Освітні програми

ОПП другий (магістерський) рівень

Медицина

Профіль освітньої програми зі спеціальності 222 “Медицина”
Повна назва закладу вищої освіти та
структурних підрозділів, у яких здійснюється навчання
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

 • Медичний факультет № 1
 • Медичний факультет № 2
 • Факультет іноземних студентів
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Ступінь освіти – Магістр
Кваліфікація освітня – Магістр медицини
Кваліфікація професійна – Лікар
Кваліфікація в дипломі – Магістр,
Лікар
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 222 Медицина
Форма навчання Підготовка здійснюється лише за денною формою навчання
Освітня кваліфікація Магістр медицини
Кваліфікація в дипломі
 • Ступінь вищої освіти − магістр
 • Спеціальність – 222 Медицина
 • Професійна кваліфікація – лікар
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Медицина»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний,
360 кредитів ЄКТС,
термін навчання 5 років 10 місяців
Наявність акредитації – Рішення Акредитаційної комісії МОН України від
28.05.2015, протокол №116 (наказ МОН України від
10.06.2015 № 1415л)
– Сертифікат про акредитацію, серія НД №1497024, дата
видачі 09.11.2017
– Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за умови успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти/ національного мультипредметного тесту.
Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 223
Медсестринство за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання та за умови успішного складання вступних фахових випробувань.
Умови вступу визначаються Правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої програми 01 вересня 2024 р. – 30 червня 2030 р.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої
програми
http://new.meduniv.lviv.ua/osvitni-programy/

Формування здатності майбутніх лікарів вирішувати складні задачі та проблеми з медицини у галузі охорони здоров’я і у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та потребують застосування набутих компетентностей для вирішення типових задач діяльності лікаря, сфера застосування яких передбачена переліками синдромів та симптомів, захворювань, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій, проблем громадського здоров’я, а також виконувати професійну діяльність лікаря, здатного продовжувати навчання з високим ступенем особистісно-професійного саморозвитку.

Предметна область (галузь знань, спеціальність,
спеціалізація)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 222 Медицина
Зміст предметної області: знання гуманітарних (3,7%), фундаментальних (27,8%) та клінічних наук (68,5%) з питань
охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування хвороб людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, що потрібні для здійснення професійної діяльності лікаря.
Об’єкт вивчення та/або діяльності: профілактика, діагностика (включаючи ранні втручання) та лікування хвороб людини, вплив проблем зі здоров’ям на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях, медична реабілітація, підтримка індивідуального та популяційного здоров’я.
Цілі навчання: здобуття здатності розв’язувати задачі та проблеми будь-якого
рівня складності у сфері медицини, у тому числі дослідницького, наукового та інноваційного характеру та здатності продовжувати особисте професійне навчання з високим ступенем автономії.
Теоретичний зміст предметної області: теорії і концепції, стратегія і практика профілактики, діагностики (включаючи ранні втручання), лікування та реабілітації людини на індивідуальному, родинному, популяційному рівнях.
Методи, методики та технології: увесь спектр клінічних, лабораторних, інструментальних
методів симптоматичної, синдромологічної та нозологічної діагностики та диференційної діагностики; сучасні технології лікування та профілактики хвороб з врахуванням досягнень доказової медицини; інноваційні ефективні методи управління та організації роботи у галузі охорони здоров’я.
Інструменти та обладнання: сукупність сучасних лабораторно-інструментальних,
діагностичних та лікувальні інструментів, пристроїв та приладів для здійснення ефективної професійної діяльності лікаря.

Академічні
права

 

Набуття додаткових кваліфікацій та лікарських спеціалізацій в системі освіти дорослих.
Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма професійно орієнтована на теорію та практику медицини і передбачає можливість теоретичного, клінічного та симуляційного навчання. 96,3%
обсягу освітньо-професійної програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю «Медицина»

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища медична освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,
спеціальність 222«Медицина».
Ключові слова: магістр, медицина, охорона здоров’я, вища освіта, лікар

Особливості
програми

Реалізація програми відбувається з поєднанням теоретичної та практичної підготовки у малих групах здобувачів.
Вивчення клінічних дисциплін та засвоєння здобувачами спеціальних (фахових) компетентностей здійснюється на клінічних кафедрах за відповідними навчальними планами з урахуванням специфіки дисципліни, з використанням імітаційно-симуляційних методів навчання, з роботою
безпосередньо з пацієнтом чи діагностичним обладнанням (50% аудиторних годин); з практикою у лікувальних закладах
(30 кредитів).
Реалізація Програми здійснюється також англійською мовою.
Здобувачі вищої освіти за цією освітньо-професійною програмою мають можливість брати участь у доступних програмах міжнародної академічної мобільності.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора України фахівець підготовлений до роботи за ДК 009:2010:
Код 86 Охорона здоров’я
Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів
Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів
Клас 86.21 Загальна медична практика
Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу:
 лікар-інтерн (код КП – 3229);
 лікар-стажист (код КП – 3221);
 лікар-резидент (код КП – ХХХ)

Подальше навчання

Випускник програми може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура) для набуття додаткових кваліфікацій за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності та лікарських спеціалізацій у системі освіти дорослих.
Продовження освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (аспірантура).
Професійні назви робіт, які може виконувати випускник спеціальності «Медицина» після закінчення інтернатури або
лікарської резидентури:
Розділ 2 Професіонали
Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
Клас 221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук;
Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер);
Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології);
Група 2221.2 Лікарі
Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи
2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи
2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)
Професійні назви робіт – відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010 Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:
Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Розділ 86.1 Діяльність лікарняних закладів
Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів
Клас 86.21 Загальна медична практика
Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Викладання та навчання

Комплексне проблемно-орієнтоване, компетентнісне, студентоцентроване навчання з професійно-орієнтованою практичною підготовкою та з ініціативним самонавчанням і забезпеченням можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії.
Форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації, клінічні конференції.
Методи, методики, технології: увесь спектр клінічних, лабораторно-інструментальних (включаючи сучасні ультразвукові, рентгенологічні та функціональні) згідно з стандартами лікування та профілактики хвороб, методи ефективного управління та організації роботи у галузі охорони здоров’я, основи медичної науково-дослідної роботи.

Оцінювання

Поточний і підсумковий контроль здійснюються відповідно до положення «Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності студентів у ЛНМУ імені Данила Галицького». Форми підсумкового контролю: заліки, диференційні заліки, іспити, Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), включаючи Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І).

Обов’язковими умовами оцінювання результатів навчання є об’єктивність, систематичність, уніфікація вимог, прозорість методики оцінювання, доступ до результатів.

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 4- бальною, 200-бальною та рейтинговою ECTS шкалами.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Загальні компетентності (ЗК)

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння  професійної діяльності.
 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 7. Здатність працювати в команді.
 8. Здатність до міжособистісної взаємодії.
 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою.
 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу  інформації з різних джерел.
 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 1. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні та профілактиці захворювань.
 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні та профілактиці захворювань.
 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики захворювань.
 7. Здатність до діагностування невідкладних станів.
 8. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.
 9. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.
 10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій.
 11. Здатність розв’язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності, включаючи систему раннього втручання.
 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору методу контрацепції.
 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
 15. Здатність до проведення експертизи працездатності.
 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
 18. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.
 19. Здатність до організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.
 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.
 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері охорони здоров’я.
 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.
 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти спеціальності:

 1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.

 2. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук на рівні, достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров’я.

 3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних проблем, включаючи систему раннього втручання.

 4. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи дані анамнезу хворого, обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній діагноз захворювання (за списком 2).

 5. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем організму; на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4) із врахуванням віку та статі пацієнта.

 6. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного та додаткового обстежень, проводити диференційну діагностику; дотримуватись відповідних етичних і юридичних норм; працювати під контролем лікаря-керівника в умовах закладу охорони здоров’я (за списком 2).

 7. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та додаткові) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або інструментальні) (за списком 4) для пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики (за списком 2).

 8. Визначати провідний клінічний синдром або встановлювати, чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я та за його межами, у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу).

 9. Визначати характер та принципи лікування хворих(консервативне, оперативне) із захворюваннями за списком 2, враховуючи вік та стать пацієнта, в умовах закладу охорони здоров’я та за його межами, у т.ч на етапах медичної евакуації і у польових умовах, на підставі попередньо встановленого клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; у разі потреби розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.

 10. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування пацієнта на підставі попереднього та/чи заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартами.

 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування та особливостей харчування залежно від віку, організовувати проведення профілактичних щеплень за календарем.

 14. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та стандартами.

 15. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах надзвичайних ситуації та бойових дій, у т.ч. у польових умовах.

 16. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами у своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку на підставі аналізу потреб населення, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу та у конкурентному середовищі.

 17. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, на виробництві та вдома у пацієнта на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

 18. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних документів в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та певного контингенту населення на підставі нормативних документів.

 19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів щодо виникнення та
  розповсюдження захворювань серед населення.

 20. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної й локальної профілактик інфекційних хвороб.

 21. Знаходити необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерел, аналізувати, оцінювати та адекватно застосовувати цю інформацію.

 22. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я та дослідницької роботи.

 23. Оцінювати вплив довкілля на стан здоров`я людини для оцінки захворюваності населення.

 24. Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклуєтеся) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

 25. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців.

 26. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які можуть бути складними, непередбачуваними та потребувати нових стратегічних підходів; організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді з дотриманням позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.

 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, досліджень та проектів.

 28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.

 29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних захворювань, у т.ч. згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні кампанії та заходи з імунопрофілактики.

Кадрове забезпечення

Усі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої складової Програми, мають відповідну до  спеціальності кваліфікацію, науковий ступінь або вчене звання, підтверджений рівень достатньої наукової та професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького, викладачі клінічних кафедр одночасно є практикуючими фахівцями.
Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, належний рівень науково-професійної активності усіх науково-педагогічних працівників за останні 5 років засвідчений виконанням не менше чотирьох умов пункту 38 підпунктів 1-20 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 зі змінами. Підвищення професійної кваліфікації за фахом здійснюється регулярно та систематично, що засвідчено відповідними сертифікатами.
Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки очолюють висококваліфіковані фахівці відповідних спеціальностей, доктори медичних наук.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 №1187 зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021).
Університет забезпечений усіма необхідними приміщеннями для проведення навчальних занять, контрольних заходів та інших форм роботи. Лекційні аудиторії обладнані сучасними мультимедійними демонстраційними приладами. Освітні компоненти ОПП забезпечені відповідними клінічними  базами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, необхідним кафедральним обладнанням та устаткуванням. Практичні навички закріплюються в університетському навчальному імітаційному центрі та симуляційних класах;  клініко-діагностичних та наукових лабораторіях: НДІ епідеміології та гігієни, центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ), лабораторія промислової токсикології; лабораторія електронної мікроскопії; цитогістохімічна лабораторія з вивченням лектинів; лабораторія синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук; лабораторії кафедр клінічної лабораторної діагностики, імунології; мікробіології; біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології.
Матеріальне забезпечення кафедр та їхніх клінічних баз дають можливість забезпечити організацію та проведення занять з усіх дисциплін на сучасному науково-методичному рівні з використанням ефективних діагностично-лікувальних інструментів, приладів та технологій професійної фахової діяльності лікаря. Для забезпечення ефективної практично-орієнтованої підготовки здобувачів освіти в ЛНМУ створено структурний підрозділ «Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького».
В Університеті працюють 7 музеїв, два з яких включені до Державного реєстру загальнонаціональних надбань: Музей хвороб людини та Анатомічний музей ЛНМУ.
В Університеті створена розвинена соціально-побутова інфраструктура, зокрема, актові зали, наукова і студентська бібліотеки з читальними залами, підприємства і пункти громадського харчування, спортивний зал та обладнані спортивні майданчики, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик» на Волині.
Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Кожен компонент освітньо-професійної програми комплексно забезпечується робочими програмами, силабусами та навчально-методичними матеріалами для здобувачів освіти та викладачів, створеними відповідними кафедрами, що постійно оновлюються.
Здобувачі освіти достатньо забезпечені літературою та навчально-методичними матеріалами до занять, методично-довідниковими матеріалами до атестації з усіх дисциплін, включаючи практики.
Фонди бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького задовольняють потреби здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників у необхідних сучасних вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Бібліотека надає доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за медичним профілем, постійно працює над розширенням діапазону послуг і ресурсів, які можна отримувати дистанційно.
В Університеті працює потужний поліграфічний центр з друкарнею і підрозділом оперативного друку.
На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про діяльність Університету (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ імені Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ імені Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад та діяльність, правила прийому до університету, перелік навчальних дисциплін, їхні програми
та силабуси; контактна інформація тощо).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність за Програмою здійснюється відповідно Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності проводиться відповідно угодам ЛНМУ імені Данила Галицького з іншими навчальними закладами як визначено у «Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЛНМУ імені Данила Галицького».

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність та зарахування результатів міжнародної мобільності за програмою Erasmus+ здійснюються відповідно Закону України «Про вищу освіту» та угодам щодо співпраці між ЛНМУ та закладами вищої освіти інших країн відповідно до «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького».

Навчання іноземних здобувачів вищої

освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства України.
Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил прийому» із складанням відповідних фахових іспитів.
Навчання може здійснюватись українською чи англійською мовами за бажанням студента.
Іноземні здобувачі вищої освіти, які навчаються за цією Програмою, не залучаються до виконання наскрізної програми з підготовки офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я», натомість вдосконалюють володіння українською мовою та опановують курси за вибором на клінічних кафедрах.

Освітньо-професійна програма «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена на виконання Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням вимог «Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина», затвердженого та введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України 08.11.2021 р. № 1197 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.12.2023 № 1583 «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти».

Перегляд освітньо-професійної програми «Медицина» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2016-2017

Протокол №4-ВР від 25.05.2016

Наказ №1605-з від 08.06.2016

01.09.2016

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №1-ВР від 23.02.2022

Наказ №636-з від 24.02.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

2024-2025

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

 

Наказ № 600-з від 22.02.2024

01.09.2024

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускників; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; форми атестації здобувачів; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів, на яких базується ОПП.

Освітньо-професійна програма розроблена та акцептована проєктною групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Гарант програми, керівник проєктної групи (гарант освітньої програми):

О.М. Радченко – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2.

Члени проєктної групи:

 • М.А. Колішецька декан медичного факультету №1, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології

 • О.О. Капустинський декан медичного факультету №2, кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО

 • О.М. Зінчук проректор з лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб

 • Г.Б. Семенина доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології

 • Д.О. Добрянський доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2

 • І.І. Кобза доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2

 • Т.І. Негрич доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології

 • Я.М. Підгірний доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

 • О.Р. Ковальська кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я

 • Л.Р. Матешук-Вацеба доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії

 • Ю.І. Кузик доктор медичних наук, професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини

 • І.Я. Сенюта доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри медичного права

 • Т.А. Єщенко доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства

 • Р.Р. Гута кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №2

 • О.І. Мосьпак студентка 3 курсу медичного факультету №1, голова студентського самоврядування Університету

Рецензії стекхолдерів та науковців:

Науменко Олександр Миколайович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України

Стаднік Сергій Миколайович – начальник кардіологічної клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, доктор медичних наук, полковник медичної служби

Іванченко Наталя Олександрівна – Генеральний директор державної установи “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”

Федоренко Сергій Мирославович – в.о. Генерального директора Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», Заслужений лікар України

Хухліна Оксана Святославівна – завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, член правління Чернівецької обласної організації “Асоціація терапевтів ім. акад. В.Х. Василенка”

Малачинська Марія Йосипівна – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр», кандидат медичних наук, Заслужений лікар України

Соколовська Марта Юріївна – медична директорка КНП “Львівське територіальне медичне об’єднання 2” відокремлений підрозділ «Лікарня Князя Лева»

Бернагевич Марта Станіславівна, директор КНП “АЗПСМ Великолюбінської селищної ради”

Крук Олександр Сергійович – випускник спеціальності «Медицина» Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, лікар-інтерн

Ухвалено Вченою радою медичного факультету № 1, протокол № 5 від 14.02.2024 р.

Ухвалено Вченою радою медичного факультету № 2, протокол № 5 від 14 02.2024 р.

