurology” for the IV year students of of the medical faculty of higher medical institutions. – Lviv, LNMU, 2023. – 74 p.

Негрич Т.І., Малярська Н.В., Матвієнко Ю.О. “Неврологічні аспекти онкології”. Методичні рекомендації до практичних занять з неврології для студентів IV курсу медичного факультету, докторів філософії вищих медичних закладів, а також лікарів-інтернів неврологів. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2023. – 32 с.

Негрич Т.І., Малярська Н.В., Матвієнко Ю.О. “Неврологічні аспекти вагітності”. Методичні рекомендації до практичних занять з неврології для студентів IV курсу медичного факультету, докторів філософії вищих медичних закладів, а також лікарів-інтернів неврологів. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2023. – 28 с.

Негрич Т.І,, Шоробура М.С,, Малярська Н.В. Методичні рекомендації для студентів (розробки для навчального процесу) “Ураження нервової системи при захворюваннях нирок”. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2023. – 24 с.

Мар’єнко Л.Б., Негрич Т.І., Мар’єнко К.М. Ураження нервової системи при захворюваннях органів травлення. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять для студентів IV курсу медичного та стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів неврологів. – ЛНМУ ім. Д.Галицького. – Львів, 2023. – 20 с.

Статті у міжнародних та українських журналах, зареєстрованих у наукометичних базах (2021-2024 рр.)

Starykovych  M., Antonyuk  V., Nehrych  T., Negrych  N., Horák  D., Souchelnytskyi S., Kit O., Stoika R., Kit Y. Isolation and identification in human blood serum of the proteins possessing the ability to bind with 48 kDa form of unconventional myosin 1c and their possible diagnostic and prognostic value. Biomed Chromatogr. 2021 Apr;35(4):e5029. doi:10.1002/bmc.5029.

Негрич Т., Шоробура М., Грицина І., Юхимів Л., Кирилюк С. Особливості клінічного перебігу післякорових енцефалітів у імуносупресованих осіб. Праці НТШ Медичні науки. 2021; №1, Том 64: 62-70. DOI: 10.25040/ntsh2021.01.06

Негрич Т.І.,  Боженко Н.Л.,  Боженко М.І. Вплив інтенсивності та нейропатичного компонента болю на якість життя хворих на розсіяний склероз. – Запорожский  медицинский журнал. – 2021.- Том 23, № 5 (128), сентябрь-октябрь. – С.  628-635. DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.5.206017

Bozhenko M., Nehrych T., Bozhenko N. Headache features in multiple sclerosis patients. – CEPHALALGIA. – 2021. – Vol. 41., 1 SUPPL. – P. 194.

Bozhenko M., Bozhenko N. The route of patients to the diagnosis of hemiplegic migraine and the peculiarities of this migraine type. – The Journal of Headache and Pain. – 2021, 22 (Suppl 1):P0233. – P.89-90.

Sacco S, Lampl C, Maassen van den Brink A, Caponnetto V, Braschinsky M, Ducros A, Bozhenko M. Burden and attitude to resistant and refractory migraine: a survey from the European Headache Federation with the endorsement of the European Migraine & Headache Alliance. Journal of Headache and Pain. 2021;22(1):Article number 39. DOI:10.1186/s10194-021-01252-4

Bozhenko M, Nehrych T, Bozhenko N. Psycho-emotional aspects in the formation of pain syndrome characteristics in patients with multiple sclerosis. Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. 2021;65(2):157-166. https://doi.org/10.25040/ntsh2021.02.15

Негрич ТІ, Боженко НЛ, Боженко МІ. Вплив інтенсивності та нейропатичного компонента болю на якість життя хворих на розсіяний склероз. Запорізький медичний журнал. 2021;23(5):628-635. DOI: 10.14739/2310-1210.2021.5.20601  http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/206017/239304

Thalamus volume as a convenient marker of degenerative-atrophic changes in the brain of multiple sclerosis patients M. Bozhenko, T. Nehrych  N. Bozhenko 2023 European Journal of Neurology, 30 (Suppl. 1), 330–430 30 (1), 420.

Боженко Н.,  Шоробура М., Паєнок А.,  Лаповець Л., Негрич Т. Постінфекційна, викликана COVID-19, демієлінізуюча хвороба.  Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences.- 2022.- Vol 66.- No 1.- P.45-59. ISSN 2708-8634   SCOPUS Q3/Q4 h=0,128 https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/648/468

Мар’єнко Л.,  Літовченко Т., Негрич Т.,  Флоркян В. Коморбідність розсіяного склерозу та епілепсії: більше запитань чи відповідей? Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки 2023, 1(71) – с.    https://doi.org/10.25040/ntsh            SCOPUS Q3/Q4 h= 0,128 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1MHA2c2BAxVKNuwKHdk6DU4QFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fmspsss.org.ua%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F816%2F568&usg=AOvVaw0P2PR7BJGW1Tfok04GLHvZ&opi=89978449

Негрич Т., Матолінець Н., Нетлюх А., Прокопенко Н., Кирилюк С. Гостра енцефаломієлополірадикулонейропатія, що виникла після вакцинації мРНК вакциною BNT162 b2 проти COVID19: огляд клінічного випадку.  Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки, 2023,1(71). – с. https://doi.org/10.25040/ntsh SCOPUS Q3/Q4 h= 0,128 https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/825/584

Негрич Т.І. Копчак М.Б., Кирилюк С.Я. Хронічна рецидивуюча запальна оптична нейропатія: діагностичні стратегії та лікування (огляд літератури). Медичні перспективи. 2023. Т. 28, № 2. С. 29-35. https://doi.org/10.26641/2307-0404. 2023.2.283157 Scopus https://medpers.dsma.dp.ua/issues/2023/N2/29-35.pdf

Дроник І.С., Дутка Р.Я., Чмир Н.В., Пшик Р.С., Фаліон Р.І. Зміни рівня кортизолу під впливом фізичного навантаження у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та у практично здорових осіб. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2023;19(3):200-205. doi: 10.22141/2224-0721.19.3.2023.1272 (список В) https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=KPZA_5gAAAAJ&citation_for_view=KPZA_5gAAAAJ:ufrVoPGSRksC

Статті у фахових журналах із списку ДАК (2021-2024 рр.)

М.І. Боженко. Патерни перебігу больових синдромів і їх характеристики у хворих на розсіяний склероз. – Acta Medica Leopoliensia. –  Том 27 № 1-2 (2021). – P. 36.

Боженко М.І. Місце болю в структурі неврологічних симптомів у хворих на розсіяний склероз та характеристики, які впливають на пріоритизацію болю пацієнтом. – Український неврологічний журнал. — 2021, № 1—2. – С. 19—24.

Бойчук М.О. Негрич Т.І. Білий Р.О. Прогностичне значення дослідження експонування глікозильних детермінант на молекулах імуноглобулінів IgG у сироватці крові хворих на розсіяний склероз залежно від проведеної медикаментозної терапії. Міжнародний неврологічний журнал, 2020. – Vol. 16, № 5, 27-33.

Мар’єнко Л.Б. Практичні аспекти призначення першої монотерапії дорослим пацієнтам з епілепсією. – Український медичний часопис. – 2021. – №3.- С.77-80.

Мар’єнко Л.Б., Мар’єнко К.М. Пізня епілепсія: особливості діагностики і лікування. Український медичний часопис. – 2021. – №1 (141). – С.63-65.

Негрич Т.І., Копчак М.Б., Кирилюк С.Я. Хронічна рецидивуюча запальна оптична нейропатія: огляд двох клінічних випадків. Acta Medica Leopoliensa. 2020; 4(XXVI): 116-121. DOI: https:/doi.org/10.25040/aml2020.04

Боженко М.І., Негрич Т.І., Бачун А.О. Зменшення об’єму і асиметрія таламусів як маркери прогресування розсіяного склерозу, характеристик болю та низької якості життя у хворих на розсіяний склероз. – Український неврологічний журнал. 2022. – № 1-2. – С. 34-40.