Матриця компетентності

 

Освітньо-професійна програма “Медицина” (PDF)

 

 • Результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг
 • Результати опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг
 • Результати опитування випускників щодо якості освітніх послуг
 • Результати опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Навчальний план

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Обов’язкові компоненти ОП

Гуманітарна підготовка

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2 Історія України та українська культура
ОК 3 Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4 Латинська мова та медична термінологія
ОК 5 Медична біологія, паразитологія та генетика
ОК 6 Медична та біологічна фізика
ОК 7 Медична інформатика
ОК 8 Медична хімія
ОК 9 Біоорганічна хімія
ОК 10 Біологічна хімія
ОК 11 Анатомія людини
ОК 12 Гістологія, цитологія та ембріологія
ОК 13 Фізіологія
ОК 14 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Професійна підготовка
ОК 15 Англійська  мова (за професійним спрямуванням)
ОК 16 Патоморфологія
ОК 17 Патофізіологія
ОК 18 Фармакологія
ОК 19 Гігієна та екологія
ОК 20 Пропедевтика внутрішньої медицини
ОК 21 Пропедевтика педіатрії, у т.ч. медична генетика
ОК 21.1. Пропедевтика педіатрії
ОК 21.2. Медична генетика
ОК 22 Загальна хірургія, у т.ч. основи стоматології
ОК 22.1. Загальна хірургія
ОК 22.2. Основи стоматології
ОК 23 Клінічна анатомія і оперативна хірургія
ОК 24 Радіологія,у т.ч. радіаційна медицина
24.1. Радіологія
24.2. Радіаційна медицина
ОК 25 Внутрішня медицина, у т.ч. ендокринологія ,клінічна фармакологія та імунологія, професійні хвороби
ОК 25.1. Внутрішня медицина (гастроентерологія, гематологія, пульмонологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія)
ОК 25.2. Ендокринологія
ОК 25.3. Клінічна фармакологія
ОК 25.4. Клінічна імунологія та алергологія
ОК 25.5. Професійні хвороби
ОК 26 Педіатрія  у т.ч. дитячі інфекції
ОК 26.1. Педіатрія та неонатологія  
ОК 26.2. Дитячі інфекційні хвороби
ОК 27 Інфекційні хвороби, у т.ч. фтизіатрія
  ОК 27.1. Інфекційні хвороби
  ОК 27.2. Фтизіатрія
ОК 28 Дерматологія, венерологія
ОК 29 Хірургія, у т.ч. дитяча хірургія і нейрохірургія
ОК 29.1. Хірургія
ОК 29.2. Дитяча хірургія
ОК 29.3. Нейрохірургія
ОК 30 Травматологія і ортопедія, у т.ч. фізична реабілітація
ОК 30.1.Травматологія і ортопедія
ОК 30.2. Фізична реабілітація, спортивна медицина
ОК 31 Онкологія
ОК 32 Акушерство і гінекологія
ОК 33 Соціальна медицина, громадське

здоров’я, у т.ч. історія медицини

ОК 33.1. Соціальна медицина, громадське здоров’я
ОК 33.2 Історія медицини
ОК 34 Урологія
ОК 35 Оториноларингологія
ОК 36 Офтальмологія
ОК 37 Неврологія
ОК 38 Медична психологія
ОК 39 Психіатрія, наркологія
ОК 40. Судова медицина, у т.ч. секційний курс та медичне право України
ОК 40.1. Судова медицина
ОК 40.2. Медичне право України
ОК 40.3. Секційний курс
ОК 41 Епідеміологія та біобезпека
ОК 42 Анестезіологія та інтенсивна терапія, у т.ч. екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 42.1. Анестезіологія та інтенсивна терапія
ОК 42.2. Екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 43 Військово-орієнтована підготовка за  спеціальністю «Медицина»*
ОК 43.1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 43.2. Основи організації медичного забезпечення населення і військ
ОК 43.3. Військова гігієна
ОК 43.4. Військово-польова терапія
ОК 43.5. Військово-польова хірургія
ОК 43.6. Військова епідеміологія
Виробнича практика
ОК 44 Виробнича лікарська практика в поліклініці та амбулаторії сімейної медицини
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1 Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.2 Англійська мова Презентація
ВБ 1.3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Презентація
ВБ 1.4 Мовленнєва комунікація лікаря Презентація
ВБ 1.5 Культура мовлення та етикет медика Презентація
ВБ 1.6 Медицина і художня культура Презентація
ВБ 1.7 Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.8 Основи економічних теорій Презентація
ВБ 1.9 Основи християнської етики та моралі Презентація
ВБ 1.10 Основи  психології Презентація
ВБ 1.11 Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.12 Пропедевтика медицини узалежнень Презентація
ВБ 1.13 Історичні дисципліни в медичній освіті Презентація
ВБ 1.14 Наукове мовлення лікаря Презентація
ВБ 1.15 Визначні постаті української медицини Презентація
ВБ 1.16 Націологія і здоров′я нації Презентація
ВБ 1.17 Академічна доброчесність в освітньому процесі Презентація
ВБ 1.18 Основи інформаційних технологій і телемедицина Презентація
ВБ 1.19 Основи патентознавства Презентація
ВБ 1.20 Логіка. Формальна логіка Презентація
ВБ 1.21 Правознавство Презентація
ВБ 1.22 Безпека життєдіяльності Презентація
ВБ 1.23 Охорона праці в галузі Презентація
ВБ 1.24 Основи соціальної психології Презентація
ВБ 1.25 Теорія пізнання та медицина Презентація
ВБ 1.26 Основи психоаналізу Презентація
ВБ 1.27 Етичні проблеми в медицині Презентація
ВБ 1.28 Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.29 Генетика Презентація
ВБ 1.30 Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.31 Основи надання допомоги при невідкладних станах Презентація
ВБ 1.32 Деонтологія в медицині Презентація
ВБ 1.33 Невідкладна медична допомога в умовах бойових дій Презентація
ВБ 1.34 Інформатика і статистика Презентація
ВБ 1.35 Цитофізіологія Презентація
ВБ 1.36 Перша медична допомога Презентація
ВБ 1.37 Сучасні проблеми вірусології Презентація
ВБ 1.38 Нутриціологія Презентація
ВБ 1.39 Практична анатомія Презентація
ВБ 1.40 Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41 Паразитологія Презентація
ВБ 1.42 Сучасні методи генетичної діагностики Презентація
ВБ 1.43 Раціональне харчування та дієтотерапія у внутрішній медицині Презентація
ВБ 1.44 Фізіологічні аспекти здорового харчування. Клінічні основи нутріціології та дієтології Презентація
ВБ 1.45 Клінічна біохімія Презентація
ВБ 1.46 Клінічна мікробіологія Презентація
ВБ 1.47 Інформаційні технології в медицині Презентація
ВБ 1.48 Актуальні проблеми фізичної терапії та реабілітації Презентація
ВБ 1.49 Методологія доказової медицини Презентація
ВБ 1.50 Клінічна токсикологія Презентація
ВБ 1.51 Актуальні питання сучасної трансплантології Презентація
ВБ 1.52 Основи реабілітації в неврології Презентація
ВБ 1.53 Основи масажу і самомасажу Презентація
ВБ 1.54 Косметологія Презентація
ВБ 1.55 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Презентація
ВБ 1.56 Сучасні питання клінічної анатомії в абдомінальній хірургії Презентація
ВБ 1.57 Сучасні аспекти клінічної анатомії в кардіохірургії Презентація
ВБ 1.58 Сучасні аспекти клінічної анатомії в торакальній хірургії Презентація
ВБ 1.59 Сучасні аспекти клінічної анатомії в оториноларингології Презентація
ВБ 1.60 Основи сексології та сексопатології Презентація
ВБ 1.61 Судинна хірургія Презентація
ВБ 1.62 Ендокринна хірургія Презентація
ВБ 1.63 Актуальні питання ревматології Презентація
ВБ 1.64 Актуальні питання гастроентерології Презентація
ВБ 1.65 Андроурологія Презентація
ВБ 1.66 Вікові аспекти фармакотерапії Презентація
ВБ 1.67 Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології Презентація
ВБ 1.68 Інструментальні методи функціональної діагностики Презентація
ВБ 1.69 Актуальні проблеми клінічної патоморфології Презентація
ВБ 1.70 Основи геронтології та геріатрії Презентація
ВБ 1.71 Рефлексотерапія в неврології Презентація
ВБ 1.72 Актуальні проблеми неврології Презентація
ВБ 1.73 Актуальні питання пульмонології Презентація
ВБ 1.74 Організаційні основи сімейної медицини Презентація
ВБ 1.75 Основи трансплантології Презентація
ВБ 1.76 Клінічна паразитологія та тропічна медицина Презентація
ВБ 1.77 Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції Презентація
ВБ 1.78 Дерматоонкологія Презентація
ВБ 1.79 Менеджмент в охороні здоров’я Презентація
ВБ 1.80 Пластична та реконструктивна хірургія Презентація
ВБ 1.81 Актуальні питання кардіохірургії Презентація
ВБ 1.82 Актуальні питання нейрохірургії Презентація
ВБ 1.83 Актуальні питання церебро-васкулярної патології Презентація
ВБ 1.84 Комунікативні навички лікаря Презентація
ВБ 1.85 Актуальні питання кардіології Презентація
ВБ 1.86 Актуальні питання нефрології Презентація
ВБ 1.87 Імунодіагностика, імунотерапія, імунопрофілактика COVID-19 Презентація
ВБ 1.88 Специфічна імунопрофілактика в практичній медицині Презентація
ВБ 1.89 Алергологічні невідкладні стани в практиці лікаря Презентація
ВБ 1.90 Медичні аспекти біоетики та біобезпеки Презентація
ВБ 1.91 Доказова медицина Презентація
ВБ 1.92 Ендоскопічні технології в медицині Презентація
ВБ 1.93 Медична реабілітація Презентація
ВБ 1.94 Проктологія Презентація
ВБ 1.95 Екстремальна медицина Презентація
ВБ 1.96 Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.97 Онкоурологія Презентація
ВБ 1.98 Актуальні питання захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха Презентація
ВБ 1.99 Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.100 Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ 1.101 Антикорупційна політика та академічна доброчесність Презентація
ВБ 1.102 Сучасна бойова травма Презентація
ВБ 1.103 Проблеми психічного здоров’я населення в умовах війни Презентація
ВБ 1.104 Фізична реабілітація військових, які постраждали внаслідок бойових дій Презентація
ВБ 1.105 Медична та фізична реабілітація на різних рівнях надання медичної допомоги Презентація
ВБ 1.106 Біоетика Презентація
ВБ 1.107 Світова фармацевтична індустрія Презентація
ВБ 1.108 Косметичні засоби для догляду за шкірою Презентація
ВБ 1.109 Тактична медицина Презентація
ВБ 1.110 Лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1 Виробнича практика: Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.2 Виробнича практика: Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.3 Виробнича практика: Догляд за хворими в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.4 Виробнича сестринська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.5 Виробнича сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.6 Виробнича сестринська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.7 Виробнича лікарська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.8 Виробнича лікарська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.9 Виробнича лікарська практика в пологовому відділенні Презентація
ВБ 2.10 Виробнича лікарська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.11 Практика з симуляційної медицини Презентація
ВБ 2.12 Практика з профілактичної медицини Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1 Індивідуальний профільний курс Внутрішня медицина Презентація
ВБ 3.1.1 Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія, загальна практика (сімейна медицина), паліативна та хоспісна медицина Презентація
ВБ 3.1.2 Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
ВБ 3.1.3 Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
ВБ 3.1.4 Акушерство і гінекологія Презентація
ВБ 3.1.5 Гігієна,  організація охорони здоров’я у т.ч. роботи терапевтичної служби Презентація
ВБ 3.2 Індивідуальний профільний курс Хірургія Презентація
ВБ 3.2.1 Хірургія, дитяча хірургія, онкологія, клінічна імунологія та алергологія, загальна практика (сімейна медицина), паліативна та хоспісна медицина Презентація
ВБ 3.2.2 Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, фтизіатрія Презентація
ВБ 3.2.3 Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
ВБ 3.2.4 Акушерство і гінекологія у тому числі оперативна гінекологія Презентація
ВБ 3.2.5 Гігієна, організація охорони здоров’я у т.ч. роботи хірургічної служби Презентація
ВБ 3.3 Індивідуальний профільний курс Акушерство і гінекологія Презентація
ВБ 3.3.1 Акушерство і гінекологія, онкологія, клінічна імунологія та алергологія, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
ВБ 3.3.2 Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, фтизіатрія Презентація
ВБ 3.3.3 Хірургія, дитяча хірургія, паліативна та хоспісна медицина Презентація
ВБ 3.3.4 Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
ВБ 3.3.5 Гігієна, організація охорони здоров’я у т.ч. роботи акушерсько-гінекологічної служби Презентація
ВБ 3.4 Індивідуальний профільний курс Профілактична медицина Презентація
  ВБ 3.4.1. Гігієна, соціальна медицина, громадське здоров’я, пульмонологія та фтизіатрія, профілактична медицина у загальній практиці (сімейній медицині), інфекційні хвороби Презентація
  ВБ 3.4.2 Внутрішня медицина, ендокринологія, паліативна та хоспісна медицина Презентація
  ВБ 3.4.3 Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
  ВБ 3.4.4 Педіатрія, дитячі інфекції, клінічна імунологія Презентація
  ВБ 3.4.5 Акушерство і гінекологія, у т.ч. профілактична гінекологія Презентація

Самозвіт

Експертна група

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Стоматологія

Профіль освітньої програми зі спеціальності 221 “Стоматологія”

Повна назва закладу вищої освіти

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Стоматологічний факультет

Факультет іноземних студентів

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти – Магістр

Кваліфікація освітня – Магістр стоматології

Кваліфікація професійна – Лікар-стоматолог

Кваліфікація в дипломі – Магістр

Лікар-стоматолог

Галузь знань

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

221 Стоматологія

Форма навчання

Підготовка здійснюється лише за денною формою навчання

Освітня кваліфікація 

Магістр стоматології

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти − магістр
Спеціальність – 221 Стоматологія
Професійна кваліфікація – лікар-стоматолог

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти з підготовки магістрів зі спеціальності 221 Стоматологія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний,

300 кредитів ЄКТС,

термін навчання 4 роки 10 місяців

Наявність акредитації

 • Рішення Акредитаційної комісії МОН України від 28.05.2015, протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л)

 • Сертифікат про акредитацію Серія НД №1497026, дата видачі 09.11.2017

 • Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (національного мультипредметного тесту).

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 221 Стоматологія за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та за умови успішного складання вступних фахових випробувань.

Умови вступу визначаються Правилами прийому до
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Термін дії освітньої

програми

01 вересня 2023 р. – 30 червня 2028 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої

програми

https://new.meduniv.lviv.ua/osvitni-programy/

Підготовка висококваліфікованого фахівця (лікаря-стоматолога), здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та галузі охорони здоров’я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог; застосовувати набуті компетентності під час виконання професійної діяльності лікаря-стоматолога; продовжувати навчання з високим ступенем особистісного та професійного саморозвитку.

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 221 Стоматологія

Зміст предметної області: знання гуманітарних (4,2%), фундаментальних (34,4%) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога (61,4%).

Об’єкт діяльності:

збереження здоров’я, зокрема стоматологічного, профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань людини.

Цілі навчання:

підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров’я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність лікаря-стоматолога.

Теоретичний зміст предметної області:

Знання гуманітарних, фундаментальних (природничі та суспільні) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога.

Методи, методики та технології:

анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання:

сучасні діагностичні, лікувальні засоби, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

Орієнтація освітньої

програми

Освітньо-професійна

Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику стоматології, передбачає можливість клінічного та симуляційного навчання. 95,8% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю «Стоматологія»

Академічні права 

Набуття додаткових кваліфікацій та лікарських спеціалізацій в системі освіти.
Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища медична освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія»

Основний фокус освітньо-професійної програми спрямований на підготовку сучасного фахівця-стоматолога, який досконало володіє сучасними знаннями і практичними навичками, вміє здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем  лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз стоматологічних захворювань, знає принципи лікування та профілактики захворювань, проводить лікування основних стоматологічних захворювань шляхом прийняття  обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами.

Ключові слова: магістр, стоматологія, охорона здоров’я, вища освіта

Особливості програми

Реалізується у малих групах при поєднанні практичної та теоретичної підготовки.

Навчання за освітньою програмою зорієнтоване на кваліфіковану практичну підготовку здобувачів, інтенсивне впровадження сучасних технологій та методик, базованих на імітаціному навчання у сучасних симуляційних кабінетах, навчально-тренувальних фантомних класах, стоматологічних кабінетах, кабінеті іноваційниз технологій, оснащеного високоякісними комплектуючими відомих виробничих фірм.
Вивчення клінічних дисциплін та засвоєння здобувачами спеціальних (фахових) компетентностей здійснюється на клінічних кафедрах відповідно до навчальних планів, з урахуванням специфіки навчальної дисципліни, використанням симуляційного та клінічного навчання, роботи з лікувальним та діагностичним обладнанням.
Загальний обсяг професійно-орієнтованої практичної підготовки становить 42 кредити.
Програма також реалізується англійською мовою.
Здобувачі вищої освіти за цією освітньо-професійною програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора України
фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010:

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86. Охорона здоров’я

Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика

Клас 86.23 Стоматологічна практика

Після завершення навчання за освітньою-професійною програмою магістра спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лікар-інтерн (код КП – 3229),

 • лікар-стажист (код КП – 3221);

 • лікар-резидент (код КП – ХХХ)

Подальше навчання

Випускник програми може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура) для набуття додаткових кваліфікацій за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога певної спеціальності та лікарських спеціалізацій в системі освіти дорослих.

Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду: 2222.2 Лікар-стоматолог.
Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації лікар-стоматолог фахівець може пройти спеціалізацію та виконувати професійну роботу згідно отриманого фаху, який вказаний у діючому на даний час Національному класифікаторі України “Класифікатор професій” та займати відповідну лікарську посаду:

2222.2 Лікар-стоматолог-ортопед
2222.2 Лікар-стоматолог-пародонтолог
2222.2 Лікар-стоматолог-ортодонт
2222.2 Лікар-стоматолог-хірург
2222.2 Лікар-стоматолог-терапевт
Випускник може продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Викладання та навчання

Компетентнісне, студентоцентроване навчання, ініціативне самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через професійно-орієнтовану практичну підготовку з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Основні форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації з  викладачами.

Методи, методики, технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Оцінювання

Поточний і підсумковий контроль проводиться згідно до положення «Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності студентів». Для оцінки знань використовуються наступні форми підсумкового контролю: заліки, диференційовані заліки, іспити, атестація у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), у т.ч. Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит ОСП(К)І.
У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і доступності методики оцінювання.
Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 4-бальною, 200-бальною шкалами та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/ або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
  4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  5. Здатність спілкуватися англійською мовою.
  6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
  8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  10. Здатність бути критичним і самокритичним.
  11. Здатність працювати в команді.
  12. Прагнення до збереження навколишнього
  середовища.
  13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
  2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень.
  3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.
  4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
  5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
  6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої
  області.
  7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними
  захворюваннями.
  8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.
  9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
  10. Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.
  11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги.
  12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології.
  13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).
  14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.
  15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.
  16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО.
  17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.
  18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти спеціальності:
1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).
2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток
пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).
3. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні,
рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні ) за списком 5, пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини і щелепно-лицевої області для проведення диференційної  діагностики захворювань (за списком 2).
4. Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).
5. Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за
списком 4).
6. Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.
7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.
8. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
9. Визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
10. Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
11. Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).
12. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.
13. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).
14. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.
15. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за  стандартними методиками.
16. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.
17. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.
18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.
19. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
20. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі
виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
21. Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу
(за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).
22. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).
23. Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Кадрове забезпечення

Усі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми мають кваліфікацію відповідну до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, підтверджений рівень наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького, працівники клінічних кафедр є практикуючими фахівцями.
Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» забезпечують 47 кафедри, у т.ч. 26 – клінічні і 21 – теоретичні. Діяльність цих підрозділів об’єднує стоматологічний факультет факультет іноземних студентів; координують 8 профільних методичних комісій. Кадрове забезпечення кафедр і проєктної групи відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора, чи кандидата наук та читають лекції з навчальних дисциплін за спеціальністю і працюють на постійній основі, становить 100%. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, рівень наукової та професійної активності кожного з науково-педагогічних працівників засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 38 підпунктів 1-20 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами.
Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки очолюють фахівці відповідної науково-педагогічної спеціальності, доктори або кандидати медичних наук.
Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 зі змінами, внесеними Постановою КМУ №
365 від 24.03.2021).
Університет забезпечений необхідними приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів, які відповідають вимогам правил пожежної безпеки та санітарним нормам. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Освітні компоненти освітньої програми забезпечені відповідними клінічними базами, фантомними класами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями,
обладнанням, устаткуванням. Практичні заняття з профільних стоматологічних дисциплін відбуваються у спеціалізованому Стоматологічному медичному центрі ЛНМУ імені Данила Галицького. Для відпрацювання практичних навичок використовуються: високотехнологічні класи Стоматологічного медичного центру; зуботехнічна лабораторіця; кабінет іноваційних технологій; сучасні діагностичні, лікувальні засоби, предмети та прилади для проведення фахової діяльності; клініко-діагностичні та наукові лабораторії НДІ епідеміології та гігієни, Центральної науково-дослідної лабораторії з лабораторією промислової токсикології; лабораторії електронної мікроскопії; віварій; кафедральні лабораторії клінічної лабораторної діагностики;
імунологічна, цитогістохімічна лабораторія «Лектинотест»; лабораторія синтезу біологічно-активних, гетероциклічних сполук; лабораторії мікробіології; біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології. Матеріальне  оснащення кафедр та їх клінічних баз дозволють організовувати і проводити навчальні заняття з усіх дисциплін на належному науковому та методичному рівні. Для належної практично орієнтованої підготовки здобувачів освіти в Університеті створено відокремлений структурний підрозділ «Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького».
Працюють 7 музеїв, 2 з них включені до Державного реєстру загальнонаціональних надбань: Музей хвороб людини та Анатомічний музей ЛНМУ, до Держаного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання, включено також колекцію штамів рикетсій та арбовірусів у НДІ епідеміології а гігієни Університету. Для навчання студентів використовуються клінічні бази у закладах охорони здоров’я Львова, Рівного, Луцька, Трускавця.
Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: наукова і студентська бібліотека, читальні зали, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчики, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик».
Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси, а також робочі програми і комплекси навчально-методичного забезпечення освітніх компонент.
Здобувачі освіти на 100% забезпечені навчальними матеріалами з усіх навчальних дисциплін, у т.ч. виробничої практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів.
Фонди наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького, які містять 614,072 тис. примірників (87,2% – з медичної тематики), щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях за спеціальністю (у тому числі в електронному вигляді).
Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем.
Бібліотека постійно працює над розширенням діапазону послуг і ресурсів, які можна отримувати віддалено: координуючи доступ Університету до наукометричних та інших баз даних ClarivateAnalytics: WebofScience; Elsevier: Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey; WoltersKluwer: UpToDate; McGrraw-Hill: AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergencyMedicine; EBSCO. Наші користувачі мали доступ до ресурсів OxfordMedicine, OVIDplatform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, CompleteAnatomy, Thieme, BenthamScience, RapidILL, Research4Life повнотекстових публікацій міжнародного видавництва SpringerNature.
Продовжується робота над поповненням бібліографічного покажчика «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює потужний поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку).
На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про діяльність Університету (статут, структура, склад керівних органів, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ імені Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ імені Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад, діяльність, перелік навчальних дисциплін, силабуси, правила прийому, контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності – відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському  національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми Erasmus+ здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угод між ЛНМУ імені Данила Галицького та закладами вищої освіти інших країн та відповідно до  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.
Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства.

 • Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил прийому» із складанням відповідних фахових іспитів.

 • Навчання здійснюється українською та англійською мовами за бажанням студента.

 • Іноземні здобувачі вищої освіти, які навчаються за даною програмою, не залучаються до виконання наскрізної програми з підготовки офіцерів запасу з галузі знань «Охорона здоров’я», натомість опановують та вдосконалюють володіння українською мовою

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена з урахуванням вимог «Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія» (затверджений та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019 р. № 879).

Перегляд освітньо-професійної програми «Стоматологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2016-2017

Протокол №4-ВР від 25.05.2016

Наказ №1605-з від 08.06.2016

01.09.2016

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №1-ВР від 23.02.2022

Наказ №636-з від 24.02.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

2024-2025

Протокол №2-ВР від
21.02.2024

Наказ № 600-з від 22.02.2024

01.09.2024

Освітньо-професійна програма для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.
Освітньо-професійна програма розроблена та внесена проєктною групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Гарант освітньої програми, керівник проєктної групи:

Н.Л.Чухрай – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії

Члени проєктної групи:

Р.З. Огоновський – декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії;
Я.Е. Варес – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії; голова методичної комісії зі стоматологічних дисциплін;
В.М. Зубачик – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;
О.В. Колесніченко – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку;
В.С. Кухта – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології;
В.Я. Шибінський – кандидат медичних наук, директор Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького;
Єлісєєнко Іван – студент IV курсу стоматологічного факультету, голова студентського самоврядування стоматологічного факультету

Ухвалено Вченою радою стоматологічного факультету протокол № 5 від 19.02.2024 р.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

1. Біденко Н.В. – декан стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор
2. Дрогомирецька М.С.– завідувачка кафедри ортодонтії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор
3. Гуменюк О.М. – проректор з навчальної роботи Вищого приватного навчального закладу “Львівський медичний університет”, Заслужений лікар України, кандидат педагогічних наук, доцент
4. Пастернак Ю.Б. – завідувач відділення щеепно-лицевої хірургії КНП ЛОР “Львівська обласна клінічна лікарня”
5. Питльований П.В. – головний лікар Першої міської комунальної стоматологічної поліклініки м. Львова
6. Кузнєцова Христина – лікар-інтерн зі спеціальності “Стоматологія”

Матриця компетентності

Освітньо-професійна програма “Стоматологія” (PDF)  
Результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг
Результати опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг
Результати опитування випускників щодо якості освітніх послуг
Результати опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Навчальний план

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обов’язкові компоненти ОП
Гуманітарна підготовка
ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2. Історія України та українська культура
ОК 3. Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4. Латинська мова та медична термінологія
ОК 5. Медична біологія, паразитологія та генетика
ОК 6. Медична та біологічна фізика
ОК 7. Медична інформатика
ОК 8. Медична хімія
ОК 9. Біоорганічна хімія
ОК 10. Біологічна хімія
ОК 11. Анатомія людини
ОК 12. Гістологія, цитологія та ембріологія
ОК 13. Фізіологія, у т.ч. фізіологія порожнини рота
ОК 14. Мікробіологія, вірусологія та імунологія, у т.ч. мікробіологія порожнини рота
ОК 15. Патоморфологія з секційним курсом
ОК 16. Патофізіологія
ОК 17. Фармакологія
ОК 18. Гігієна та екологія
Професійна підготовка
ОК 19. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 20. Внутрішня медицина, в т.ч. клінічна фармакологія, радіологія, дерматологія та фізична реабілітація
ОК 20.1 Пропедевтика внутрішньої медицини
ОК 20.2  Внутрішня медицина
ОК 20.3  Клінічна фармакологія
ОК 20.4  Радіологія
ОК 20.5  Дерматологія, венерологія
ОК 20.6  Фізична реабілітація, спортивна медицина.
ОК 21. Інфекційні хвороби з фтизіатрією та епідеміологією
ОК 21.1 Інфекційні хвороби
ОК 21.2 Фтизіатрія
ОК 21.3 Епідеміологія та біобезпека
ОК 22. Психіатрія з медичною психологією та неврологія
ОК 22.1 Неврологія, в т.ч. нейростоматологія
ОК 22.2 Психіатрія, наркологія
ОК 22.3 Медична психологія
ОК 23. Хірургія, в т.ч. клінічна анатомія, онкологія, нейрохірургія, оториноларингологія, офтальмологія
ОК 23.1 Хірургія
ОК 23.2 Клінічна анатомія та оперативна хірургія
ОК 23.3 Онкологія
ОК 23.4 Нейрохірургія
ОК 23.5 Оториноларингологія
ОК 23.6 Офтальмологія
ОК 24. Акушерство та педіатрія
ОК 24.1 Акушерство
ОК 24.2 Педіатрія 
ОК 25. Соціальна медицина, громадське здоров’я та  основи доказової медицини, у т.ч. судова медицина та медичне право, історія медицини
ОК 25.1 Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини
ОК 25.2 Судова медицина (стоматологія)
ОК 25.3 Медичне право України
ОК 25.4 Історія медицини
ОК 26. Профілактика стоматологічних захворювань
ОК 27. Терапевтична стоматологія, в т.ч. пропедевтика терапевтичної стоматології та ергономіка в стоматології
ОК 27.1 Ергономіка в стоматології
ОК 27.2 Пропедевтика терапевтичної стоматології
ОК 27.3 Терапевтична стоматологія
ОК 28. Стоматологія дитячого віку
ОК 28.1 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
ОК 28.2 Дитяча терапевтична стоматологія
ОК 28.3 Дитяча хірургічна стоматологія
ОК 29. Хірургічна стоматологія
ОК 30. Ортопедична стоматологія
ОК 30.1 Матеріалознавство в стоматології
ОК 30.2 Пропедевтика ортопедичної стоматології
ОК 30.3 Ортопедична стоматологія
ОК 31. Ортодонтія
ОК 32. Військово-орієнтована підготовка за  спеціальністю «Стоматологія»*
ОК 32.1 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 32.2 Основи організації медичного забезпечення населення і військ
Виробнича практика
ОК 33. Виробнича практика в стоматології
ОК 33.1 Виробнича практика «Перша невідкладна допомога та ознайомча медична практика»
ОК 33.2 Виробнича лікарська практика  з профілактики стоматологічних захворювань
ОК 33.3 Виробнича лікарська практика  з терапевтичної стоматології
ОК 33.4 Виробнича лікарська практика з хірургічної стоматології
ОК 33.5 Виробнича лікарська практика з ортопедичної стоматології
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.2. Основи соціальної психології Презентація
ВБ 1.3. Теорія пізнання та медицина Презентація
ВБ 1.4. Основи економічних теорій Презентація
ВБ 1.5. Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.6. Англійська мова Презентація
ВБ 1.7. Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.8. Мовленнєва комунікація лікаря Презентація
ВБ 1.9. Наукове мовлення лікаря Презентація
ВБ 1.10. Культура мовлення та етикет медика Презентація
ВБ 1.11. Медицина і художня культура Презентація
ВБ 1.12. Основи  психології Презентація
ВБ 1.13. Логіка. Формальна логіка Презентація
ВБ 1.14. Медична етика і деонтологія Презентація
ВБ 1.15. Етичні проблеми в медицині Презентація
ВБ 1.16. Історичні дисципліни в медичній освіті Презентація
ВБ 1.17. Визначні постаті української медицини Презентація
ВБ 1.18. Націологія і здоров′я нації Презентація
ВБ 1.19. Правознавство Презентація
ВБ 1.20. Основи християнської етики та моралі Презентація
ВБ 1.21. Академічна доброчесність в освітньому процесі Презентація
ВБ 1.22. Основи інформаційних технологій і телемедицина Презентація
ВБ 1.23. Основи патентознавства Презентація
ВБ 1.24. Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.25 Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.26. Медична генетика Презентація
ВБ 1.27. Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.28. Пропедевтика медицини узалежнень Презентація
ВБ 1.29. Безпека життєдіяльності Презентація
ВБ 1.30. Охорона праці в галузі Презентація
ВБ 1.31. Основи надання допомоги при невідкладних станах Презентація
ВБ1.32. Профілактика в стоматології Презентація
ВБ 1.33. Лікарська етика Презентація
ВБ 1.34. Інформаційні технології в стоматології Презентація
ВБ 1.35. Перша медична допомога Презентація
ВБ 1.36. Мікробіологічні аспекти хвороб пародонта Презентація
ВБ 1.37. Основні технології виготовлення зубних протезів Презентація
ВБ 1.38. Актуальні питання загальної хірургії Презентація
ВБ 1.39. Нутриціологія Презентація
ВБ 1.40. Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41. Тактична медицина Презентація
ВБ 1.42. Сучасні методи генетичної діагностики Презентація
ВБ 1.43. Фізіологічні аспекти здорового харчування. Клінічні основи нутриціології та дієтології Презентація
ВБ 1.44. Інформатика і статистика в стоматології Презентація
ВБ 1.45. Стоматологічна радіологія Презентація
ВБ 1.46. Лікарські та косметичні засоби для застосування у ротовій порожнині Презентація
ВБ 1.47. Світова фармацевтична індустрія Презентація
ВБ 1.48. Методологія доказової медицини Презентація
ВБ 1.49. Клінічна психологія Презентація
ВБ 1.50. Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.51. Соціальна стоматологія Презентація
ВБ 1.52. Косметологія Презентація
ВБ 1.53. Сучасні питання клінічної анатомії ділянок голови та шиї Презентація
ВБ 1.54. Стоматологічні аспекти клінічної епідеміології Презентація
ВБ 1.55. Актуальні питання ендодонтії Презентація
ВБ 1.56. Сучасні проблеми періодонтології Презентація
ВБ 1.57. Актуальні проблеми захворювань слизових оболонок порожнини рота Презентація
ВБ1.58. Невідкладні стани в стоматології Презентація
ВБ 1.59. Основи геронтології та геріатрії Презентація
ВБ 1.60. Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції Презентація
ВБ 1.61. Сучасні принципи кісткової фіксації в травматології щелепно-лицевої ділянки Презентація
ВБ 1.62. Стоматологічні аспекти біостатистики Презентація
ВБ 1.63. Основи естетичної реставрації зубів Презентація
ВБ 1.64. Геростоматологія Презентація
ВБ 1.65. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування Презентація
ВБ 1.66. Сучасні принципи діагностики та хірургічного лікування захворювань пародонту Презентація
ВБ 1.67. Хірургічні аспекти дентальної імплантації Презентація
ВБ 1.68. Сучасні методи ортопедичного лікування скронево-нижньощелепних розладів Презентація
ВБ 1.69. Ендодонтична техніка в дитячій стоматології Презентація
ВБ 1.70. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки Презентація
ВБ 1.71. Менеджмент в охороні здоров’я Презентація
ВБ 1.72. Актуальні питання нейрохірургії Презентація
ВБ 1.73. Рефлексотерапія в стоматології Презентація
ВБ 1.74. Функціональна анатомія жувального апарату. Гнатологія і гнатофізіологія Презентація
ВБ 1.75. Екстремальна медицина Презентація
ВБ 1.76 Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ 1.77 Антикорупційна політика та академічна доброчесність Презентація
ВБ 1.78 Біоетика Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Сестринська практика  в  терапевтичному відділенні стоматологічного центру Презентація
ВБ 2.2. Сестринська практика  в  хірургічному відділенні стоматологічного центру Презентація
ВБ 2.3. Сестринська практика  у  відділенні дитячої стоматології стоматологічного центру Презентація
ВБ 2.4. Сестринська практика  у  відділенні ортопедичної стоматології Презентація
ВБ 2.5. Сестринська практика  в  ортодонтичному кабінеті Презентація
ВБ 2.6. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Ортодонтія» Презентація
ВБ 2.7. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Терапевтична стоматологія» Презентація
ВБ 2.8. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Хірургічна стоматологія» Презентація
ВБ 2.9. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Ортопедична стоматологія» Презентація
ВБ 2.10. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Стоматологія дитячого віку» Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1. Індивідуальний профільний курс практичної підготовки (ІПКПП) «Ортодонтія» Презентація
ВБ 3.1.1 Ортодонтія в т.ч. дитяча стоматологія Презентація
ВБ 3.1.2 Хірургічна стоматологія, в т.ч. анестезіологія Презентація
ВБ 3.1.3 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія Презентація
ВБ 3.1.4 Терапевтична стоматологія, в т.ч. екстрена та невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.1.5 Організація охорони здоров’я у т.ч. роботи стоматологічної служби Презентація
ВБ 3.2. Індивідуальний профільний курс  практичної підготовки (ІПКПП) «Терапевтична стоматологія» Презентація
ВБ 3.2.1 Терапевтична стоматологія, в т.ч. пародонтологія; анестезіологія, екстрена та невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.2.2 Хірургічна стоматологія Презентація
ВБ 3.2.3 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія Презентація
ВБ 3.2.4 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія Презентація
ВБ 3.2.5 Соціальна медицина, громадське здоров’я Презентація
ВБ 3.3. Індивідуальний профільний курс практичної підготовки (ІПКПП) «Хірургічна стоматологія» Презентація
ВБ 3.3.1 Хірургічна стоматологія, в т.ч. анестезіологія та екстрена і невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.3.2 Терапевтична стоматологія Презентація
ВБ 3.3.3 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія Презентація
ВБ 3.3.4 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія Презентація
ВБ 3.3.5 Організація стоматологічної служби у т.ч. стаціонарної стоматологічної допомоги Презентація
ВБ 3.4. Індивідуальний профільний курс  практичної підготовки (ІПКПП) «Ортопедична стоматологія» Презентація
ВБ 3.4.1 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія, анестезіологія та екстрена і невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.4.2 Хірургічна стоматологія Презентація
ВБ 3.4.3 Терапевтична стоматологія Презентація
ВБ 3.4.4 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія Презентація
ВБ 3.4.5 Соціальна медицина, громадське здоров’я, у т.ч. економіка охорони здоров’я Презентація
ВБ 3.5. Індивідуальний профільний курс  практичної підготовки (ІПКПП) «Стоматологія дитячого віку» Презентація
ВБ 3.5.1 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія, анестезіологія та екстрена і невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.5.2 Терапевтична стоматологія Презентація
ВБ 3.5.3 Хірургічна стоматологія Презентація
ВБ 3.5.4 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія, Презентація
ВБ 3.5.5 Організація охорони здоров’я у т.ч. роботи стоматологічної служби для населення дитячого віку Презентація

Самозвіт

Експертна група

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Педіатрія

Профіль освітньої програми зі спеціальності 228 “Педіатрія”

Повна назва закладу вищої освіти

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Медичний факультет №2

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь освіти – Магістр

Кваліфікація освітня – Магістр педіатрії

Кваліфікація професійна – Лікар

Кваліфікація в дипломі – Магістр

Лікар

Галузь знань

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

228 Педіатрія

Форма навчання

Підготовка здійснюється лише за денною формою навчання

Освітня кваліфікація 

Магістр медицини 

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти − магістр

Спеціальність – 228 Педіатрія

Професійна кваліфікація – лікар

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Педіатрія»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний,

360 кредитів ЄКТС,

термін навчання 5 років 10 місяців

Наявність акредитації

 • Рішення Акредитаційної комісії МОН України від 28.05.2015, протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л)

 • Сертифікат про акредитацію Серія НД №1497025, дата видачі 09.11.2017

 • Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за умови успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти/ національного мультипредметного тесту.