Боженко М.І. Місце болю в структурі неврологічних симптомів у хворих на розсіяний склероз та характеристики, які впливають на пріоритизацію болю пацієнтом. – Український неврологічний журнал. – 2021. – № 1-2. – С.19-24. DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2021-1-2-19

Мар’єнко Л.Б. Деякі практичні аспекти призначення першої монотерапії дорослим пацієнтам із епілепсією. – Український медичний часопис. – 2021. – №3. – С.77-80.

Мар’єнко Л.Б., Мар’єнко К.М. Леветирацетам — сучасне рішення проблеми епілепсії в нейропедіатричній практиці. – Міжнародний неврологічний журнал. – 2022. – Т.18. – №1. – C.33-41.

Негрич Т.І., Боженко Н.Л., Фітькало О.С., Паєнок А.В., Лаповець Л.Є. Біль як міждисциплінарна проблема. Український медичний часопис. 2022; 5 (151) – IX/X;1-4.

Шоробура М.С., Негрич Т.І., Боженко Н.Л., Негрич Н.О. Діагностика та лікування гострої постінфекційної демієлінізувальної хвороби. Випадок із практики. Український неврологічний журнал. 2022;(1-2):47-53. DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2022-1-47 Доступно: http://ukrneuroj.com.ua/issue/view/15555

М. І. Боженко, Т. І. Негрич, А. О. Бачун.  Зменшення об’єму і асиметрія таламусів як маркери прогресування розсіяного склерозу, характеристик болю та низької якості життя у хворих на розсіяний склероз Український неврологічний журнал.  2022;(1-2):34-40. DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2022-1-34  «Б» http://ukrneuroj.com.ua/article/view/252302

М. С. Шоробура, Т. І. Негрич, Н. Л. Боженко, Н. О. Негрич.  Діагностика та лікування гострої постінфекційної демієлінізувальної хвороби. Випадок із практики. Український неврологічний журнал.-2022. – № 1-2.- Ст. 47-53 «Б» http://ukrneuroj.com.ua/article/view/260089

Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, О.С. Фітькало, А.В. Паєнок, Л.Є. Лаповець. Біль як міждисциплінарна проблема. Український медичний часопис. 5 (151) – IX/X 2022.- Ст. 80-83   «Б» https://umj.com.ua/uk/publikatsia-235551-bil-yak-mizhdistsiplinarna-problema

Ю. В. Курус, С. Я. Кирилюк,  Т. І. Негрич.  Лікування міокімії верхнього косого м’яза ока за допомогою прегабаліну. Клінічний випадок. Український неврологічний журнал. 2022; No 3-4; 67- 69. «Б» http://ukrneuroj.com.ua/article/view/269189

Негрич Т.І., Боженко Н.Л., Негрич Н.О., Боженко М.І. Особливості перебігу мозкових інфарктів у вагітних і породіль. International Neurological Journal (Ukraine), ISSN 2224-0713 (print), ISSN 230 «Б» https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjchvzK3s2BAxXX3AIHHSvYDIkQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Finj.zaslavsky.com.ua%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F993%2F1004%2F610&usg=AOvVaw2MszxjO55yE_ldwrOQ0Fxx&opi=89978449

Боженко Н. Л.,  Негрич Т. І., Негрич Н. О.,  Боженко М. І. Біль голови: класифікація; діагностика; принципи лікування (огляд літератури; опис клінічного випадку) Львівський  клінічний вісник, 2023, 2(42), 96-104.https://doi.org/10.25040/lkv2023.02.096 7-1419 (online) 2023;19(1):32-40  «Б» https://lkv.biz/uk/10805-2/

Негрич Т.І., Липовенко Л.Б., Погорілий Д.П., Мурончик Р.М., Гурмак О.М., Погоріла О.В., Лебедь М.Г., Коткін Є.О., Недуха В.О., Ільницька М.М., Саваріна М.М., Семенюк В.В., Яремова С.О. Доведена клінічна ефективність: досвід застосування патогенетичної схеми Brainy в Україні. Міжнародний неврологічний журнал, 2023, Т.19, № 3, с.18-25 «Б» http://www.mif-ua.com/archive/article/52862