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі  ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 Медсестринство за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та за умови успішного складання вступних фахових випробувань.

Умови вступу визначаються Правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої

програми

01 вересня 2024 р. – 30 червня 2029 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої

програми

http://new.meduniv.lviv.ua/osvitni-programy/

Формування здатності майбутніх лікарів вирішувати складні задачі та проблеми з медицини у галузі охорони здоров’я і у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та потребують застосування набутих компетентностей для вирішення типових задач діяльності лікаря, сфера застосування яких передбачена переліками синдромів та симптомів, захворювань, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій, проблем громадського здоров’я, а також виконувати професійну діяльність лікаря, здатного продовжувати навчання з високим ступенем особистісно-професійного саморозвитку.

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 228 Педіатрія

Зміст предметної області: знання гуманітарних (3,7%), фундаментальних (27,8%) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення (зокрема дитячого і підліткового віку), профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-педіатра (68,5%).

Об’єкт вивчення та/або діяльності медицини:

профілактика, діагностика (у т.ч. раннє втручання) та лікування захворювань людини (дітей і підлітків), вплив проблем зі здоров’ям на пацієнтів, їхні родини та популяцію, реабілітація, підтримання здоров’я.

Цілі навчання:

набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру, у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Теоретичний зміст предметної області:

концепції, принципи і теорії профілактики, діагностики (у т.ч. раннє втручання) та лікування та реабілітації захворювань людини (дітей і підлітків) на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях.

Методи, методики та технології:

анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього та клінічного діагнозу; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання:

сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади, що застосовуються у професійній діяльності.

Академічні права 

Набуття додаткових кваліфікацій та лікарських спеціалізацій в системі освіти.

Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Орієнтація освітньої

програми

Освітньо-професійна

Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику педіатрії, передбачає можливість клінічного та симуляційного навчання.

96,3% обсягу освітньо-професійної програми спрямовується на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю «Педіатрія»

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища медична освіта у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 228 «Педіатрія»

Ключові слова: магістр, педіатрія, лікар, охорона здоров’я, вища освіта

Особливості програми

Реалізується у малих групах при поєднанні теоретичної та практичної підготовки.

Вивчення клінічних дисциплін та засвоєння здобувачами спеціальних (фахових) компетентностей здійснюється на клінічних кафедрах відповідно до навчальних планів, з урахуванням специфіки навчальної дисципліни, використанням симуляційного навчання, роботи безпосередньо біля ліжка хворого та з діагностичним обладнанням (50% аудиторних годин з клінічних дисциплін); практика обсягом 30 кредитів.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора України фахівець підготовлений до роботи за ДК 009:2010:

Код 86 Охорона здоров’я

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів

Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів

Клас 86.21 Загальна медична практика

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Педіатрія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лікар-інтерн (код КП – 3229);

 • лікар-стажист (код КП – 3221);

 • лікар-резидент (код КП – ХХХ).

Подальше навчання

Випускник програми може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура) для набуття додаткових кваліфікацій за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності та лікарських спеціалізацій у системі освіти дорослих.

Продовження освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (аспірантура).

Професійні назви робіт, які може виконувати випускник спеціальності «Педіатрія» після закінчення інтернатури або лікарської резидентури:

Розділ 2 Професіонали

Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя тамедичних наук

Клас 221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук;

Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер);

Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології);

Група 2221.2 Лікарі

Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

Професійні назви робіт – відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86.1 Діяльність лікарняних закладів

Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів

Клас 86.21 Загальна медична практика

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Викладання та навчання

Компетентнісне, студенто-центроване навчання, ініціативне самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через професійно-орієнтовану практичну підготовку з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Методи, методики, технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики захворювань населення, у т.ч. дітей і підлітків, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Оцінювання

Поточний і підсумковий контроль здійснюється відповідно до положення «Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності студентів». Форми підсумкового контролю: заліки, диференційовані заліки, іспити, атестація у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), у т.ч. Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І).

У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і доступності методики оцінювання.

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 4-бальною, 200-бальною шкалами та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність застосовувати набуті загальні і фахові
компетентності для вирішення складних задач професійної
діяльності лікаря-педіатра та практичних проблем у галузі
охорони здоров’я на відповідній посаді, сфера
застосування яких передбачена визначеними переліками
синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів,
фізіологічних станів та захворювань, що потребують
особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та
інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій;
питань судової та військової експертизи та/або здійснення інновацій.
Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі
дослідницького та інноваційного характеру у сфері
медицини (педіатрії). Здатність продовжувати навчання з
високим ступенем автономії.

Загальні компетентності (ЗК)

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.

 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 7. Здатність працювати в команді.

 8. Здатність до міжособистісної взаємодії.

 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою.

 10. Здатність використовувати інформаційні і  комунікаційні технології.

 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 1. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки
  їх результатів.
 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні та профілактиці захворювань.
 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні та профілактиці захворювань у пацієнтів різного віку: немовлят, дітей, підлітків та дорослих.
 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики захворювань у дорослих, а також пацієнтів дитячого та підліткового віку.
 7. Здатність до діагностування невідкладних станів у дорослих, дітей та підлітків.
 8. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги дитині.
 9. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.
 10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій.
 11. Здатність розв’язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності, включаючи систему раннього втручання.
 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового  періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору методу контрацепції.
 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
 15. Здатність до проведення медико-соціальної експертизи та експертизи працездатності.
 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума (у т.ч. дітей і підлітків), сім’ї, популяції.
 18. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги дитячому, підлітковому та дорослому населенню і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.
 19. Здатність до організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.
 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я дітей та дорослого населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.
 21. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері охорони здоров’я.
 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.
 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.
 1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.
 2. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров’я.
 3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних (у т.ч. педіатричних) проблем, включаючи систему раннього втручання.
 4. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання (за списком 2).
 5. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток доросло- го пацієнта і дитини, стан органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4), враховуючи вік пацієнта.
 6. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, під контролем лікаря-керівника в умовах закладу охорони здоров’я (за списком 2).
 7. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).
 8. Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу.
 9. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями (за списком 2), враховуючи вік пацієнта, в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, у разі необхідності
  розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.
 10. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування дорослих, дітей і підлітків на підставі заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологово- го періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування та особливостей харчування залежно від віку, організовувати проведення профілактичних щеплень за календарем.
 14. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та стандартами лікування.
 15. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах.
 16. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі.
 17. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, вдома або на
  виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
 18. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів.
 19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів, щодо виникнення та розповсюдження захворювань серед населення.
 20. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань.
 21. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати цю інформацію.
 22. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні
  методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я.
 23. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я людини для оцінки стану захворюваності населення.
 24. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
 25. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців.
 26. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та
  потребують нових стратегічних підходів, організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді, позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.
 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для обговорення
  професійної діяльності, досліджень та проектів.
 28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.
 29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних захворювань, в т.ч. згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики.

Кадрове забезпечення

Усі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми мають кваліфікацію відповідну до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, підтверджений рівень наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького, працівники клінічних кафедр є практикуючими фахівцями. Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Педіатрія» забезпечують 49 кафедр, у т.ч. 27 – клінічні і 22 – теоретичні. Діяльність цих підрозділів координує медичний факультет №2 і 7 профільних методичних комісій. Кадрове забезпечення кафедр і проєктної групи відповідають ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук та читають лекції з навчальних дисциплін за спеціальністю і працюють на постійній основі становить 100 %. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, рівень наукової та професійної активності кожного з науково-педагогічних працівників засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 38 підпунктів 1-20 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами. Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки очолюють фахівці відповідної науково-педагогічної спеціальності: доктори та кандидати медичних наук. Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

До реалізації клінічної складової освітньої програми 228 «Педіатрія» у ЛНМУ імені Данила Галицького залучені практикуючі фахівці, члени міжнародних та національних професійних асоціацій та співтовариств, учасники міжнародних та національних науковопрактичних, освітніх та професійних заходів.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021).

ЛНМУ забезпечений приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Освітні компоненти ОПП забезпечені відповідними клінічними базами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням. Для відпрацювання практичних навичок використовуються: навчальний імітаційний центр та високотехнологічні симуляційні класи; клініко-діагностичні та наукові лабораторії НДІ епідеміології та гігієни, Центральної науково-дослідної лабораторії з лабораторією промислової токсикології; лабораторії електронної мікроскопії; віварій; кафедральні лабораторії клінічної лабораторної діагностики; імунологічна; цитогістохімічна; «Лектинотест»; мікробіології; біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології.

Матеріальне оснащення кафедр і їх клінічних баз дозволяють організовувати і проводити навчальні заняття з усіх дисциплін на належному науковому і методичному рівні з використанням найпоширеніших сучасних діагностичних, лікувальних та інших пристроїв, обладнання та приладів для проведення фахової діяльності. Для належної практично
орієнтованої підготовки здобувачів освіти в Університеті створено відокремлений структурний підрозділ «Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького».

Працюють 7 музеїв, 2 з них включені до Державного реєстру загальнонаціональних надбань: Музей хвороб людини та Анатомічний музей ЛНМУ, до Державного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання, включено також колекцію штамів рикетсій та арбовірусів у НДІ епідеміології а гігієни Університету.

Для навчання студентів використовуються клінічні бази у закладах охорони здоров’я Львова.

Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: наукова і студентська бібліотека, читальні зали, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчики, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

Здобувачі вищої освіти при потребі забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компоненту освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені робочі програми і силабуси та навчально-методичне забезпечення освітніх компонент.

Здобувачі освіти забезпечені навчальними матеріалами з усіх навчальних дисциплін, у т.ч. практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів.

Фонди наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького, які містять 614,072 тис. примірників (87,2% – з медичної тематики) щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях за спеціальністю (у тому числі в електронному вигляді). Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем. Бібліотека постійно працює над розширенням діапазону послуг і ресурсів, які можна отримувати віддалено: координуючи доступ університету до наукометричних та інших баз даних Clarivate
Analytics: Web of Science; Elsevier; Scopus; Science Direct, ClinicalKey; Wolters Kluwer: UpToDate; McGrraw-Hill: AccessMedicine, AccessSurgery, Access EmergencyMedicine; EBSCO. Наші користувачі мали доступ до ресурсів OxfordMedicine, OVID platform+Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, CompleteAnatomy, Thieme, BenthamScience, RapidILL, Research4Life пов- нотекстових публікацій міжнародного видавництва SpringerNature.

Продовжується робота над поповненням бібліографічного покажчика «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького».

З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює потужний поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку). На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про діяльність Університету (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ імені Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ імені Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад, діяльність, перелік навчальних дисциплін, силабуси, правила прийому, контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності – відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми Erasmus+ здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та угод між Університетом та закладами вищої освіти інших країн та відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства.

Освітньо-професійна програма «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена на виконання Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій (7 рівень), на підставі освітньої (освітньо-професійної) програми, затвердженої Вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 24.05.2017, протокол № 4-ВР з урахуванням змін і доповнень, внесених Вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького 24.05.2019, протокол № 5-ВР; 19.02.2020, протокол № 1-ВР, 17.02.2021, протокол №1-ВР; від 23.02.2022, протокол №1-ВР; від 15.02.2023, протокол №1-ВР.

Перегляд освітньо-професійної програми «Педіатрія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2017-2018

Протокол №4-ВР від 24.05.2017

Наказ №1590-з від 02.06.2017

01.09.2017

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №1-ВР від 23.02.2022

Наказ №636-з від 24.02.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

2024-2025

Протокол № 2-ВР від 21.02.2024

Наказ № 600-з від
22.02.2024

01.09.2024

Освітньо-професійна програма для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.

Освітньо-професійна програма розроблена та внесена проєктною (робочою) групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Гарант програми, керівник проєктної групи (гарант освітньої програми):

Андрій КУЗИК – к.мед.н, доцент кафедри дитячої хірургії; 

Члени проєктної групи:

– Олена ЛИЧКОВСЬКА – д.мед.наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики

– Леся БЕШ – д.мед.н, професор, завідувач кафедри педіатрії №2;

– Андрій НАКОНЕЧНИЙ – д.мед.н, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії;

– Олександр НАДРАГА – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб;

– Дмитро ДОБРЯНСЬКИЙ – д.мед.н., професор кафедри педіатрії № 2;

– Юрій КУЗЬМІНОВ – к.мед.н, доцент, завідувач кафедри педіатрії №1;

– Ірина КУЛАЧКОВСЬКА – к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики;

– Олеся НИКИФОРУК – к.мед.н., доцент кафедри дитячої хірургії;

– Петро ГАЛАТИН, студент 3 курсу медичного факультету № 2.

Ухвалено Вченою радою медичного факультету №2 протокол №4 від 12.12.2023 р.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

1. В.о. директора Інституту спадкової патології НАМН України, д.м.н., професор Гаяне АКОПЯН.

2. Професор кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету, декан медичного факультету №4, Заслужений лікар України, д.мед.н. Таміла СОРОКМАН.

3. Професор кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, Президент Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів, д.мед.н., професор Василь ПРИТУЛА.

4. Генеральний директор КНП «Третя міська поліклініка м.Львова» Мирослав ДРОНИК.

5. В.о. генерального директора КНП «Студентська поліклініка м. Львова», к.мед.н. Андрій КОМАР.

6. Випускниця ОПП 228 “Педіатрія” 2023 року Ярина НАГІРНА.

7. Випускниця ОПП 228 “Педіатрія” 2023 року Христина ПОТОЧНЯК.