Терапевтичні взаємовідносини при нозогенних реакціях різного типу О.С. Фітькало, О.О. Фільц, О.Л. Лизак, М.І. Боженко. УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 6 (152) – XI/XII 2022/ с.1-3. «Б» https://umj.com.ua/uk/publikatsia-235995-terapevtichni-vzayemovidnosini-pri-nozogennih-reaktsiyah-riznogo-tipu

Мар’єнко Л.Б. Можливості подолання фармакорезистентності при епілепсії завдяки лакосаміду. Український медичний часопис, 2023;4 (156)- VII/VIII:41-46. [DOI: 10.32471/umj.1680-3051.156.245258. Посилання: [www.umj.com.ua/uk/publikatsia-245258-mozhlivosti-podolannya-farmakorezistentnosti-pri-epilepsiyi-zavdyaki-lakosamidu)https://umj.com.ua/uk/publikatsia-245258-mozhlivosti-podolannya-farmakorezistentnosti-pri-epilepsiyi-zavdyaki-lakosamidu]

Мар’єнко Л.Б. Фармакорезистентна епілепсія: огляд існуючих і нових методів лікування. Міжнародний неврологічний журнал, 2023;Т.19,3:19-29.[http://www.mif-ua.com/archive/article/52858].

Тези міжнародних конференцій (2021-2024 рр.)

Neurological consequences of transferred SARS-CoV-2 in outpatient practice. N. Bozhenko, M. Bozhenko European Journal of Neurology, Supplement 1, June 2022. Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Neurology, 29 (1), p. 721.

Bozhenko M. Bozhenko N, Fitkalo O, Bozhenko O. Psycho-emotional portrait of a patient with migraine. 12th Congress of the European Pain Federation EFIC; 2022 Apr 27-30; Dublin, Ireland p. 48-49.

Bozhenko N. Bozhenko M. Nehrych T. Changes in brain volumes as a potential tool for objectification of pain in patients with multiple sclerosis. 12th Congress of the European Pain Federation EFIC; 2022 Apr 27-30; Dublin, Ireland [Internet]. p. 254-255.

Bozhenko M., Nehrych T., Bozhenko N. Back pain associated with multiple sclerosis. 2021/10/1, Journal of the Neurological Sciences. 2022. Vol. 429. P/118623.

Bozhenko M., Nehrych T., Bozhenko N. Headache features in multiple sclerosis patients. JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN. 2022. Vol. 22. SUPPL 1/P129-130.

Bozhenko M., Bozhenko N. The route of patients to the diagnosis of hemiplegic migraine and the peculiarities of this migraine type. JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN 2022. Vol. 22 (SUPPL 1), 89-90.

Bozhenko M., T. Nehrych.  Grey matter volumes as marker of low pain-related quality of life in multiple sclerosis patients European Journal of Neurology, 29 (Suppl. 1), 838–918/p.875. Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Neurology.

Bozhenko, T. Nehrych, N. Bozhenko. Thalamus volume as a convenient marker of degenerative-atrophic changes in the brain of multiple sclerosis patients. European Journal of Neurology, 2023; 30 (Suppl. 1),  420.

Участь в міжнародних конференціях (2021-24)

Негрич Т.І. 26-28.10.2022. 38 Конгрес ECTRIMS Амстердам, Нідерланди

Мар’єнко Л.Б. 10-й Мігруючий і Кавказький курс з епілептології під егідою Міжнародної Протиепілептичної ліги. Батумі, Грузія. 9-12.10.2022.

Мар’єнко Л.Б. Участь онлайн у 14 Міжнародному Конгресі Епілепсії 09-13.07 2022 р.

Мар’єнко Л.Б. Вебінар УПЕЛ 13.10.2022. «Матеріали 14-го Європейського конгресу епілептології» 9-13 липня 2022, Женева.

Шевага В.М. 61-th International Neuropsychiatric Congress «Mind & Brain», 26-29 May 2022, Pula, Croatia (virtual).

Негрич Т.І., Казахстан, Алма-Ати, 5-й міжнародний освітній форум  Neurology update in Kazakhstan 2023 «Терапія ВА РС: від досліджень до реальної клінічної практики» (онлайн).

Негрич Т.І., 11-13.05 2023 8-th Mc Master international Review course in internal medicine, MIRCIM 2923 with EFIM and ISIM sessions, Krakiv, Poland

Мар’єнко Л.Б. Батумі, Грузія. The 2022, Migrating and Caucasian Course on Epileptology (MCCE-2022) «New vision on Diagnosis, Treatment and Care of Epilepsy», 09 -12 October, 2022. Batumi, Georgia. Доповідь «EEG in elderly people with epilepsy»

Доповіді на міжнародних конференціях (2021-24)

Мар’єнко Л.Б.  Доповідь “EEG in the elderly people with epilepsy”. 10-й Мігруючий і Кавказький курс з епілептології під егідою Міжнародної Протиепілептичної ліги. Батумі, Грузія. 9-12.10.2022

Негрич Т.І., Казахстан, Алма-Ати, 5-й міжнародний освітній форум  Neurology update in Kazakhstan 2023 «Терапія ВА РС: від досліджень до реальної клінічної практики» (онлайн)

Мар’єнко Л.Б. Батумі, Грузія. The 2022, Migrating and Caucasian Course on Epileptology (MCCE-2022) «New vision on Diagnosis, Treatment and Care of Epilepsy», 09 -12 October, 2022. Batumi, Georgia. Доповідь «EEG in elderly people with epilepsy».


портфоліо 2022 зведена  
портфоліо 2023 зведена  

Міжнародна співпраця кафедри неврології

 1. Кафедра неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького активно співпрацює з відомим вченим, професором Марінусом ван Айзендорном. Марінус ван Айзендорн є почесним професором Університетського коледжу Лондона та Університету Монаша, членом Нідерландської королівської академії мистецтв і наук. Його дослідження зосереджені на соціальних, психологічних та нейробіологічних аспектах розвитку дитини, з акцентом на регуляцію стресу та жорстоке поводження. У Google Scholar зафіксовано понад 120 000 цитувань його публікацій (індекс Гірша = 164).

Професор ван Айзендорн працював над двома важливими грантовими проєктами разом з професоркою Тетяною Негрич з кафедри неврології:

 • Метааналіз впливу україно-російської війни на психічне здоров’я українських сімей. Результати будуть представлені на 11-й International Attachment Conference у липні 2024 року.
 • Вивчення батьківського вигорання та жорстокого поводження з дітьми на фоні збройної агресії росії в Україні. Попередні дані були представлені 3 травня на зустрічі з науковцями, інтернами та студентами ЛНМУ.
 1. Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького активно співпрацює з Tinnitus Clinic Milano, передовим світовим центром у вивченні та лікуванні тинітусу. Співпраця передбачає поглиблення практичної та наукової взаємодії у лікуванні тинітусу в Україні.

У жовтні 2023 року у Львові відбулися лекція та тренінги на тему «Тинітус: як допомогти людині, що страждає від шуму в вухах» від експертів Tinnitus Clinic Milano. Доцент кафедри неврології Мирослав Боженко пройшов стажування в цій провідній клініці у Мілані, Італія.

Наразі розробляється проект створення центру лікування тинітусу у Львові, що стане важливим кроком у покращенні медичної допомоги пацієнтам з цією проблемою.

Візит-лектори. 

1. Славомир Лєткєвіч.          Відео1   Відео2    Відео3

Співпраця з Асоціацією регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології – RECOOP HST

Кафедра неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького активно співпрацює з Асоціацією регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST). Асоціація об’єднує 16 науково-дослідних інститутів та університетів з 9 країн (Хорватія, Чехія, Данія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Україна та США) з метою навчання та мотивації науковців для отримання максимально можливих результатів у дослідженнях, а також для перетворення цих результатів у доступні продукти, нові діагностичні інструменти, медичні пристрої та препарати. За роки співпраці, викладачі та студенти кафедри неврології неодноразово брали участь у щорічних конференціях асоціації «Bridges in Life Sciences», та інших її проектах, що сприяє підвищенню професійної кваліфікації та розвитку наукових досліджень.