Матриця компетентності

 


Освітньо-професійна програма “Педіатрія” (PDF)

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг

Результати опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг

Результати опитування випускників щодо якості освітніх послуг

Результати опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Навчальний план

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обов’язкові компоненти ОП
Гуманітарна підготовка
ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2. Історія України та українська культура
ОК 3. Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4. Латинська мова та медична термінологія
ОК 5. Медична біологія, паразитологія та генетика
ОК 6. Медична та біологічна фізика
ОК 7. Медична інформатика
ОК 8. Медична хімія
ОК 9. Біоорганічна хімія
ОК 10. Біологічна хімія
ОК 11. Анатомія людини з особливостями дитячого віку
ОК 12. Гістологія, цитологія та ембріологія з особливостями дитячого віку
ОК 13. Фізіологія з особливостями дитячого віку
ОК 14. Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Професійна підготовка
ОК 15. Англійська  мова (за професійним спрямуванням)
ОК 16. Патоморфологія з особливостями дитячого віку
ОК 17. Патофізіологія з особливостями дитячого віку
ОК 18. Фармакологія
ОК 19. Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку
ОК 20. Пропедевтика внутрішньої медицини
ОК 21. Пропедевтика педіатрії, у т.ч. медична генетика
ОК 21.1. Пропедевтика педіатрії 
ОК 21.2. Медична генетика
ОК 22. Загальна хірургія, у т.ч. основи стоматології
ОК 22.1. Загальна хірургія
ОК 22.2. Основи стоматології
ОК 23. Клінічна анатомія і оперативна хірургія з особливостями дитячого віку
ОК 24. Радіологія,ут.ч. радіаційна медицина
24.1. Радіологія
24.2. Радіаційна медицина
ОК 25. Внутрішня медицина, у т.ч. ендокринологія, професійні хвороби
ОК 25.1. Внутрішня медицина (гастроентерологія, гематологія, пульмонологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія)
ОК 25.2. Ендокринологія з особливостями дитячого віку
ОК 25.3. Професійні хвороби
ОК 26. Педіатрія  у т.ч. дитячі інфекції, фтизіатрія, клінічна імунологія, клінічна фармакологія
ОК 26.1. Педіатрія та неонатологія
ОК 26.2. Дитячі інфекційні хвороби
ОК 26.3. Фтизіатрія з дитячою фтизіатрією
ОК 26.4. Клінічна імунологія та алергологія
ОК 26.5. Клінічна фармакологія
ОК 27. Інфекційні хвороби
ОК 28. Дерматологія, венерологія з особливостями дитячого віку
ОК 29. Хірургія у т.ч. дитяча хірургія, нейрохірургія
ОК 29.1.  Хірургія
ОК 29.2.  Дитяча хірургія
ОК 29.3. Нейрохірургія
ОК 30. Травматологія і ортопедія з особливостями дитячого віку, у т.ч. фізична реабілітація
ОК 30.1.Травматологія і ортопедія з особливостями дитячого віку
ОК 30.2. Фізична реабілітація, спортивна медицина з особливостями дитячого віку
ОК 31. Онкологія з особливостями дитячого віку
ОК 32. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку
ОК 33. Соціальна медицина, громадське здоров’я, у т.ч. історія медицини
ОК 33.1.Соціальна медицина, громадське здоров’я
ОК 33.2 Історія медицини
ОК 34. Урологія з особливостями дитячого віку
ОК 35. Оториноларингологія з особливостями дитячого віку
ОК 36. Офтальмологія з особливостями дитячого віку
ОК 37. Неврологія з особливостями дитячого віку
ОК 38. Медична психологія з особливостями дитячого віку
ОК 39. Психіатрія, наркологія з особливостями дитячого віку
ОК 40. Судова медицина, у т.ч. секційний курс та медичне право України
ОК 40.1. Судова медицина
ОК 40.2. Секційний курс
ОК 40.3. Медичне право України
ОК 41. Епідеміологія та біобезпека
ОК 42. Анестезіологія та інтенсивна терапія з особливостями дитячого віку, у т.ч. екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 42.1. Анестезіологія та інтенсивна терапія з особливостями дитячого віку
ОК 42.2. Екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 43. Військово-орієнтована медична підготовка
ОК 43.1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 43.2. Основи організації медичного забезпечення населення і військ
ОК 43.3. Військова гігієна
ОК 43.4. Військово-польова терапія
ОК 43.5. Військово-польова хірургія
ОК 43.6. Військова епідеміологія
Виробнича практика
ОК 44. Виробнича лікарська практика в поліклініці та амбулаторії сімейної медицини
Вибіркові компоненти ОП*
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.2. Англійська мова Презентація
ВБ 1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Презентація
ВБ 1.4. Мовленнєва комунікація лікаря Презентація
ВБ 1.5. Культура мовлення та етикет медика Презентація
ВБ 1.6. Медицина і художня культура Презентація
ВБ 1.7. Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.8. Основи економічних теорій Презентація
ВБ 1.9. Основи християнської етики та моралі Презентація
ВБ 1.10. Основи  психології Презентація
ВБ 1.11. Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.12. Пропедевтика медицини узалежнень Презентація
ВБ 1.13. Історичні дисципліни в медичній освіті Презентація
ВБ 1.14. Наукове мовлення лікаря Презентація
ВБ 1.15. Визначні постаті української медицини Презентація
ВБ 1.16. Націологія і здоров′я нації Презентація
ВБ 1.17. Академічна доброчесність в освітньому процесі Презентація
ВБ 1.18. Основи інформаційних технологій і телемедицина Презентація
ВБ 1.19. Основи патентознавства Презентація
ВБ 1.20. Логіка. Формальна логіка Презентація
ВБ 1.21. Правознавство Презентація
ВБ 1.22. Безпека життєдіяльності Презентація
ВБ 1.23. Охорона праці в галузі Презентація
ВБ 1.24. Основи соціальної психології Презентація
ВБ 1.25. Теорія пізнання та медицина Презентація
ВБ 1.26. Основи психоаналізу Презентація
ВБ 1.27. Етичні проблеми в медицині Презентація
ВБ 1.28. Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.29. Генетика Презентація
ВБ 1.30. Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.31. Основи надання допомоги при невідкладних станах Презентація
ВБ 1.32. Деонтологія в медицині Презентація
ВБ 1.33. Невідкладна медична допомога в умовах бойових дій Презентація
ВБ 1.34. Інформатика і статистика Презентація
ВБ 1.35. Цитофізіологія Презентація
ВБ 1.36. Перша медична допомога Презентація
ВБ 1.37. Сучасні проблеми вірусології Презентація
ВБ 1.38. Нутриціологія Презентація
ВБ 1.39. Практична анатомія Презентація
ВБ 1.40. Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41. Паразитологія Презентація
ВБ 1.42. Сучасні методи генетичної діагностики Презентація
ВБ 1.43. Раціональне харчування та дієтотерапія у внутрішній медицині Презентація
ВБ 1.44. Фізіологічні аспекти здорового харчування. Клінічні аспекти нутриціології та дієтології Презентація
ВБ 1.45. Клінічна біохімія Презентація
ВБ 1.46. Клінічна мікробіологія Презентація
ВБ 1.47. Інформаційні технології в медицині Презентація
ВБ 1.48. Актуальні проблеми фізичної терапії та реабілітації Презентація
ВБ 1.49. Методологія доказової медицини Презентація
ВБ 1.50. Клінічна токсикологія Презентація
ВБ 1.51. Актуальні питання сучасної трансплантології Презентація
ВБ 1.52. Основи реабілітації в неврології Презентація
ВБ 1.53. Основи масажу та самомасажу Презентація
ВБ 1.54. Косметологія Презентація
ВБ 1.55. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Презентація
ВБ 1.56. Сучасні питання клінічної анатомії в абдомінальній хірургії Презентація
ВБ 1.57. Сучасні аспекти клінічної анатомії в кардіохірургії Презентація
ВБ 1.58. Сучасні аспекти клінічної анатомії в торакальній хірургії Презентація
ВБ 1.59. Сучасні аспекти клінічної анатомії в оториноларингології Презентація
ВБ 1.60. Основи сексології та сексопатології Презентація
ВБ 1.61. Актуальні питання дитячої анестезіології Презентація
ВБ 1.62. Хірургія новонароджених Презентація
ВБ 1.63. Актуальні питання дитячої  ревматології Презентація
ВБ 1.64. Актуальні питання дитячої гастроентерології Презентація
ВБ 1.65. Імунодіагностика, імунотерапія, імунопрофілактика в репродуктології Презентація
ВБ 1.66. Вікові аспекти фармакотерапії Презентація
ВБ 1.67. Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології Презентація
ВБ 1.68. Інструментальні методи функціональної діагностики Презентація
ВБ 1.69. Актуальні проблеми клінічної патоморфології Презентація
ВБ 1.70. Антикорупційна політика та академічна доброчесність Презентація
ВБ 1.71. Невідкладні стани в дитячій неврології Презентація
ВБ 1.72. Актуальні проблеми дитячої неврології Презентація
ВБ 1.73. Актуальні питання дитячої пульмонології Презентація
ВБ 1.74. Організаційні основи сімейної медицини Презентація
ВБ 1.75. Основи дитячої трансплантології Презентація
ВБ 1.76. Клінічна паразитологія Презентація
ВБ 1.77. Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції у дітей Презентація
ВБ 1.78. Дерматоонкологія Презентація
ВБ 1.79. Менеджмент в охороні здоров’я Презентація
ВБ 1.80. Пластична та реконструктивна хірургія Презентація
ВБ 1.81. Актуальні питання дитячої кардіохірургії Презентація
ВБ 1.82. Актуальні питання нейрохірургії Презентація
ВБ 1.83. Актуальні питання церебро-васкулярної патології у дітей Презентація
ВБ 1.84. Комунікативні навички лікаря Презентація
ВБ 1.85. Актуальні питання дитячої кардіології Презентація
ВБ 1.86. Розширена реанімаційна допомога дітям за рекомендаціями Європейської ради реанімації (PALS – Pediatric Advanced Life Support) Презентація
ВБ 1.87. Імунодіагностика, імунотерапія, імунопрофілактика COVID-19 Презентація
ВБ 1.88. Специфічна імунопрофілактика в практичній медицині Презентація
ВБ 1.89. Алергологічні невідкладні стани в практиці лікаря-педіатра Презентація
ВБ 1.90. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки Презентація
ВБ 1.91. Доказова медицина Презентація
ВБ 1.92. Ендоскопічні технології в педіатрії Презентація
ВБ 1.93. Медична реабілітація Презентація
ВБ 1.94. Актуальні питання неонатології Презентація
ВБ 1.95. Екстремальна медицина Презентація
ВБ 1.96. Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.97. Дитяча урологія Презентація
ВБ 1.98. Актуальні питання захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха у дітей Презентація
ВБ 1.99. Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.100 Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ 1.101 Сучасна бойова травма Презентація
ВБ 1.102 Проблеми психічного здоров’я дітей в умовах війни Презентація
ВБ 1.103 Фізична реабілітація дітей, які постраждали внаслідок бойових дій Презентація
ВБ 1.104 Медична та фізична реабілітація на різних рівнях надання медичної допомоги Презентація
ВБ 1.105 Біоетика Презентація
ВБ 1.106 Тактична медицина Презентація
ВБ 1.107 Лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Виробнича практика: Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.2. Виробнича практика: Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.3. Виробнича практика: Догляд за хворими в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.4. Виробнича сестринська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.5. Виробнича сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.6. Виробнича сестринська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.7. Виробнича лікарська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.8. Виробнича лікарська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.9. Виробнича лікарська практика в пологовому відділенні Презентація
ВБ 2.10. Виробнича лікарська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.11. Практика з симуляційної медицини Презентація
ВБ 2.12. Практика з профілактичної педіатрії Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1. Індивідуальний профільний курс Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами Презентація
  ВБ 3.1.1. Педіатрія, дитячі інфекції, фтизіатрія, клінічна імунологія, паліативна і хоспісна медицина Презентація
  ВБ 3.1.2. Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
  ВБ 3.1.3. Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
  ВБ 3.1.4. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку Презентація
  ВБ 3.1.5. Гігієна з гігієною дитячого і підліткового віку, організація охорони здоров’я у т.ч. роботи педіатричної (неонатологічної) служби Презентація
ВБ 3.2. Індивідуальний профільний курс Хірургія з дитячою хірургією Презентація
  ВБ 3.2.1. Хірургія, дитяча хірургія, онкологія, паліативна і хоспісна медицина, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
  ВБ 3.2.2. Педіатрія, дитячі інфекції, фтизіатрія, клінічна імунологія Презентація
  ВБ 3.2.3. Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби Презентація
  ВБ 3.2.4. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку, у т.ч. оперативна гінекологія Презентація
  ВБ 3.2.5. Гігієна з гігієною дитячого і підліткового віку, соціальна медицина, громадське здоров’я Презентація
ВБ 3.3. Індивідуальний профільний курс Профілактична педіатрія
  ВБ 3.3.1. Гігієна з гігієною дитячого і підліткового віку, соціальна медицина, громадське здоров’я, інфекційні хвороби, фтизіатрія, клінічна імунологія, паліативна і хоспісна медицина Презентація
  ВБ 3.3.2. Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
  ВБ 3.3.3. Внутрішня медицина, ендокринологія, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
  ВБ 3.3.4. Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
  ВБ 3.3.5. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку, у т.ч. профілактична гінекологія Презентація

Самозвіт

Експертна група

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Фармація

Профіль освітньої програми зі спеціальності 226 “Фармація”

Повна назва закладу вищої освіти

Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького
Фармацевтичний факультет
Факультет іноземних студентів

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації

мовою оригіналу

Ступінь освіти – Магістр
Кваліфікація освітня – Магістр фармації
Кваліфікація професійна – фармацевт
Кваліфікація в дипломі – Магістр
Фармацевт

Галузь знань

 

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

 

226Фармація, промислова фармація

Спеціалізація

226.01 Фармація

Форми здобуття
освіти

 

очна (денна), заочна

Освітня кваліфікація

Магістр фармації

Кваліфікація в
дипломі

Ступінь вищої освіти − магістр
Спеціальність – 226Фармація, промислова фармація
Професійна кваліфікація – фармацевт

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Фармація»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний,
300 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої
освіти, термін навчання 4 роки 10 місяців;
на базі освітньо-професійного ступеня фаховий
молодший бакалавр (освітнього ступеня молодший
бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст) зі спеціальності 226 Фармація, промислова
фармація, рівня магістр спеціальностей галузі знань 22
Охорона здоров’я заклад вищої освіти має право
визнати та перезарахувати не більше, ніж 60 кредитів
ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої
програми

Наявність акредитації

 • Рішення Акредитаційної комісії МОН України від 28.05.2015, протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л)

 • Сертифікат про акредитацію Серія НД №1497028, дата видачі 09.11.2017

 • Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Повна загальна середня освіта (за результатами національного мультипредметного тесту чи сертифікатів ЗНО) або ступінь фахового молодшого бакалавра (ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, магістр спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я.
Підготовка здійснюється за очною (денною) чи заочною формами навчання.
Заочна форма навчання – тільки на основі здобутого освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра спеціальності 226 Фармація, промислова фармація та магістра спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я.
Порядок вступу визначається Правилами прийому до ЛНМУ імені Данила Галицького

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Термін дії освітньої

програми

Термін дії освітньої програми – до 30 червня 2029 року

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої Програми

http://new.meduniv.lviv.ua/publichna-informatsiya/

Підготовка конкурентоздатного фахівця,здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері фармації або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, та виконувати професійну діяльність фармацевта.

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація)
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація,
Спеціалізація – 226.01 Фармація
Об’єкт діяльності: збереження здоров’я населення, зокрема фармацевтичне забезпечення (розробка, виробництво, контроль якості, реалізація лікарських
засобів, фармацевтична допомога, фармацевтична опіка, фармацевтична послуга).

Цілі навчання: набуття спеціалізованих концептуальних знань, що  ключають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності фармацевта;
умінь/навичок із розв’язування складних проблем, у тому числі,  дослідницького та інноваційного характеру, й донесення фахової інформації до цільової аудиторії; здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Теоретичний зміст предметної області: принципи, концепції, теорії розробки, виробництва, контролю якості, оптової та роздрібної реалізації лікарських
засобів, фармацевтичної послуги, фармацевтичної допомоги, в тому числі, знання гуманітарних (4,2%), фундаментальних (природничі та суспільні) (34,0%) та фармацевтичних наук (організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські (управлінські) функції, визначення потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення,  виготовлення та постачання лікарських засобів; забезпечення вимог закладів охорони здоров’я; розробка/виробництво, приймання, зберігання та відпуск лікарських засобів, здійснення контролю якості ліків) (61,8%).
Методи, методики та технології:органолептичні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біофармацевтичні, фармако-технологічні, мікробіологічні, біохімічні,
фармакологічні, клінічні, розрахунково-економічні, фармакоекономічні методи; методики маркетингових досліджень, моделювання, аналізу даних,
прогнозування; технології виробництва лікарських засобів та сучасні цифрові технології.
Інструменти та обладнання: інструменти, обладнання та устаткування фармацевтичних (аптечних) закладів охорони здоров’я; технологічне обладнання для фармацевтичної розробки та виготовлення лікарських засобів; обладнання для синтезу та контролю якості лікарських засобів; спеціалізовані інформаційні системи та програмне забезпечення.

Академічні права Набуття додаткових кваліфікацій та фармацевтичних спеціалізацій в системі освіти дорослих.
Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
Орієнтація освітньої
програми
Освітньо-професійна.
Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику фармації, спрямована на набуття спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок у сфері професійної діяльності фармацевта, розв’язанні складних проблем, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру. 95,8% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізації Фармація.
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації
Вища спеціальна освіта галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізації 226.01. Фармація.Підготовка конкурентоздатних фахівців у сфері фармації, здатних вирішувати складні завдання, в тому числі у невизначених умовах.
Ключові слова: магістр, фармація, охорона здоров’я, вища освіта.
Особливості програми Реалізується у малих групах при поєднанні практичної та теоретичної підготовки. Передбачає можливість навчання у навчально-виробничій аптеці університету.
Залучення фахівців-практиків, зокрема при проходженні здобувачами освіти
навчальних/ознайомчих/виробничих практик.
Програма реалізується українською та англійською мовами.

Придатність до працевлаштування

Випускник придатний до роботи за КВЕДДК 009-2010:

Клас 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів);

Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

Клас 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Клас 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

Клас 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Клас 85.42 Вища освіта;

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою фахівець здатний виконувати професійну роботу за ДК 003-2010:

1) – лаборант (фармація) 3228,

– фармацевт (фармацевт/провізор-інтерн) 3228,

– асистент фармацевта 3228

озділ 3.Фахівці / Підрозділ 32.Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини / Клас 322.Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер) / Підклас 3228. Фармацевтичні асистенти)

2) після закінчення інтернатури:

– наукові співробітники (фармація) 2224.1,

– фармацевти (фармацевт, фармацевт клінічний, фармацевт токсиколог, фармацевт аналітик, фармацевт косметолог) 2224.2,

– професіонал з фармаконагляду 2229.2

– експерт з оцінки медичних технологій 2229.2

(Розділ 2.Професіонали / Підрозділ 22.Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук / Клас 222.Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) / Підклас 2224.Професіонали в галузі фармації; 2229.Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства).