фото 1  фото 2   фото 3   фото 4   фото 5

Виховна робота на кафедрі неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького спрямована на реалізацію основних вимог Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Концепції національного виховання студентської молоді» МОН України, Постанови КМУ від 9 жовтня 2020 р. № 932 “Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки”, Указу Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.2008 року № 687 «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», Статуту Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, плану виховної роботи ЛНМУ ім. Д.Галицького та інших нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

Відповідальний за виховну роботу кафедри доцент Боженко Мирослав Ігорович.

Основні напрямками виховної роботи:

 • формування у студентів активної життєвої позиції, почуття патріотизму, рис

громадянина України; національної свідомості, людської гідності та любові до

рідної землі;

 • формування академічної доброчесності, правової культури;
 • забезпечення духовного та естетичного розвитку студентів;
 • формування здорового способу життя, організація дозвілля з залученням до активних форм відпочинку;
 • задоволення потреб студентів у професійному самовизначенні;
 • співпраця зі студентським самоврядуванням.

На кафедральних нарадах систематично обговорюються підсумки виховної роботи, на початку кожного навчального року затверджується план виховної роботи на поточний рік. За розробленим планом виховних заходів, куратори проводять інформаційно-тематичні години та бесіди, підтримують постійний зв’язок з групами. Кожен куратор веде необхідну звітно-облікову документацію. Індивідуальні плани роботи кураторів груп оформлені з урахуванням різноманітних форм і методів виховної роботи в групі студентів та аспірантів.

 

Великі особистості та визначні дати, пов’язані з національно-патріотичним рухом України (для використання у виховній роботі зі студентами).

 1. Історія становлення ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Львівський Таємний Університет (1920-1925 р.р.). Доктор Маркіян Панчишин. Музей історії медицини Галичини.

Історія кафедри неврології.

 1. Правові та етичні аспекти роботи лікаря-невролога.
 2. Етика, естетика, деонтологія, субординація. Дрес-код, зовнішній вигляд медика, лікаря.

Доцільно подавати інформацію при проходженні теми «Черепно-мозкові нерви» – про створення спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів для глухих (1830 р., вул. Личаківська) та сліпих (1851 р., вул. І. Франка) – перші в Україні та Європі.

 • 1868 р. – товариство « Просвіта» 1939 р.
 • НТШ – Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка – 1873 р., лікарська комісія 1898 р.
 • 1910 р. – Українське лікарське товариство у Львові – УЛТ (1910-1939, 1990 і по даний час) – відновлення роботи УЛТ.

Січень

 1. 1 січня 1909 р. народився Степан Бандера.
 2. 6 січня 1938 р. народився Василь Стус.
 3. 7 січня – Різдво Христове.
 4. 7 січня 1927 р. народився Ростислав Братунь.
 5. 14 січня народився митрополит Іларіон (Іван Огієнко ).
 6. 17 січня 1969 р. народився Іван Труш.
 7. 22 січня 1918 р. прийнято IV Універсал Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність УНР. День соборності України (22.01.1919 р. відбувся Акт Злуки УНР та ЗУНР).
 8. 24 січня 1879 р. народився Станіслав Людкевич.
 9. 27січня народився Павло Чубинський.
 10. 28 січня 1951 р. народився Леонід Каденюк.
 11. 29 січня – День пам’яті героїв Крут (29 січня 1918 р. битва під Крутами).

 

 

 

Лютий

 1. 2 лютого 1845 р. народився Іван Пулюй.
 2. 10 лютого 1895 р. народився Василь Вишиваний, архикнязь Вільгельм Франц фон Габсбурґ-Лотаринзький .
 3. 10 лютого 1936 р. народився Богдан Горинь.
 4. 14 лютого 1845 р. народився Зигмунд Горголевський.
 5. 02.1892 р. народився Йосип Сліпий (Коберницький).
 6. 20 лютого 1905 р. народився Улас Самчук.
 7. 20 лютого 2014 року розпочалася російська війна проти України.
 8. 24 лютого 1906 р. народився Дмитро Іванович Панченко.
 9. 25 лютого 1871 р. народилася Леся Українка.
 10. 25 лютого 1887 р. народився Лесь Курбас.
 11. 25 лютого 1905 р. народився Павло Вірський.
 12. 26 лютого 1933 р. народився Блаженніший Любомир Гузар.

 

Березень

 1. 4 березня 1815 р. народився Михайло Вербицький.
 2. 9 березня 1814 р. народився Тарас Шевченко. Шевченківські дні.
 3. 12 березня 1863 р. народився Всеволод Вернадський.
 4. 15 березня 1939 р. проголошення Карпатської України.
 5. 17 березня 1874 р. народився Августин Волошин.
 6. 18 березня 2014 р. незаконна анексія Криму.
 7. 20 березня 1639 р. народився Іван Мазепа.
 8. 27 березня 1911 р. народився Михайло Сорока.
 9. 31 березня 1873 р. народився Микола Міхновський.

 

Квітень

 1. 1 квітня 1887 р. народився Іван Кавалерідзе.
 2. 1 квітня 1809 р. народився Микола Гоголь.
 3. 4 квітня 1953 р. народився Квітка Цісик.
 4. 10 квітня народився митрополит Мстислав (Степан Іванович Скрипник).
 5. 12 квітня 1911 р. створено організацію Пласт.
 6. 15 квітня 1905 р. народився Серж Лифар.
 7. 16 квітня 1926 р. народився Борис Возницький.
 8. 26 квітня – День Чорнобильської трагедії.

 

Травень

 1. 5 травня 1900 р. народився Юрій Липа.
 2. 15 травня 1845 р. народився Ілля Мєчніков.
 3. 15 травня 1873 р. народився Павло Скоропадський.
 4. 21 травня – свято вишиванки.
 5. 22 травня 1879 р. народився Симон Петлюра.
 6. 23 травня – День Героїв (свято Героїв), встановлено на честь українських воїнів – борців за волю України.
 7. 24 травня 1865 р. народилася Софія Морачевська-Окуневська.
 8. 24 травня 1881 народився Олександр Богомолець.
 9. 25 травня 1889 р. народився Ігор Сікорський.
 10. 1450 р. народився Юрій Дрогобич (Котермак).

Червень

 1. 3 червня 1863 р. народився Євген Петрушевич.
 2. 7 червня 1926 р. народився Анатолій Базилевич.
 3. 9 червня 1861 р. народився Євген Озаркевич.
 4. 10 червня 1951 р. народився Василь Шкляр.
 5. 14 червня 1891 р. народився Євген Коновалець.
 6. 15 червня 1941 р. народився Іван Миколайчук.
 7. 17 червня 1930 р. народився Михайло Горинь.
 8. 26 червня 1890 р. народився Петро Франко.
 9. 27 червня 1863 р. народився Юліян Дацій.
 10. 28 червня – День Конституції України.
 11. 30 червня 1907 р. народився Роман Шухевич (Чупринка).
 12. День медика (3 неділя).

Липень

 1. 7-9 липня 1659 р. – найбільша історична військова перемога українців над росіянами – Конотопська битва, Українсько-кримсько-татарські війська розгромили московитів.
 2. 8 липня 1894 р. народився Петро Капиця.
 3. 9 липня 1939 р. народився Ігор Калинець.
 4. 13 липня народився Мирослав Скорик.
 5. 17 липня 1849 р. народилась Олена Пчілка (Ольга Драгоманова).
 6. 21 липня 1907 р. народився Олег Ольжич (Олег Кандиба).
 7. 28 липня 988 р. – День Хрещення Київської Руси-України (988 р.). День святого Володимира.
 8. 29 липня 1865 р. народився Андрей Шептицький, митрополит УГКЦ.