Подальше навчання

Для подальшої професійної підготовки за спеціальністю випускник може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється підготовка за програмою підготовки фахівця фармації.

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації з викладачами.

Компетентнісне, студентсько-центроване навчання, ініціативне самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання в тому числі з науковою складовою, навчання через фармацевтичну практику з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Методи, методики та технології, що використовуються у навчанні: органолептичні, фізико-хімічні, хімічні, біофармацевтичні, фармако-технологічні, мікро-біологічні, біохімічні та фармакологічні, клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні та інші.

Оцінювання

Заліки, диференційовані заліки, екзамени, атестація у формі Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту та захисту випускної кваліфікаційної роботи. Поточний і підсумковий контроль. У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і доступності методики оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 200-бальною шкалою, 4-бальною шкалою та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність застосовувати набуті загальні і фахові компетентності для вирішення складних задач у професійній фармацевтичній діяльності в тому числі дослідницького та інноваційного характеру;здійснення професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи виготовлення/розробку ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, розподіл, видачу, забезпечення лікарськими засобами, а також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії; здійснення інновацій.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Знання та розуміння предметної області; розуміння професійної діяльності.

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК06. Здатність працювати в команді.

ЗК07. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.

ЗК08. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку фармації, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК09. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК01. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі фармації/промислової фармації у широких або мультидисциплінарних контекстах.

ФК02. Здатність збирати, інтерпретувати та застосувати дані, необхідні для професійної діяльності, здійснення досліджень та реалізації інноваційних проєктів у сфері фармації.

ФК03. Здатність розв’язувати проблеми фармації у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

ФК04. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері фармації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ФК05. Здатність демонструвати і застосовувати у практичній діяльності комунікативні навички спілкування та фундаментальні принципи фармацевтичної етики й деонтології.

ФК06. Здатність розробляти та впроваджувати систему управління якістю фармацевтичних підприємств згідно до вимог чинних Стандартів, здійснювати аудит якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.

ФК07. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики та попередження поширених, небезпечних інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань, сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями.

ФК08. Здатність забезпечувати раціональне застосування та консультування щодо рецептурних і безрецептурних лікарських засобів й інших товарів аптечного асортименту, фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації лікарських засобів шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, із врахуванням їх біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних і хімічних особливостей, показань/протипоказань до застосування, керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого.

ФК09. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних ситуаціях та при невідкладних станах.

ФК10.Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно з даними щодо їх клініко-фармацевтичних характеристик.

ФК11. Здатність визначати лікарські засоби, ксенобіотики, токсини та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь.

ФК12. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання у закладах охорони здоров’я.

ФК13. Здатність організовувати діяльність аптечних закладів із забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту у звичайних умовах та в умовах надзвичайного стану, а також й впроваджувати в них відповідні системи звітності й обліку, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням вимог фармацевтичного законодавства.

ФК14. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту відповідно до законодавства України.

ФК15. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів.

ФК16. Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і вимогами (замовленнями) лікувально-профілактичних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики.

ФК17. Здатність здійснювати фармацевтичну розробку, визначати стабільність лікарських засобів та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств згідно з вимогами Належної виробничої практики з відповідною розробкою та оформленням необхідної документації.

ФК18. Здатність організовувати та здійснювати загальне та маркетингове управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному рівнях, управляти ризиками в системі фармацевтичного забезпечення.

ФК19. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів відповідно до вимог чинного видання Державної фармакопеї України, методів контролю якості, технологічних інструкцій тощо; проводити стандартизацію лікарських засобів згідно з чинними вимогами; запобігати розповсюдженню неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів.

ФК20. Здатність розробляти та оцінювати методики контролю якості лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних та фармако-технологічних методів контролю.

ФК21. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження. Здатність прогнозувати та обраховувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин, відповідно до чинного законодавства.

ПРН01. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків і вміти застосовувати їх у професійній діяльності..

ПРН02. Критично осмислювати і аналізувати наукові та прикладні проблеми у сфері фармації.

ПРН03. Володіти спеціалізованими знаннями та уміннями/навичками для розв’язання професійних проблем і задач, у тому числі з метою вдосконалення знань та процедур у сфері фармації.

ПРН04. Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів.

ПРН05. Оцінювати та забезпечувати якість та ефективність діяльності у сфері фармації у стандартних і нестандартних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності

ПРН06. Розробляти та приймати ефективні рішення з розв’язання складних/комплексних задач фармації особисто та за результатами спільного обговорення; формулювати цілі власної діяльності та діяльності колективу з урахуванням суспільних і виробничих інтересів, загальної стратегії та наявних обмежень, визначати оптимальні шляхи досягнення цілей.

ПРН07. Аналізувати необхідну інформацію щодо розробки та виробництва лікарських засобів, використовуючи фахову літературу, патенти, бази даних та інші джерела; систематизувати, аналізувати й оцінювати її, зокрема, з використанням статистичного аналізу.

ПРН08. Розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фармації, а також дотичні міждисциплінарні проєкти з урахуванням технічних, соціальних, економічних, етичних, правових та екологічних аспектів.

ПРН09. Формулювати, аргументувати, зрозуміло і конкретно доносити до фахівців і нефахівців, у тому числі до здобувачів вищої освіти інформацію, що базується на власних знаннях та професійному досвіді, основних тенденціях розвитку світової фармації та дотичних галузей.

ПРН10. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики та при виникненні спалахів небезпечних інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань.

ПРН11. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів природного та синтетичного походження різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей та виду лікарської форми. Рекомендувати лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки.

ПРН12.Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях.

ПРН13. Фіксувати випадки проявів побічної дії при застосуванні лікарських засобів природного та синтетичного походження; оцінювати фактори, що можуть впливати на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарських засобів і обумовлюються станом та особливостями організму людини і фармацевтичними характеристиками лікарських засобів.

ПРН14. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення в них ксенобіотиків, токсинів та їх метаболітів; давати оцінку отриманим результатам.

ПРН15.Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість та споживчі характеристики лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту, організовувати їх зберігання відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання.

ПРН16. Реалізовувати відповідні організаційно-управлінські заходи щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту; здійснювати усі види звітності та обліку в аптечних закладах, адміністративне діловодство і товарознавчий аналіз.

ПРН17. Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а також податки та збори. Формувати усі види цін (закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні) на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

ПРН18. Використовувати дані аналізу соціально-економічних процесів у суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів.

ПРН19. Розробляти технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів, обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і вимогами (замовленнями) лікувально-профілактичних закладів, оформлювати їх до відпуску.

ПРН20. Здійснювати фармацевтичну розробку лікарських засобів природного та синтетичного походження в умовах промислового виробництва

ПРН21. Забезпечувати конкурентоспроможний рівень і ефективний розвиток фармацевтичних організацій, у тому числі з урахуванням результатів маркетингових досліджень і ринкових процесів на національному та міжнародному рівнях.

ПРН22. Забезпечувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів та документувати його результати; оформляти сертифікати якості та сертифікати аналізу з урахуванням вимог чинного видання Державної фармакопеї України, методів контролю якості, технологічних інструкцій тощо; здійснювати заходи щодо запобігання розповсюдженню неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів.

ПРН23. Визначати основні хіміко-фармацевтичні характеристики лікарських засобів; обирати та/або розробляти методики контролю якості з метою їх стандартизації з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних та фармакотехнологічних методів згідно з чинними вимогами.

ПРН24. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів.

ПРН25. Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального використання дикорослих видів лікарських рослин .

ПРН26. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.

ПРН27. Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному призначенню та використанню лікарських засобів.

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми мають кваліфікацію відповідну до спеціальності та/або науковий ступінь (вчене звання), підтверджений рівень наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького. Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Фармація» забезпечують 22 кафедри, у т.ч. 7 фармацевтичних, 3 – клінічні і 12 – теоретичних. Діяльність цих підрозділів координують профільні методичні комісії. Кадрове забезпечення кафедр відповідають ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук чи кандидата наук/доктора філософії та читають лекції з навчальних дисциплін за спеціальністю і працюють на постійній основі, становить 100%. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників засвідчується виконанням вимог «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою КМУвід 30.12.2015 р. №1187 в поточній редакції. Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки очолюють фахівці відповідної науково-педагогічної спеціальності, як правило, доктори фармацевтичних наук. Реалізацію ОПП забезпечують 141 викладач, з них 126 (89%) мають науковий ступінь, в тому
числі докторів наук – 22 (16%) (з них професорів – 20), кандидатів наук/докторів філософії – 104 (74%).

Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 (поточна редакція).
ЛНМУ забезпечений приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Необхідні для виконання освітньої програми навчальні дисципліни забезпечені відповідними базами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, високотехнологічними
класами, обладнанням, устаткуванням. Для опанування практичних навичок використовуються відповідні лабораторії, а також Навчально-виробнича аптека ЛНМУ ім. Данила Галицького, Ботанічний сад лікарських і декоративних рослин, Центр інновацій в охороні здоров’я та цифрової медицини, Центр біостатистики, Центральна
науково-дослідна лабораторія з лабораторією промислової токсикології, Лабораторія електронної мікроскопії, віварій, лабораторія на базі СОТ «Медик» (кафедри фармакогнозії та ботаніки, медичної біології, паразитології та генетики, смт. Шацьк, Волинська обл.), а також кафедральні
лабораторії: синтезу біологічно активних гетероциклічних сполук; мікробіології; технології ліків і біофармації; біологічної хімії. Навчальна база університету дозволяє організовувати та проводити навчальні заняття з усіх дисциплін на належному науковому і методичному рівні.
Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: науковута студентську бібліотеки, читальні зали, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчики, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик».
Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси та робочі програми, комплекси навчально-методичного забезпечення.

Студенти забезпечені навчальними матеріалами з усіх навчальних дисциплін,включаючи практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів, в тому числі для виконання випускних кваліфікаційних (магістерських) робіт.

В університеті при реалізації освітньої програми використовуються віртуальні навчальні середовища MISA (http://misa.meduniv.lviv.ua/en) та AdFarm (http://adfarm.pp.ua).

Фонди бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького,які містять понад 600,000 примірників, щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях за спеціальністю (у тому числі в електронному вигляді). Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем спеціальності–координується доступ до наукометричних та інших баз даних: WebofScience (ClarivateAnalytics); Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey (Elsevier); UpToDate (WoltersKluwer); AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergencyMedicine (McGrraw-Hill); EBSCO. Користувачі бібліотеки мають доступ до ресурсів OxfordMedicine, OVID platform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, CompleteAnatomy, Thieme, BenthamScience, RapidILL, Research4Life повнотекстових публікацій SpringerNature.

З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку).

На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ ім. Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ ім. Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад, діяльність, перелік навчальних дисциплін, силабуси, правила прийому, контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності – відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми “Erasmus+” здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угод між ЛНМУ імені Данила Галицького та закладами вищої освіти інших країн. Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства.

 • Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил прийому» за результатами вступних випробувань.

 • Навчання здійснюється українською та англійською мовами за бажанням студента.

 • Іноземні здобувачі вищої освіти, які навчаються за даною програмою, не залучаються до виконання наскрізної програми з підготовки офіцерів запасу з галузі знань «Охорона здоров’я», натомість опановують та вдосконалюють володіння українською мовою

Освітньо-професійна програма «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена на основі освітньої (освітньо-професійної) програми, затвердженої Вченою радою Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького24.05.2017, протокол № 4-ВР з урахуванням змін і доповнень, внесених Вченими радами ЛНМУ імені Данила Галицького 24.05.2019 протокол № 5-ВР, 19.02.2020 протокол № 1-ВР,  17.02.2021 протокол № 1-ВР,18.05.2022 протокол № 2-ВР, 15.02.2023 протокол №2-ВР, відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я для другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Перегляд освітньо-професійної програми «Фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2016-2017

Протокол №4-ВР від 25.05.2016

Наказ №1605-з від 08.06.2016

01.09.2016

2017-2018

Протокол №4-ВР від 24.05.2017

Наказ №1590-з від 02.06.2017

01.09.2017

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №2-ВР від 18.05.2022

Наказ №1602-з від 18.05.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

2024-2025

 

Протокол №2-ВР від
21.02.2024

Наказ №600-з від
22.02.2024

01.09.2024

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; програмні результати навчання; форма атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма.
Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Керівник робочої групи (Гарант освітньої програми):

Світлана БІЛОУС – д.фарм.н, професор, завідувач какафедритехнології ліків і біофармації

Робоча група:

Ірина ДРАПАК – д.фарм.н, професор, завідувачкафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії;
Андрій ЗІМЕНКОВСЬКИЙ – д.мед.н., професор, завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації;
Данило КАМІНСЬКИЙ – к.фарм.н, доцент, декан фармацевтичного факультету;
Оксана ЛЕВИЦЬКА – д.фарм.н., доценткафедри організації і економіки фармації;
Роман ЛЕСИК – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії;
Наталія ШАПОВАЛОВА – к.фарм.н, доцент, завідувачкафедри фармакогнозії і ботаніки;
Софія КОЗАК – магістрант за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Освітньо-професійна програма розглянута Вченою радою фармацевтичного факультету протокол №5 від 20.02.2024 р.

Рецензії-відгуки зовнішніх «стейкхолдерів»:

Неоніла БИК  -виконавчий директор ГО «Галицька фармацевтична асоціація», завідувач КПЛОР
Аптека №1;
Мар’яна ІВАШИНА – керівник служби навчання та розвитку АТ Галичфарм;
Надія ІЗЬО – заступник начальника служби, начальник відділу державного контролю у сфері обігу
лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області;
Жанна ПОЛОВА – д.фарм.н, професор, завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Андрій МАТКІВСЬКИЙ – директор ПП «СОЛОМІЯ-СЕРВІС» (мережа аптек «Подорожник»);
Богдан ГНИП – випускник ОПП за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація ЛНМУ ім. Данила Галицького, провізор/фармацевт-інтерн.

Матриця компетентності

Освітньо-професійна програма “Фармація” (PDF)
Результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг
Результати опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг
Результати опитування випускників щодо якості освітніх послуг
Результати опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Навчальний план