Серпень

 1. 4 серпня 1854 р. народилася Марія Заньковецька.
 2. 5 серпня 1844 р. народився Ілля Репін.
 3. 18 серпня 1836 р. народився Олександр Кониський.
 4. Народився 1791 р. Федір Семиренко.
 5. 24 серпня – День незалежності України.
 6. 24 серпня 1928 р. народився Левко Лук’яненко.
 7. 25 серпня 1856 р. народився Іван Франко.
 8. 25 серпня 1941 р. народився Богдан Ступка.
 9. 27 серпня 1883 р. народився Дмитро Донцов.

 

Вересень

 1. Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев».
 2. Форум видавців (книжкова ярмарка).
 3. 9 вересня 1769 р. народився Іван Котляревський.
 4. 19 вересня 1960 р. народилася Оксана Забужко.
 5. 23 вересня 1872 р. народилася Соломія Крушельницька.
 6. 27 вересня народився Михайло Грушевський.
 7. Король Данило – 1201-1264 роки.

 

Жовтень

 1. 2 жовтня 1906 р. народився Іван Багряний.
 2. 5 жовтня 1883 р. народився Петро Болбочан.
 3. 9 жовтня 1871 р. народився Іван Піддубний.
 4. 10 жовтня 1919 р. в Празі вперше прозвучав «Щедрик» Леонтовича у виконанні хору під керівництвом Кошиця.
 5. 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. День захисника України та День Українського козацтва. Свято УПА.
 6. 17 жовтня 1990 р. – день перемоги студентської революції на граніті.
 7. 19 жовтня 1926 р. народився Богдан Гаврилишин.
 8. 25 жовтня 1904 р. Володимир Титла.
 9. 27 жовтня 1672 р. народився Пилип Орлик.
 10. 28 жовтня 1751 р. народився Дмитро Бортнянський.

 

 

Листопад

 1. 1 листопада – день всіх святих та покійних. 1918 р. – листопадовий чин, повстання, організоване УНР силами УСС з метою встановлення влади Української держави на західно-українських землях.
 2. 3 листопада 1914 р. народилась Катерина Зарицька.
 3. 4 листопада 1884 р. народився Григорій Голоскевич.
 4. 6 листопада 1855 р. народився Дмитро Яворницький.
 5. 7 листопада 1888 р. народився Нестор Махно.
 6. 9 листопада День Преподобного Нестора Літописця, День української писемності та мови.
 7. 14 листопада 1927 р. народився Василь Макух – «людина смолоскип».
 8. 20 листопада 1780 р. народився граф Станіслав Мартин Скарбек.
 9. 21 листопада 1913 р. – революція Гідності.
 10. 25 листопада 1905 р. народився Ніл Хасевич.
 11. 27 листопада 1918 р. народився Борис Патон.
 12. 29 листопада 1907 р. народився Платон Шупик.
 13. День пам’яті жертв голодоморів – 4 субота листопада. «Запали свічку».Джеймс Мейс

Грудень

 1. 1 грудня 1991 р. Всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України.
 2. 3 грудня 1722 р. народився Григорій Сковорода.
 3. 5 грудня 1878 р. народився Олександр Олесь.
 4. 6 грудня 1903 р. народився Микола Колесса; Рід Колесс.
 5. 6 грудня День Збройних сил України.
 6. 6 грудня 1913 р. народився Микола Амосов.
 7. 6 грудня 1940 р. народилась Ірина Калинець.
 8. 7 грудня 1595 р. народився Богдан Хмельницький.
 9. 7 грудня 1892 р. народилася Олена Степанівна.
 10. 11 грудня 1929 р. народився Андрій Ромоданов.
 11. 12 грудня 1890 р. народився Андрій Мельник.
 12. 13 грудня 1877 р. народився Микола Леонтович.
 13. 20 грудня 1974 р. народився Василь Сліпак.
 14. 24 грудня 1937 р. народився В’ячеслав Чорновіл.
 15. 25 грудня – Рождество Христове.
 16. 29 грудня 1876 р. народився Микола Стражеско.
 17. 30 грудня 1906 р. народився Сергій Корольов.

Соціальні мережі

facebook