Код н/д Компоненти освітньої програми
Обов’язкові компоненти ОП
Гуманітарна підготовка
ОК 1. Українська мова(за професійним спрямуванням)
ОК 2. Історія України та українська культура
ОК 3. Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4. Латинська мова
ОК 5. Анатомія людини
ОК 6. Фізіологія
ОК 7. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
ОК 8. Біологія з основами генетики
ОК 9. Вища математика і статистика
ОК 10. Загальна та неорганічна хімія
ОК 11. Інформаційні технології у фармації
ОК 12. Аналітична хімія
ОК 13. Органічна хімія
ОК 14. Фармацевтична ботаніка
ОК 15. Мікробіологія з основами імунології
ОК 16. Фізична і колоїдна хімія
ОК 17. Біологічна хімія
ОК 18. Патологічна фізіологія
Професійна підготовка
ОК 19. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 20. Гігієна у фармації та екологія
ОК 21. Фармакологія
ОК 22. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин
ОК 22.1. Фармакогнозія
ОК 22.2.Ресурствознавство лікарських рослин
ОК 23. Фармацевтична хімія та стандартизація лікарських засобів
ОК 23.1. Фармацевтична хімія
ОК 23.2 Стандартизація лікарських засобів
ОК 24. Комп’ютерне моделювання у фармації
ОК 25. Організація та економіка фармації з соціальною фармацією
ОК 25.1 Організація та економіка фармації
ОК 25.2 Соціальна фармація
ОК 26. Етика і деонтологія, право і законодавство та система якості у фармації
ОК 26.1 Етика і деонтологія у фармації
ОК 26.2 Фармацевтичне право та законодавство
ОК 26.3 Система якості у фармації
ОК 27. Менеджмент в охороні здоров’я
ОК 28. Фармакотерапія з фармакокінетикою
ОК 29. Клінічна фармація та фармацевтична опіка
ОК 30. Технологія лікарських та косметичних засобів, біофармація та фармацевтична біотехнологія
ОК 30.1 Технологія лікарських засобів
ОК 30.2 Біофармація
ОК 30.3 Фармацевтична біотехнологія
ОК 30.4 Технологія лікарських косметичних засобів
ОК 31. Фармацевтичне та медичне товарознавство
ОК 32. Фармацевтичний менеджмент і маркетинг
ОК 33. Належні практики у фармації
ОК 34. Токсикологічна та судова хімія
ОК 35. Військово-орієнтована підготовка за  програмою «Фармація»
ОК 35.1 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 35.2 Основи організації медичного забезпечення населення і військ
ОК 35.3 Екстремальна медицина
Виробнича практика
ОК 36. Пропедевтична фармацевтична практика
ОК 36.1 Ознайомча практика з ОЕФ
ОК 36.2 Пропедевтична практика з АТЛ
ОК 37. Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
ОК 38. Польова практика з фармацевтичної ботаніки
Вибіркові компоненти ОП*
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.2. Англійська мова Презентація
ВБ 1.3. Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.4. Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.5. Фізико-хімічні методи аналізу Презентація
ВБ 1.6. Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.7. Теорія пізнання і фармація Презентація
ВБ 1.8. Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.9. Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.10. Теорія і практика професійної комунікації Презентація
ВБ 1.11. Історія медицини і фармації Презентація
ВБ 1.12 Безпека життєдіяльності та біобезпека Презентація
ВБ 1.13. Політологія Презентація
ВБ 1.14. Основи християнської етики і моралі Презентація
ВБ 1.15. Основи комп’ютерних технологій у фармації Презентація
ВБ 1.16. Фармацевтична інформатика та статистика Презентація
ВБ 1.17. Основи системного аналізу Презентація
ВБ 1.18. Основи хімічної метрології Презентація
ВБ 1.19. Ідентифікація органічних сполук Презентація
ВБ 1.20. Сучасна аналітична лабораторна практика Презентація
ВБ 1.21. Основи соціальної психології Презентація
ВБ 1.22. Лікарські рослини у фармації Презентація
ВБ 1.23. Невідкладна допомога в аптечних закладах Презентація
ВБ 1.24. Патофізіологія хвороб цивілізації Презентація
ВБ 1.25. Хімія ліків Презентація
ВБ 1.26. Сучасні методи дослідження біологічних систем Презентація
ВБ 1.27. Метаболізм ліків Презентація
ВБ 1.28. Світова фармацевтична індустрія Презентація
ВБ 1.29. Механізми фармакологічної активності і токсичності ліків Презентація
ВБ 1.30. Фармацевтичні аспекти токсикоманії Презентація
ВБ 1.31. Фармацевтичні аспекти фітотерапії Презентація
ВБ 1.32. Мікроорганізми у біотехнологічних процесах Презентація
ВБ 1.33. Основи економіки у фармації Презентація
ВБ 1.34. Етичні проблеми у фармації Презентація
ВБ 1.35. Малосерійне виробництво ГЛЗ Презентація
ВБ 1.36. Розробка ЛЗ Презентація
ВБ 1.37. Теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою і дією лікарських засобів Презентація
ВБ 1.38. Контроль якості ЛЗ Презентація
ВБ 1.39. Дослідження фармацевтичного ринку Презентація
ВБ 1.40. Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41. Фармакогенетика Презентація
ВБ 1.42. Броматологія Презентація
ВБ 1.43. Основи клінічної медицини Презентація
ВБ 1.44. Основи медичної стандартизації та доказова медицина Презентація
ВБ 1.45. Лікопов’язані проблеми Презентація
ВБ 1.46. Сучасні вироби медичного призначення Презентація
ВБ 1.47. Логістика у фармації Презентація
ВБ 1.48. Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) Презентація
ВБ 1.49. Екотоксикологія Презентація
ВБ 1.50. Хіміко-токсикологічний аналіз Презентація
ВБ 1.51. ЛР і фітотерапія Презентація
ВБ 1.52. Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.53. Патентознавство Презентація
ВБ 1.54. Теорія та практика реалізації концепції «фармацевт десяти зірок» Презентація
ВБ.1.55. Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ.1.56. Фармацевтичне забезпечення населення в умовах воєнного стану і надзвичайних ситуацій мирного часу Презентація
ВБ.1.57. Академічна доброчесність в університетській спільноті Презентація
ВБ.1.58. Біоетика Презентація
ВБ.1.59. Косметичні засоби для догляду за шкірою Презентація
ВБ.1.60. Тактична медицина Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Виробнича практика з фармакогнозії Презентація
ВБ 2.2. Виробнича практика з технології ліків Презентація
ВБ 2.3. Виробнича практика з ОЕФ Презентація
ВБ 2.4. Виробнича практика з ММФ Презентація
ВБ 2.5. Виробнича практика з фармацевтичної хімії Презентація
ВБ 2.6. Виробнича практика з клінічної фармації Презентація
ВБ 2.7. Виробнича практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки Презентація
ВБ 2.8. Виробнича практика з менеджменту в охороні здоров’я Презентація
ВБ 2.9. Виробнича практика з фармінформації Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (технологія ліків) Презентація
ВБ 3.2. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (фармацевтична хімія) Презентація
ВБ 3.3. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (фармакогнозія) Презентація
ВБ 3.4. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (організація та економіка фармації) Презентація
ВБ 3.5. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (клінічна фармація) Презентація
ВБ 3.6. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (токсикологічна та судова хімія) Презентація
ВБ 3.7. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (загальна, медична хімія) Презентація

Самозвіт

Експертна група

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Менеджмент в охороні здоров’я

Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 “Менеджмент в охороні здоров'я”
Повна назва закладу вищої освіти Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації  Ступінь освіти – Магістр

Кваліфікація освітня – Магістр менеджменту в охороні здоров’я

Кваліфікація в дипломі – Магістр

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Менеджмент в охороні здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальність 073 «Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Наявність акредитації           –
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста). Особливості вступу визначаються правилами прийому ЛНМУ імені Данила Галицького
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми Термін дії освітньої програми – 2028 р.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://new.meduniv.lviv

Підготовка конкурентоздатних та висококваліфікованих фахівців з менеджменту в галузі охорони здоров’я, спроможних ефективно керувати медичними організаціями, використовуючи сучасні тенденції та інновації, включно з цифровим менеджментом, компетенції управлінського аналізу для прийняття вірних стратегічних рішень в охороні здоров’я.

Предметна область Об’єкт діяльності: управління організаціями охорони здоров’я  та їх підрозділами. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності,  принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті

Методи, методики та технології: – загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); – методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо); – методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна. Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику менеджменту в галузі охорони здоров’я, спрямована на набуття спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок у сфері професійної діяльності менеджера охорони здоров’я, розв’язанні складних проблем у тому числі дослідницького та інноваційного характеру.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма націлена на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері медичного менеджменту. Освітня програма спрямована на підготовку менеджерів з новим способом мислення, високою адаптивністю, готових до прорахованого ризику, ініціативних і здатних не лише застосовувати існуючи методи та інструменти менеджменту, але й розробляти власні антикризові сценарії в закладах охорони здоров’я.

Особливості програми

Реалізується у малих групах при поєднанні практичної та теоретичної підготовки. Передбачає можливість навчання у структурних підрозділах університету та «партнерських» закладах охорони здоров’я, що охоплюють основні напрями галузі (медицина, стоматологія, фармація). Залучення фахівців-практиків, зокрема при проходженні здобувачами освіти виробничих практик. Програма реалізується українською мовою.

Придатність до працевлаштування

Випускник придатний до виконання професійних обов’язків за роботами відповідно «Державного класифікатора професій ДК 003-2010» (Розділ: Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі); Підрозділ: Керівники підприємств, установ та організацій; Клас: Керівники підприємств, установ та організацій; Підклас: Керівники підприємств, установ та організацій; Група: Керівники підприємств, установ та організацій):

Керівники підприємств, установ та організацій:  1210,1 – Директор (начальник, інший керівник) підприємства; директор виконавчий, директор відділення; завідувач; Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу; а також: 1229.7 – Генеральний менеджер (управитель); 1231 – Керівник (директор, начальник та інш.) департаменту; 1475.4 – Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; 2413.2 – Професіонал із корпоративного управління, управління активами; Консультант з ефективності підприємництва; фахівець з ефективності підприємництва; 2447.2 – Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 3436 – помічники керівників; керівні працівники апарату центральних органів державної влади; професіонали у сфері державної служби.

Подальше навчання

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації з викладачами. Компетентністне, студентсько-центроване навчання, ініціативне самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання в тому числі з науковою складовою, навчання через практичну підготовку з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Оцінювання

Заліки, диференційовані заліки, екзамени, атестація у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи. Поточний і підсумковий контроль. У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і доступності методики оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 200-бальною шкалою, 4-бальною шкалою та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту/управління організацій охорони здоров’я або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК2. Здатність до професійного спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності);

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові предметні) компетентності

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація сфери визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективну систему комунікацій в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком;

СК11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту;

СК12. Здатність формулювати задачі, застосовувати методи моделювання, створювати, досліджувати та  викорисовувати статистичні методи / моделі для аналізу об’єктів менеджменту.

ПРН01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;

ПРН02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПРН03. Проектувати ефективні системи управління організаціями;

ПРН04. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї;

ПРН05. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

ПРН06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

ПРН07. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

ПРН08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;

ПРН09. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);

ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

ПРН14. Опрацьовувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту;

ПРН15. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми мають кваліфікацію відповідну до спеціальності та/або науковий ступінь (вчене звання), підтверджений рівень наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького. Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Менеджмент в охороні здоров’я» забезпечують 7 кафедр, діяльність яких координує профільна методична комісія. Кадрове забезпечення кафедр відповідають ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук чи кандидата наук/доктора філософії та читають лекції з навчальних дисциплін за спеціальністю і працюють на постійній основі, становить 100%. Проведення лекцій, практичних, та семінарських занять, рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників засвідчується виконанням вимог «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. №1187 в поточній редакції. Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 (поточна редакція).   ЛНМУ забезпечений приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Необхідні для виконання освітньої програми навчальні дисципліни забезпечені відповідними базами, комп’ютерними робочими місцями. Для опанування практичних навиків/підходів залучені структурні підрозділи ЛНМУ ім. Данила Галицького: Стоматологічний медичний центр, Навчально-виробнича аптека, Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни, Центр інновацій в охороні здоров’я та цифрової медицини, Центр біостатистики, Центральна науково-дослідна лабораторія з лабораторією промислової токсикології. Навчальна база університету дозволяє організовувати і проводити навчальні заняття з усіх дисциплін на належному науковому і методичному рівні. Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: наукова і студентська бібліотека, читальні зали, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчиків, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик». Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси та робочі програми, комплекси навчально-методичного забезпечення. Здобувачі освіти забезпечені навчальними матеріалами з усіх навчальних дисциплін, включаючи практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів, в тому числі для виконання випускних кваліфікаційних (магістерських) робіт. В університеті при реалізації освітньої програми використовуються віртуальні навчальні середовища MISA (http://misa.meduniv.lviv.ua/en) та AdFarm (http://adfarm.pp.ua). Фонди бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького, які містять понад 600 тис. примірників, щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях за спеціальністю (у тому числі в електронному вигляді). Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем спеціальності – координується доступ до наукометричних та інших баз даних: Web of Science (Clarivate Analytics); Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey (Elsevier); UpToDate (WoltersKluwer); AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergency Medicine (McGrraw-Hill); EBSCO. Користувачі бібліотеки мають доступ до ресурсів Oxford Medicine, OVID platform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, Complete Anatomy, Thieme, Bentham Science, RapidILL, Research4Life повнотекстових публікацій Springer Nature. З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку). На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ ім. Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ ім. Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад, діяльність, перелік навчальних дисциплін, силабуси, правила прийому, контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України  в рамках академічної мобільності – відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми Erasmus+ здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угод між ЛНМУ імені Данила Галицького та закладами вищої освіти інших країн. Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент в охороні здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Підготовка висококваліфікованих кадрів, зокрема ефективних менеджерів/управлінців у галузі охорони здоров’я є одним з необхідних елементів функціонування системи охорони здоров’я в Україні з метою створення умов для надання ефективних і доступних медичних послуг/медичного обслуговування з врахуванням сучасних умов та підходів для збереження і зміцнення здоров’я населення, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя, а також узгоджується з проєктом Стратегії розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; програмні результати навчання; форма атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма. Освітньо-професійна програма вводиться вперше та розроблена робочою групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Керівник робочої групи (Гарант освітньої програми):

Андрій Зіменковський – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації. 

Робоча група:

Богдан Громовик – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації,

Олег Любінець – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ФПДО,

Тарас Гутор – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я,

Борис Лемішко – доктор наук з державного управління, професор кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО,

Роман Грицко – доктор наук з державного управління, доцент кафедри інфекційних хвороб,

Ірина Мисловська – кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та економіки,

Володимир Шибінський – кандидат медичних наук, доцент, директор Стоматологічного медичного центру,

Данило Камінський – кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан фармацевтичного факультету,

Лідія Мінько – кандидат медичних наук, доцент, декан факультету післядипломної освіти,

Софія Козак – здобувачка освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Матриця компетентності

Обов’язкові освітні компоненти освітньої програми

ОК 1.

Англійська мова професійного спрямування

Курс англійської мови для медичного менеджменту зосереджений на розвитку комунікативних навичок у медичному закладі, спеціально для осіб, які займають керівні або адміністративні посади. Вивчення Англійської мови за професійним спрямуванням здійснюється впродовж одного семестру у закладі вищої освіти у галузі охорони здоров’я. Англійська мова (за професійним спрямуванням) як навчальна дисципліна: закладає основи знань медичної термінології,  ґрунтується на вивченні студентами лексико-граматичного та фахового матеріалу іноземною мовою та інтегрується з дисциплінами біохімія та молекулярна біологія, нормальна анатомія, фізіологія, генетика, гістологія, фармакологія, мікробіологія, імунологія, статистика, латинська мова та біоетика. В основі курсу: Медична термінологія: основа, яка допоможе вам розвинути словниковий запас щодо діагнозів, процедур та систем охорони здоров’я. Комунікативні навички: курс зосереджений на чіткому та професійному спілкуванні в різних ситуаціях, наприклад, проведенні презентацій, головуванні на нарадах та написанні звітів. Комунікація, орієнтована на управління: може включати такі аспекти, як делегування завдань, оцінювання результатів роботи та вирішення конфліктів. Курс допоможе ефективно спілкуватися англійською мовою в адміністративних та керівних аспектах медичної сфери.

ОК 2. Академічна доброчесність

Метою викладання дисципліни «Академічна доброчесність» є набуття здобувачами вищої освіти здібностей системного мислення та інтегрованих практичних навичок стосовно запровадження і дотримання в освітянському та науковому просторі визначених чинним законодавством правил академічної доброчесності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Академічна доброчесність» є: опанування знаннями про роль і місце академічної доброчесності у науковій і освітній діяльності університетської спільноти; формування умінь застосовувати отримані знання з питань академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі; набуття соціальних, «м’яких» навичок (soft skills), а саме: особистих якостей (впевненість, формування власної думки, відповідальність, психологічна стресостійкість, здатність до навчання тощо), соціальними (спілкування (навички комунікації), емоційний інтелект тощо) та управлінськими здібностями (раціональна організація свого часу, критичне мислення, розв’язання проблем, самостійність у прийнятті рішень тощо)

ОК 3. Організація і управління охороною здоров’я
ОК 4.

Соіальна медицина

Навчальна дисципліна передбачає вивчення організації та основних законодавчих засад системи охорони здоров’я, системи громадського здоров’я, а також процесів реформування у системі охорони здоров’я. Здобувачі освіти оволодіють достатнім обсягом знань,  навичок і набудуть компетентностей щодо дослідження, аналізу та оцінки показників здоров’я населення, організації, ресурсного забезпечення та діяльності системи охорони здоров’я, розробки з позицій доказової медицини рекомендацій з попередження і усунення шкідливого впливу чинників на здоров’я та з удосконалення організації медичної допомоги населенню і системи громадського здоров’я.

ОК 5. Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я
ОК 6.

Економіка охорони здоров`я та фінансовий менеджмент

Навчальна дисципліна передбачає вивчення економічних основ системи медичного обслуговування населення на основі вивчення фінансових засад діяльності закладів охорони здоров’я в ринкових умовах. Здобувачі освіти оволодіють сучасним економічним мисленням та системою спеціальних знань у галузі управління фінансами медичного закладу, практичних навичок їх застосування у різних напрямах фінансової діяльності.

ОК 7.

Інформаційні системи і технології в управлінні

Навчальна дисципліна передбачає вивчення сучасних інформаційних систем та технологій, які використовуються в роботі медичних установ. Здобувачі освіти оволодіють знаннями та навичками щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання  сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я.

ОК 8. Громадське здоров’я в Україні
ОК 9.

Законодавство в галузі охорони здоров’я України

Навчальна дисциплін враховує виклики сьогодення, покликана максимально спектрально надати необхідне теоретичне підґрунтя студентам, аби в майбутньому їхня практична діяльність була найменш тернистою. Закладення фундаменту з правових знань зі студентської лави сприятиме формуванню правової свідомості та правової культури майбутніх фахівців. Метою вивчення дисципліни є фахова підготовка студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», з метою формування і розвитку їхньої компетенції у галузі права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків у сфері менеджменту охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем правової культури та правової свідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я

ОК 10.

Менеджмент в охороні здоров’я

Дисципліна «Менеджмент в охороні здоров’я» належить до «Обов’язкових освітніх компонентів» плану навчального процесу професійної підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Програма передбачає набуття студентами систематизованих знань з основ класичного та сучасного менеджменту, закладає основи сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з основ класичного та сучасного менеджменту, а також практичних вмінь та навичок щодо опанування ефективних моделей управління медичними організаціями та системою охорони здоров’я загалом. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань, навичок і компетентностей, що дозволить їм ефективно  застосовувати засвоєний матеріал в галузі охорони здоров’я, забезпечуючи якісну та доступну медичну допомогу для населення з урахуванням сучасних управлінських технологій, оцінки управлінських ситуацій та психології прийняття управлінських рішень

ОК 11.

Менеджмент якості в охороні здоров’я та оцінка медичних технологій

Дисципліна належить до «Обов’язкових освітніх компонентів» плану навчального процесу професійної підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент якості в охороні здоров’я та оцінка медичних технологій» є освоєння теоретичних засад менеджменту якості в охороні здоров’я та оцінки медичних технологій; вивчення вимог до побудови систем управління якістю в охороні здоров’я; засвоєння принципів проведення оцінки медичних технологій та імплементації отриманих результатів у процеси прийняття рішень; набуття вмінь самостійно розробляти, впроваджувати, керувати та оцінювати систему управління якістю в охороні здоров’я.  Вивчення програми готує фахівців із менеджменту в охороні здоров’я до планування діяльності організації, прийняття доказово-обґрунтованих ефективних управлінських рішень та забезпечення їх реалізації, вдосконалення діяльності з надання послуг у галузі медицини та фармації.

ОК 12.

Менеджмент комунікацій

Навчальна дисципліна “Менеджмент комунікацій” належить до циклу обов’язкових дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент в охороні здоров’я”. Метою викладання дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення щодо сутності комунікативного менеджменту як універсальної діяльності з вивчення, проектування, формування та розвитку комунікаційних систем (організації, проекту, бренда, особистості), концепції управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, технологій, методологій та методики проведення досліджень в сфері управління комунікаціями. Основними завданнями вивчення дисципліни “Менеджмент комунікацій” є оволодіння знаннями з концепції комунікативного менеджменту та навичками використання методів вербального, невербального спілкування в управлінській діяльності. 

ОК 13.

Лідерство та кризовий менеджмент

Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних та практичних підходів до використання технологій лідерства, менеджменту управління, а також оцінку ризиків, вибір механізму, основ стратегії і тактики антикризового управління. У програму навчання включено: вивчення основних понять, новітніх концепції, теорій та різновидів лідерства; визначення підходів до вивчення лідерства; управління кадрами в умовах кризового стану; опис кризових явищ та принципів антикризового управління; організаційно-управлінські засади антикризового менеджменту лідерства та уникнення кризових явищ. Метою дисципліни є формування системи професійної компетентності щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства сприяння та виявленню, формуванню, розвитку і вдосконаленню лідерських якостей та основних елементів кризового менеджменту.

ОК 14.

Логістика поводження з медичними і фармацевтичними відходами

Метою викладання навчальної дисципліни «Логістика поводження з медичними і фармацевтичними відходами» є набуття здобувачами вищої освіти здібностей системного мислення та інтегрованих практичних навичок логістичного управління та поводження з медичними і фармацевтичними відходами з урахуванням інституційних, нормативно-правових та технологічних аспектів. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є опанування нормативно-правової бази з управління відходам, теоретичних засад з утворення та 4 накопичення медичних і фармацевтичних відходів, формування типових схем поводження з ними та набуття вмінь логістичного управління медичними і фармацевтичними відходами

ОК 15.

Маркетингові дослідження в охороні здоров’я

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження в охороні здоров’я» є наділення здобувачів вищої освіти комплексом професійних компетенцій щодо методів, технологій та алгоритмів збору і аналізу інформації про ринки медичних послуг та лікарських засобів, маркетингове середовище закладу охорони здоров’я для забезпечення його вагомих конкурентних позицій. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження в охороні здоров’я» є: – опанування теоретичних понять, категорій, систем, інструментарію, алгоритмів проведення маркетингових досліджень; – оволодіння основними методами проведення досліджень ринку медичних послуг; – формування вмінь та навичок аналізу, систематизації та інтерпретації результатів маркетингових досліджень; – набуття практичних вмінь розв’язання конкретних ринкових ситуацій, що виникають у процесі проведення маркетингових досліджень; – формування навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності закладу охорони здоров’я за результатами проведених досліджень.

ОК 16.

Управління проєктами та грантова політика

«Управління проєктами та грантова політика» належить до циклу дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління проєктами та грантова політика» є вивчення концепції управління проєктами (проектного менеджменту); засвоєння принципів планування конкурентоспроможного проєкту; вивчення фандрейзингових стратегій; набуття досвіду пошуку грантів; оволодіння навичками підготовки проєктної пропозиції (заявки); опанування прогнозування ризиків у проєктному менеджменті; засвоєння принципів проведення моніторингу реалізації проєкту; набуття вмінь оцінювання результатів реалізації проєкту. Вивчення програми готує фахівців із менеджменту в охороні здоров’я до діяльності з пошуку, підготовки, подання конкурентноздатних пропозицій для участі у грантових програмах та наступної успішної реалізації проєктів.

ОК 17.

Методологія наукових досліджень (Підготовка та захист виконання ВКР)

Дисципліна сприяє розвитку раціонального творчого мислення, оволодінню основними теоретичними засадами, методами та способами наукового пізнання з метою набуття відповідних компетентностей, створення необхідного підґрунтя і мотивації для самостійного проведення фахових наукових досліджень в галузі менеджменту в охороні здоров’я. Основна мета курсу ‒ набуття знань та формування цілісного уявлення про сучасні методологічні концепції наукового пізнання, методи наукових досліджень та організацію наукової діяльності у галузі менеджменту в охороні здоров’я, а також опанування вмінь та навичок, розвиток здатності до створення та використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження, формування культури та навичок проведення досліджень, аналізу їх результатів та адекватної інтерпретації, впровадження у практику діяльності закладів охорони здоров’я.  Предметом навчальної дисципліни є методи наукових досліджень, а також теоретичні та методологічні основи організації науково-дослідної діяльності на основі загальнонаукових і емпіричних методичних прийомів, що дає змогу досліджувати процеси управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я. «Методологія наукових досліджень» як навчальна дисципліна.

ОК 18.

Виробнича практика з менеджменту в охороні здоров’я

Виробнича практика з менеджменту в охороні здоров’я належить до «Обов’язкових освітніх компонентів» плану навчального процесу професійної підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Майбутні менеджери, управлінці в галузі охорони здоров’я повинні не лише володіти теоретичними основами менеджменту, але й вміти застосовувати їх з практичною метою у своїй фаховій діяльності.  Метою виробничої практики з менеджменту в охороні здоров’я є закріплення теоретичних знань, практичних навичок та набутих компетентностей з сучасних технологій менеджменту, оцінки управлінських ситуацій та рішень у сфері управління організаціями та їх підрозділами, що надають медичні послуги з врахуванням специфіки регіону та/або місцевої громади.

ОК 19. Виробнича переддипломна практика

 Вибіркові компоненти ОП

ВБ 1.1. Соціологія в галузі охорони здоров’я

Навчальна дисципліна передбачає вивчення методології проведення соціологічних досліджень та експертних оцінок в сфері охорони здоров’я. Здобувачі освіти оволодіють необхідними знаннями, навичками і набуття компетентностей щодо проведень соціологічних досліджень, методики побудови опитувальників, методів обробки соціологічних результатів  для попередження і усунення шкідливого впливу чинників та удосконалення організації медичної допомоги населенню.

ВБ 1.2. Статистика в охороні здоров’я

 Навчальна дисципліна передбачає вивчення та аналіз основних біостатистичних показників та критеріїв згідно принципів доказової медицини. Здобувачі освіти оволодіють необхідними знаннями, навичками і набуття компетентностей щодо  статистики здоров’я  населення на основі аналізу комплексу медичних показників: демографічних, захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку.

ВБ 1.3.

Фармацевтичний менеджмент

Метою викладання вибіркової навчальної дисципліни «Фармацевтичний менеджмент» є наділити здобувачів вищої освіти комплексом професійних компетенцій щодо створення цілісної системи успішного управління фармацевтичною організацією. Основними завданнями вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Фармацевтичний менеджмент» є : – формування у здобувачів вищої освіти професійних знань, умінь та уявлень щодо створення цілісної, ефективної та гнучкої системи управління фармацевтичною організацією в умовах постійно змінюваного ринкового середовища; – забезпечення теоретичної бази для вивчення інших дисциплін навчального плану; – створення освітньої бази, яка визначає професійну компетентність та загальну ерудицію магістра менеджменту в охороні здоров’я.

ВБ 1.4. Фармацевтичний маркетинг

Метою викладання навчальної дисципліни «Фармацевтичний маркетинг» є наділити здобувачів вищої освіти комплексом професійних компетенцій щодо загальних характеристик фармацевтичного ринку та комплексу маркетингу в фармації.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Фармацевтичний маркетинг» є : – формування у здобувачів вищої освіти професійних знань, умінь та уявлень щодо управління фармацевтичним маркетингом, продуктової, цінової, збутової та комунікативної політик фармацевтичних підприємств; – забезпечення теоретичної бази для вивчення інших дисциплін навчального плану; – створення освітньої бази, яка визначає професійну компетентність та загальну ерудицію магістра менеджменту в охороні здоров’я.

ВБ 1.5.

Клінічний аудит

Навчальна дисципліна передбачає вивчення  методології поліпшення якості надання медичної допомоги,  за допомогою циклічної перевірки наданої медичної допомоги з використанням чітко сформульованих критеріїв і з подальшим внесенням змін. Здобувачі освіти оволодіють необхідними знаннями, навичками і набуття компетентностей щодо  основ проведення  внутрішнього, зовнішнього та сертифікаційного аудиту  на основі вивчення  ключових ідей соціальної психології (мотивація, групова робота), психології (теорія поведінки), управління (розробка організаційних структур), статистики (контроль індикаторних показників та відхилень) і системного підходу.

ВБ 1.6.

Фармацевтичне законодавство і право

Метою вибіркової дисципліни “Фармацевтичне законодавство і право” є формування у майбутніх магістрів менеджменту в охороні здоров’я теоретичних основ права та фармацевтичного законодавства; набуття системних правових знань щодо регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів, а також формування професійно важливих навичок щодо аргументованого прийняття правомірних рішень для забезпечення ефективного функціонування фармацевтичного забезпечення населення. Основними завданнями вивчення вибіркової дисципліни «Фармацевтичне законодавство і право» є засвоєння основних питань загальної теорії права адаптованої до фармацевтичної практики, які розглядаються при вивченні дисципліни, розуміння специфіки нормативно-правового регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, застосування нормативно-правової бази щодо регулювання господарської діяльності у сфері фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів, організація та проведення заходів державного нагляду (контролю), відповідальність за порушення чинного законодавства, розвиток правосвідомості та поваги до закону впродовж усієї професійної діяльності. 

ВБ 1.7.

Фармацевтична логістика

Метою викладання вибіркової дисципліни «Фармацевтична логістика» є набуття здобувачами вищої освіти здібностей системного мислення та інтегрованих практичних навичок управління фармацевтичною організацією на основі логістичної концепції.  Основними завданнями вивчення вибіркової дисципліни «Фармацевтична логістика» є опанування засадами теорії фармацевтичної логістики, методами та інструментарієм прийняття логістичних рішень, набуття вмінь реалізувати концепцію логістичного управління.

ВБ 1.8.

Нейромаркетинг в охороні здоров’я

Метою викладання вибіркової дисципліни «Нейромаркетинг в охороні здоров’я» є набуття здобувачами вищої освіти здібностей системного мислення та інтегрованих практичних з механізмів мотивації поведінки, функцій вибору і прийняття рішень споживачем/пацієнтом. Основними завданнями вивчення вибіркової дисципліни «Нейромаркетинг в охороні здоров’я» є опанування практичними навичками з кваліфікованого і продуктивного дослідження поведінки споживачів/пацієнтів та опрацювання методів впливу на них з використанням інструментів нейромаркетингу.

ВБ 1.9.

Ведення медичної документації

Навчальна дисципліна передбачає вивчення принципів заповнення та аналізу обліково-звітної документації в медичних установах. Здобувачі освіти оволодіють необхідними знаннями, навичками і набуття компетентностей щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання  при веденні медичної документації, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі заповнення обліково-звітної документації.

ВБ 1.10.

Законодавство з медичного маркетингу

Метою дисципліни є формування у майбутніх магістрів менеджменту в охороні здоров’я теоретичних основ медичного та фармацевтичного законодавства; використання інструментів медичного маркетингу, набуття системних правових знань щодо регулювання медичної фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів, а також формування професійно важливих навичок щодо аргументованого прийняття правомірних рішень для забезпечення ефективного функціонування медичного та фармацевтичного забезпечення населення. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з напрямками і принципами медичного маркетингу, а також навчитися застосовувати інструменти медичного маркетингу, засвоєння основних питань загальної теорії права адаптованої до медичної та фармацевтичної практики, які розглядаються при вивченні дисципліни, розуміння специфіки нормативно-правового регулювання медичної і фармацевтичної діяльності в Україні, застосування нормативно-правової бази щодо регулювання господарської діяльності у сфері медичної і фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів, організація та проведення заходів державного нагляду (контролю), відповідальність за порушення чинного законодавства, розвиток правосвідомості та поваги до закону впродовж усієї професійної діяльності.

ВБ 1.11.

Економіко-математичні методи і моделі в маркетингу

Метою викладання вибіркової дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі в маркетингу» є набуття здобувачами вищої освіти здібностей системного мислення та інтегрованих практичних навичок стосовно принципів економіко-математичних моделей і методів та адекватного їх застосування в теоретичних та прикладних дослідженнях з медицини і фармації. Основними завданнями вивчення вибіркової дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі в маркетингу» є: – засвоєння економіко-математичних методів і моделей, що використовуються для аналізу маркетингових процесів у медицині і фармації; – опанування практичними навичками побудови економіко-математичних моделей і методів та методів їх розв’язання; – набуття навичок інтерпретування результатів економіко-математичного моделювання, їх застосування для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в охороні здоров’я.

ВБ 1.12

Лікова психологія і лікова поведінка

Дисципліна «Лікова психологія і лікова поведінка» належить до «Вибіркових освітніх компонентів» плану навчального процесу професійної підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Програма закладає основи для розуміння предикторів, факторів та механізмів, що лежать в основі впливу на формування психології та поведінки всіх учасників медикаментозного процесу (клініцистів, середнього медичного персоналу, фармацевтичних фахівців та пацієнтів) стосовно ліків з метою покращення раціонального застосування лікарських засобів у практичній охороні здоров’я, підвищення якості надання медичної допомоги та прийняття правильних управлінських рішень щодо менеджменту медикаментозним процесом для фахівців в галузі охорони здоров’я. Основна мета викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань, умінь та навичок щодо досягнення оптимального використання ресурсів охорони здоров’я для задоволення потреб пацієнтів, формування гарантованого обсягу і якості медичних послуг, відповідно до рівня розвитку новітньої медичної науки і практики.

ВБ 1.13. Медико-правові площини і психологія взаємовідносин персоналу у закладах охорони здоров’я
ВБ 1.14.

Прикладні методи економічного аналізу в медицині

Навчальна дисципліна передбачає вивчення економічних основ системи медичного обслуговування населення та засвоєння прикладних методів економічного аналізу та фінансових засад діяльності закладів охорони здоров’я. Здобувачі освіти оволодіють необхідними знаннями, навичками і набуття компетентностей щодо сучасного економічного мислення та прикладних методів у галузі управління фінансами медичного закладу.

ВБ 1.15.

Менеджмент мотивації та персоналу

Дисципліна «Менеджмент мотивації та персоналу» належить до «Вибіркових освітніх компонентів» плану навчального процесу професійної підготовки студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Сучасний етап розвитку системи охорони здоров’я характеризується зміною вимог до працівників та еволюцією концепції управління персоналом. У сучасному розумінні «менеджмент персоналу» – це процес планування, добору, підготовки, оцінювання та безперервного навчання працівників, впровадження інноваційних і вдосконалення діючих форм та методів кадрової роботи, що у комплексі забезпечує підвищення ефективності функціонування підприємства. Реалізується управління персоналом за допомогою низки механізмів, ключову роль серед яких відіграє менеджмент мотивації. Метою викладання дисципліни за вибором «Менеджмент мотивації та персоналу» є оволодіння теорією та мистецтвом мотивації, сприяння формуванню в майбутніх менеджерів вмінь і навиків управління мотивацією персоналу, а також взаємоузгоджуваність мотивації персоналу з його оцінюванням, знайомство з різноманітними методиками оцінювання персоналу.

ВБ 1.16. Медичне страхування та страхова медицина
ВБ 1.17.

Доказова медицина

Дисципліна належить до «Вибіркових освітніх компонентів» плану навчального процесу професійної підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Основними завданнями вивчення дисципліни «Доказова медицина» є засвоєння концепції доказового менеджменту; вивчення ключових засад доказової медицини, клінічної епідеміології, біостатистики; засвоєння принципів пошуку доказової клініко-фармацевтичної інформації; набуття досвіду з доказово-обґрунтованого підходу до менеджменту соціально-значущих і поширених захворювань; опанування навичками вибору, обґрунтування, розрахунку та інтерпретації основних статистичних показників і параметрів оцінки достовірності, що використовуються у доказовій медицині. Вивчення програми готує фахівців із менеджменту в охороні здоров’я до діяльності з прийняття обґрунтованих клінічних рішень і стратегій управління на основі сучасних даних доказової медицини для покращення якості медичної допомоги.

ВБ 1.18.

Цифровий менеджмент

Дисципліна «Цифровий менеджмент» належить до «Вибіркових освітніх компонентів» плану навчального процесу професійної підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Програма закладає основи для прийнятті управлінських рішень в галузі охорони здоров’я з використанням сучасних тенденцій та інновацій, включаючи новітні інформаційні технології та  сучасні прикладні програми. Дисципліна формує необхідні теоретичні основи та практичні навики необхідні для розробки системи ефективного управління медичними процесами з використанням інноваційних цифрових технологій; опанування цифрового середовища та ефективного використання цифрового інструментарію у майбутній професійній діяльності; набуття компетенції управлінського аналізу для прийняття вірних стратегічних рішень в електронній системі охороні здоров’я. Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань, практичних вмінь та навичок із сучасних технологій менеджменту в галузі охороні здоров’я використовуючи сучасні тенденції та інновації, інструменти та ресурси цифрових послуг у галузі охорони здоров’я. 

ВБ 1.19.

Медичне право

Навчальна дисципліна «Медичне право» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент» є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації фахівців, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до практичних викликів в контексті взаємин з іншими суб’єктами медичних правовідносин. Метою вивчення дисципліни є комплексна підготовка фахівців, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», для отримання необхідного обсягу правових знань, зокрема щодо практичних механізмів правореалізації та правозастосування. Студенти володітимуть достатнім рівнем правової культури та правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я. 

 

Самозвіт

Експертна група

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти