Освітні програми

ОПП другий (магістерський) рівень

Медицина

Профіль освітньої програми зі спеціальності 222 “Медицина”
Повна назва закладу вищої освіти та структурних підрозділів, у яких здійснюється навчання Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 • Медичний факультет № 1
 • Медичний факультет № 2
 • Факультет іноземних студентів
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 222 Медицина
Форма навчання Підготовка здійснюється лише за денною формою навчання
Освітня кваліфікація Магістр медицини
Кваліфікація в дипломі
 • Ступінь вищої освіти − магістр
 • Спеціальність – 222 Медицина
 • Професійна кваліфікація – лікар
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Медицина»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, обсяг освітньо-професійної програми становить 360 кредитів ЄКТС. Термін навчання – 6 років.
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності, серія НД №1497024, дата видачі 09.11.2017. Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.
Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень, НРК України – 7 рівень
Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за умови успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Умови вступу визначаються Правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої програми дійсна впродовж 6 років з вересня 2023 року
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://new.meduniv.lviv.ua/publichna-informatsiya/
Підготовка висококваліфікованого фахівця (лікаря), здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері медицини і галузі охорони здоров’я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність лікаря; здатного продовжувати навчання з високим ступенем автономії

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань - 22 Охорона здоров’я Спеціальність - 222 Медицина

Зміст предметної області: знання гуманітарних (3,7%), фундаментальних (27,8%) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря (68,5%).

Об ’єкт вивчення та/або діяльності: профілактика, діагностика та лікування захворювань людини, вплив проблем зі здоров’ям на пацієнтів, їхні родини та популяцію, підтримання індивідуального та популяційного здоров’я.

Цілі навчання:

набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері медицини, у тому числі дослідницького, наукового та інноваційного характеру. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Теоретичний зміст предметної області: концепції, принципи і теорії профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях.

Методи, методики та технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього та клінічного діагнозу; диференційного діагнозу; сучасні технології діагностики, лікування та профілактики хвороб; методи управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання: сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади, що застосовуються у професійній діяльності лікаря.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику медицини передбачає можливість клінічного та симуляційного навчання.

96,3% обсягу освітньо-професійної програми спрямовується на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю «Медицина»

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища медична освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222«Медицина».

Ключові слова: магістр, медицина, охорона здоров’я, вища освіта, лікар

Особливості програми

Реалізується у малих групах за умов поєднання теоретичної та практичної підготовки.

Вивчення клінічних дисциплін та засвоєння здобувачами спеціальних (фахових) компетентностей здійснюється на клінічних кафедрах відповідно до навчальних планів з урахуванням специфіки навчальної дисципліни, з використанням імітаційно-симуляційних методів навчання, з роботою безпосередньо з пацієнтом та з діагностичним обладнанням (50% аудиторних годин з клінічних дисциплін); практика обсягом ЗО кредитів.

Програма реалізується також англійською мовою. Здобувані вищої освіти за цією освітньо-професійною програмою мають можливість брати участь у програмах міжнародної академічної мобільності.

Придатність до працевлаштування

Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009-2010:

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86.1 Діяльність лікарняних закладів

Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів

Клас 86.21 Загальна медична практика

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лікар-інтерн (код КП – 3229);

 • лікар-стажист (код КП - 3221);

 • лікар-резидент (код КП – ХХХ)

Професійні назви робіт, які може виконувати випускник спеціальності «Медицина» після закінчення інтернатури або лікарської резидентури:

Розділ 2 Професіонали

Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

Клас 221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук;

Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер);

Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології);

Група 2221.2 Лікарі

Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

Професійні назви робіт – відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86.1 Діяльність лікарняних закладів

Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів

Клас 86.21 Загальна медична практика

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Подальше навчання

Випускник програми може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура)

для набуття додаткових кваліфікацій за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності та лікарських спеціалізацій у системі освіти дорослих

Продовження освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (аспірантура).

Викладання та навчання

Компетентнісне, студентсько-центроване, проблемно- орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання, навчання через професійно-орієнтовану практичну підготовку з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Форми навчання: лекції, семінари та колоквіуми, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації з викладачами.

Методи, методики, технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики захворювань населення, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я, основи науково-дослідницької роботи.

Оцінювання

Поточний і підсумковий контролі. Форми підсумкового контролю: заліки, диференційовані заліки, іспити, атестація у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, у т.ч. ОСП(К)І.

У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання  об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і доступності методики оцінювання.

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 4-бальною, 200-бальною шкалами та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Загальні компетентності (ЗК)

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.

 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 7. Здатність працювати в команді.

 8. Здатність до міжособистісної взаємодії.

 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою.

 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 1. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні та профілактиці захворювань.
 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні та профілактиці захворювань.
 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики захворювань.
 7. Здатність до діагностування невідкладних станів.
 8. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.
 9. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.
 10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій.
 11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору методу контрацепції.
 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
 15. Здатність до проведення експертизи працездатності.
 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
 18. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.
 19. Здатність до організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.
 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.
 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері охорони здоров’я.
 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.
 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти спеціальності:

 1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.

 2. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук на рівні, достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров’я.

 3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних проблем.

 4. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи дані анамнезу хворого, обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній діагноз захворювання (за списком 2).

 5. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем організму; на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4) із врахуванням віку та статі пацієнта.

 6. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного та додаткового обстежень, проводити диференційну діагностику; дотримуватись відповідних етичних і юридичних норм; працювати під контролем лікаря-керівника в умовах закладу охорони здоров’я (за списком 2).

 7. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та додаткові) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або інструментальні) (за списком 4) для пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики (за списком 2).

 8. Визначати провідний клінічний синдром або встановлювати, чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я та за його межами, у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу).

 9. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями за списком 2, враховуючи вік та стать пацієнта, в умовах закладу охорони здоров’я та за його межами, у т.ч на етапах медичної евакуації і у польових умовах, на підставі попередньо встановленого клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; у разі потреби розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.

 10. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування пацієнта на підставі попереднього та/чи заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартами.

 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування та особливостей харчування залежно від віку, організовувати проведення профілактичних щеплень за календарем.
 14. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та стандартами.
 15. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах надзвичайних ситуації та бойових дій, у т.ч. у польових умовах.

 16. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами у своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку на підставі аналізу потреб населення, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу та у конкурентному середовищі.

 17. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, на виробництві та вдома у пацієнта на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

 18. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних документів в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та певного контингенту населення на підставі нормативних документів.

 19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів щодо виникнення та розповсюдження захворювань серед населення.

 20. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної й локальної профілактик інфекційних хвороб.

 21. Знаходити необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерел, аналізувати, оцінювати та адекватно застосовувати цю інформацію.

 22. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я та дослідницької роботи.

 23. Оцінювати вплив довкілля на стан здоров`я людини для оцінки захворюваності населення.

 24. Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклуєтеся) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

 25. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців.

 26. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які можуть бути складними, непередбачуваними та потребувати нових стратегічних підходів; організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді з дотриманням позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.

 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, досліджень та проектів.

 28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.

 29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних захворювань, у т.ч. згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні кампанії та заходи з імунопрофілактики.

Кадрове забезпечення

Усі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми, мають кваліфікацію, відповідну до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, підтверджений рівень достатньої наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького, викладачі клінічних кафедр є практикуючими фахівцями. Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Медицина» забезпечують 50 кафедр, у т.ч. 31 клінічна і 19 теоретичних. Діяльність цих підрозділів об’єднують два медичні факультети і факультет іноземних студентів; координують 7 профільних методичних комісій. Кадрове забезпечення кафедр і проєктної групи відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук, забезпечують освітній процес за спеціальністю і працюють на постійній  основі, становить 100 %. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, рівень наукової та професійної активності кожного науково-педагогічного працівника  засвідчується виконанням за останні 5 років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 38 підпунктів 1-20 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»,  затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від  30.12.2015 р. № 1187 зі змінами.

Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки  очолюють фахівці відповідної спеціальності доктори медичних наук. 

Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021).

ЛНМУ забезпечений усіма необхідними приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів. Лекційні аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Необхідні для виконання освітніх програм навчальні дисципліни забезпечені відповідними клінічними базами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням.

Для відпрацювання практичних навичок використовуються: навчальний імітаційний центр та високотехнологічні симуляційні класи; клініко-діагностичні та наукові лабораторії НДІ епідеміології та гігієни, Центральної науково-дослідної лабораторії з лабораторією промислової токсикології; лабораторії електронної мікроскопії; віварій; кафедральні лабораторії клінічної лабораторної діагностики; імунологічна; цитогістохімічна; «Лектинотест»; синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук; мікробіології; біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології. Навчальні бази кафедр і їх клінічних баз дозволяють організовувати і проводити практичні заняття з усіх дисциплін на належному науково-методичному рівні з використанням сучасних діагностичних, лікувальних та інших пристроїв, предметів та приладів для проведення фахової діяльності.

Працюють 7 музеїв, 2 з них включені до Державного реєстру загальнонаціональних надбань: Музей хвороб людини та Анатомічний музей ЛНМУ, до Держаного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання, включено також колекцію штамів рикетсій та арбовірусів у НДІ епідеміології а гігієни Університету. Для навчання студентів використовуються клінічні бази у закладах охорони здоров’я Львова, Рівного, Луцька, Трускавця.

Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: наукова і студентська бібліотека з читальними залами, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчики, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компоненту освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені робочі програми і силабуси, а також комплексне навчально-методичне забезпечення.

Здобувачі освіти повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами з усіх дисциплін , у т.ч. практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів.

Фонди наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького, які містять 614,072 тис. примірників (87,2% - з медичної тематики), щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових виданнях (у т.ч. у періодичних та в електронному вигляді). Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем.

Бібліотека постійно працює над розширенням діапазону послуг і ресурсів, які можна отримувати віддалено: координуючи доступ Університету до наукометричних та інших баз даних Clarivate Analytics: Web of Science; Elsevier: Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey; WoltersKluwer: UpToDate; McGrraw-Hill: AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergency Medicine; EBSCO. Наші користувачі мали доступ до ресурсів Oxford Medicine, OVID platform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, Complete Anatomy, Thieme, Bentham Science, RapidILL, Research4Life повнотекстових публікацій міжнародного видавництва Springer Nature. Продовжується робота над поповненням бібліографічного покажчика «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює потужний поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку).

На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ імені Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ імені Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад та діяльність, правила прийому до університету, перелік навчальних дисциплін, їхні програми та силабуси; контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності проводиться відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЛНМУ імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми Erasmus+ здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та угод між ЛНМУ імені Данила Галицького та закладами вищої освіти інших країн.

Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Навчання іноземних здобувачів вищої

освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства.

Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил прийому» із складанням відповідних фахових іспитів.

Навчання здійснюється українською чи англійською мовами за бажанням студента.

Іноземні здобувачі вищої освіти, які навчаються за даною програмою, не залучаються до виконання наскрізної програми з підготовки офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я», натомість вдосконалюють володіння українською мовою та опановують курси за вибором на клінічних кафедрах

Освітньо-професійна програма «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена з урахуванням вимог «Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина», затвердженого та введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України 08.11.2021 р. № 1197.

Перегляд освітньо-професійної програми «Медицина» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2016-2017

Протокол №4-ВР від 25.05.2016

Наказ №1605-з від 08.06.2016

01.09.2016

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №1-ВР від 23.02.2022

Наказ №636-з від 24.02.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускників; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; форми атестації здобувачів; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів, на яких базується ОПП.

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):

О.М. Радченко – д.мед.н, професорка кафедри внутрішньої медицини №2.

Робоча група:

 • О.О. Абрагамович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1;

 • Д.О. Добрянський – д.мед.н, професор кафедри педіатрії №2;

 • Т.А. Єщенко – доцентка, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри українознавства;

 • О.М. Зінчук – д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб;

 • О.В. Лукавецький – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1;

 • Л.Р. Матешук-Вацеба – д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри нормальної анатомії;

 • В.І. Федоренко – д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри загальної гігієни з екологією;

 • К.Л. Шатилович – д.мед.н., професорка кафедри акушерства і гінекології;

 • Т.Є. Баб’як – к.мед.н, доцент кафедри хірургії № 1;

 • В.І. Вовк – к.мед.н., доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини;

 • І.Я. Возняк – к.мед.н, доцентка кафедри дерматології, венерології;

 • М.О. Гарбар – к.мед.н., доцентка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО;

 • В.І. Дячишин – к.н. держ. упр., доцентка кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоровя;

 • А.М. Задорожний – к.мед.н, доцент кафедри інфекційних хвороб;

 • Л.М. Кіцула – к.мед.н, доцентка кафедри загальної гігієни з екологією;

 • О.З. Ліщук – к.мед.н., доцентка кафедри ендокринології;

 • Н.В. Малярська – к.мед.н., доцентка кафедри неврології;

 • О.І. Першин – к.б.н., доцентка кафедри медичної біології, паразитології та генетики

 • М.Я. Савицька – к.мед.н., доцентка кафедри нормальнолї фізіології;

 • Н.Г. Семенців – к.мед.н., доцентка кафедри патологічної фізіології;

 • О.Й. Снітовська – к.філ.наук, доцентка кафедри латинської та іноземних мов;

 • Х.І. Струс – к.біол.н., доцентка кафедри гістології, цитології та ембріології;

 • Р.І. Трутяк – к.мед.н., доцент кафедри хірургії № 2;

 • Л.В. Ющик – к.мед.н., доцентка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини;

 • Л.М. Ященко – к.мед.н., доцентка кафедри акушерства та гінекології;

 • Т.М. Руминська – асистентка кафедри мікробіології;

 • Р.Р. Гута – к.мед.н., асистентка кафедри внутрішньої медицини № 2

Рецензії- стекхолдерів та науковців:

 1. Гнатейко Олег Зиновійович - керівник Інституту спадкової патології НАМН України

 2. Науменко Олександр Миколайович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 3. Миськів Андрій Васильович – генеральний директор КНП «Львівське ТМО 2»

 4. Тімко Наталя Олександрівна – генеральний директор державної установи "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"

 5. Федоренко Сергій Мирославович - генеральний директор КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"

 6. Хухліна Оксана Святославівна – завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету

 7. Чемерис Орест Мирославович – директор департаменту охорони здоровя Львівської обласної військової адміністрації

 8. Легкодух Олексій Юрієвич – випускник спеціальності «Медицина» Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, лікар-інтерн

Ухвалено Вченою радою медичного факультету № 1, протокол № 5 від 08.02.2023 р.

Ухвалено Вченою радою медичного факультету № 2, протокол № 4 від 20.12.2022 р.

Освітньо-професійна програма “Медицина” (PDF)
Проєкт освітньо-професійної програми “Медицина” (PDF)
Обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Медицина”

Опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг
Опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг
Опитування випускників щодо якості освітніх послуг
Опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Accordion Sample Description
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Обов’язкові компоненти ОП

Гуманітарна підготовка

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2 Історія України та українська культура
ОК 3 Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4 Латинська мова та медична термінологія
ОК 5 Медична біологія, паразитологія та генетика
ОК 6 Медична та біологічна фізика
ОК 7 Медична інформатика
ОК 8 Медична хімія
ОК 9 Біоорганічна хімія
ОК 10 Біологічна хімія
ОК 11 Анатомія людини
ОК 12 Гістологія, цитологія та ембріологія
ОК 13 Фізіологія
ОК 14 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Професійна підготовка
ОК 15 Англійська  мова (за професійним спрямуванням)
ОК 16 Патоморфологія
ОК 17 Патофізіологія
ОК 18 Фармакологія
ОК 19 Гігієна та екологія
ОК 20 Пропедевтика внутрішньої медицини
ОК 21 Пропедевтика педіатрії, у т.ч. медична генетика
ОК 21.1. Пропедевтика педіатрії
ОК 21.2. Медична генетика
ОК 22 Загальна хірургія, у т.ч. основи стоматології
ОК 22.1. Загальна хірургія
ОК 22.2. Основи стоматології
ОК 23 Клінічна анатомія і оперативна хірургія
ОК 24 Радіологія,у т.ч. радіаційна медицина
24.1. Радіологія
24.2. Радіаційна медицина
ОК 25 Внутрішня медицина, у т.ч. ендокринологія ,клінічна фармакологія та імунологія, професійні хвороби
ОК 25.1. Внутрішня медицина (гастроентерологія, гематологія, пульмонологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія)
ОК 25.2. Ендокринологія
ОК 25.3. Клінічна фармакологія
ОК 25.4. Клінічна імунологія та алергологія
ОК 25.5. Професійні хвороби
ОК 26 Педіатрія  у т.ч. дитячі інфекції
ОК 26.1. Педіатрія та неонатологія  
ОК 26.2. Дитячі інфекційні хвороби
ОК 27 Інфекційні хвороби, у т.ч. фтизіатрія
  ОК 27.1. Інфекційні хвороби
  ОК 27.2. Фтизіатрія
ОК 28 Дерматологія, венерологія
ОК 29 Хірургія, у т.ч. дитяча хірургія і нейрохірургія
ОК 29.1. Хірургія
ОК 29.2. Дитяча хірургія
ОК 29.3. Нейрохірургія
ОК 30 Травматологія і ортопедія, у т.ч. фізична реабілітація
ОК 30.1.Травматологія і ортопедія
ОК 30.2. Фізична реабілітація, спортивна медицина
ОК 31 Онкологія
ОК 32 Акушерство і гінекологія
ОК 33 Соціальна медицина, громадське здоров’я, у т.ч. історія медицини
ОК 33.1. Соціальна медицина, громадське здоров'я
ОК 33.2 Історія медицини
ОК 34 Урологія
ОК 35 Оториноларингологія
ОК 36 Офтальмологія
ОК 37 Неврологія
ОК 38 Медична психологія
ОК 39 Психіатрія, наркологія
ОК 40. Судова медицина, у т.ч. секційний курс та медичне право України
ОК 40.1. Судова медицина
ОК 40.2. Медичне право України
ОК 40.3. Секційний курс
ОК 41 Епідеміологія та біобезпека
ОК 42 Анестезіологія та інтенсивна терапія, у т.ч. екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 42.1. Анестезіологія та інтенсивна терапія
ОК 42.2. Екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 43 Військово-орієнтована підготовка за  спеціальністю «Медицина»*
ОК 43.1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 43.2. Основи організації медичного забезпечення населення і військ
ОК 43.3. Військова гігієна
ОК 43.4. Військово-польова терапія
ОК 43.5. Військово-польова хірургія
ОК 43.6. Військова епідеміологія
Виробнича практика
ОК 44 Виробнича лікарська практика в поліклініці та амбулаторії сімейної медицини
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1 Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.2 Англійська мова Презентація
ВБ 1.3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Презентація
ВБ 1.4 Мовленнєва комунікація лікаря Презентація
ВБ 1.5 Культура мовлення та етикет медика Презентація
ВБ 1.6 Медицина і художня культура Презентація
ВБ 1.7 Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.8 Основи економічних теорій Презентація
ВБ 1.9 Основи християнської етики та моралі Презентація
ВБ 1.10 Основи  психології Презентація
ВБ 1.11 Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.12 Пропедевтика медицини узалежнень Презентація
ВБ 1.13 Історичні дисципліни в медичній освіті Презентація
ВБ 1.14 Наукове мовлення лікаря Презентація
ВБ 1.15 Визначні постаті української медицини Презентація
ВБ 1.16 Націологія і здоров′я нації Презентація
ВБ 1.17 Академічна доброчесність в освітньому процесі Презентація
ВБ 1.18 Основи інформаційних технологій і телемедицина Презентація
ВБ 1.19 Основи патентознавства Презентація
ВБ 1.20 Логіка. Формальна логіка Презентація
ВБ 1.21 Правознавство Презентація
ВБ 1.22 Безпека життєдіяльності Презентація
ВБ 1.23 Охорона праці в галузі Презентація
ВБ 1.24 Основи соціальної психології. Презентація
ВБ 1.25 Теорія пізнання та медицина Презентація
ВБ 1.26 Основи психоаналізу Презентація
ВБ 1.27 Етичні проблеми в медицині Презентація
ВБ 1.28 Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.29 Генетика Презентація
ВБ 1.30 Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.31 Перша допомога і елементи медсестринства Презентація
ВБ 1.32 Деонтологія в медицині Презентація
ВБ 1.33 Невідкладна медична допомога в умовах бойових дій Презентація
ВБ 1.34 Інформатика і статистика Презентація
ВБ 1.35 Цитофізіологія Презентація
ВБ 1.36 Перша медична допомога Презентація
ВБ 1.37 Сучасні проблеми вірусології Презентація
ВБ 1.38 Нутриціологія Презентація
ВБ 1.39 Практична анатомія Презентація
ВБ 1.40 Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41 Паразитологія Презентація
ВБ 1.42 Сучасні методи генетичної діагностики Презентація
ВБ 1.43 Раціональне харчування та дієтотерапія Презентація
ВБ 1.44 Молекулярна фізіологія і біотехнології для сучасної медицини Презентація
ВБ 1.45 Клінічна біохімія Презентація
ВБ 1.46 Клінічна мікробіологія Презентація
ВБ 1.47 Інформаційні технології в медицині Презентація
ВБ 1.48 Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації Презентація
ВБ 1.49 Методологія доказової медицини Презентація
ВБ 1.50 Клінічна токсикологія Презентація
ВБ 1.51 Клінічна лабораторна діагностика Презентація
ВБ 1.52 Основи рефлексотерапії Презентація
ВБ 1.53 Мануальна терапія Презентація
ВБ 1.54 Косметологія Презентація
ВБ 1.55 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Презентація
ВБ 1.56 Сучасні питання клінічної анатомії в абдомінальній хірургії Презентація
ВБ 1.57 Сучасні аспекти клінічної анатомії в кардіохірургії Презентація
ВБ 1.58 Сучасні аспекти клінічної анатомії в торакальній хірургії Презентація
ВБ 1.59 Сучасні аспекти клінічної анатомії в оториноларингології Презентація
ВБ 1.60 Основи сексології та сексопатології Презентація
ВБ 1.61 Судинна хірургія Презентація
ВБ 1.62 Ендокринна хірургія Презентація
ВБ 1.63 Актуальні питання ревматології Презентація
ВБ 1.64 Актуальні питання гастроентерології Презентація
ВБ 1.65 Андроурологія Презентація
ВБ 1.66 Вікові аспекти фармакотерапії Презентація
ВБ 1.67 Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології Презентація
ВБ 1.68 Інструментальні методи функціональної діагностики Презентація
ВБ 1.69 Актуальні проблеми клінічної патоморфології Презентація
ВБ 1.70 Основи геронтології та геріатрії Презентація
ВБ 1.71 Рефлексотерапія в неврології Презентація
ВБ 1.72 Актуальні проблеми неврології Презентація
ВБ 1.73 Актуальні питання пульмонології Презентація
ВБ 1.74 Організаційні основи сімейної медицини Презентація
ВБ 1.75 Основи трансплантології Презентація
ВБ 1.76 Клінічна паразитологія та тропічна медицина Презентація
ВБ 1.77 Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції Презентація
ВБ 1.78 Дерматоонкологія Презентація
ВБ 1.79 Менеджмент в охороні здоров’я Презентація
ВБ 1.80 Пластична та реконструктивна хірургія Презентація
ВБ 1.81 Актуальні питання кардіохірургії Презентація
ВБ 1.82 Актуальні питання нейрохірургії Презентація
ВБ 1.83 Актуальні питання церебро-васкулярної патології Презентація
ВБ 1.84 Комунікативні навички лікаря Презентація
ВБ 1.85 Актуальні питання кардіології Презентація
ВБ 1.86 Актуальні питання нефрології Презентація
ВБ 1.87 Імунодіагностика, імунотерапія, імунопрофілактика COVID-19 Презентація
ВБ 1.88 Специфічна імунопрофілактика в практичній медицині Презентація
ВБ 1.89 Алергологічні невідкладні стани в практиці лікаря Презентація
ВБ 1.90 Медичні аспекти біоетики та біобезпеки Презентація
ВБ 1.91 Доказова медицина Презентація
ВБ 1.92 Ендоскопічні технології в медицині Презентація
ВБ 1.93 Медична реабілітація Презентація
ВБ 1.94 Проктологія Презентація
ВБ 1.95 Екстремальна медицина Презентація
ВБ 1.96 Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.97 Онкоурологія Презентація
ВБ 1.98 Актуальні питання захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха Презентація
ВБ 1.99 Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.100 Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ 1.101 Антикорупційна політика та академічна доброчесність Презентація
ВБ 1.102 Сучасна бойова травма Презентація
ВБ 1.103 Проблеми психічного здоров’я населення в умовах війни Презентація
ВБ 1.104 Фізична реабілітація військових, які постраждали внаслідок бойових дій Презентація
ВБ 1.105 Медична та фізична реабілітація на різних рівнях надання медичної допомоги Презентація
ВБ 1.106 Біоетика Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1 Виробнича практика: Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.2 Виробнича практика: Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.3 Виробнича практика: Догляд за хворими в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.4 Виробнича сестринська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.5 Виробнича сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.6 Виробнича сестринська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.7 Виробнича лікарська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.8 Виробнича лікарська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.9 Виробнича лікарська практика в пологовому відділенні Презентація
ВБ 2.10 Виробнича лікарська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.11 Практика з симуляційної медицини Презентація
ВБ 2.12 Практика з профілактичної медицини Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1 Індивідуальний профільний курс Внутрішня медицина Презентація
ВБ 3.1.1 Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія, загальна практика (сімейна медицина), паліативна та хоспісна медицина Презентація
ВБ 3.1.2 Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
ВБ 3.1.3 Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
ВБ 3.1.4 Акушерство і гінекологія Презентація
ВБ 3.1.5 Гігієна,  організація охорони здоров’я у т.ч. роботи терапевтичної служби Презентація
ВБ 3.2 Індивідуальний профільний курс Хірургія Презентація
ВБ 3.2.1 Хірургія, дитяча хірургія, онкологія, клінічна імунологія та алергологія, загальна практика (сімейна медицина), паліативна та хоспісна медицина Презентація
ВБ 3.2.2 Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, фтизіатрія Презентація
ВБ 3.2.3 Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
ВБ 3.2.4 Акушерство і гінекологія у тому числі оперативна гінекологія Презентація
ВБ 3.2.5 Гігієна, організація охорони здоров’я у т.ч. роботи хірургічної служби Презентація
ВБ 3.3 Індивідуальний профільний курс Акушерство і гінекологія Презентація
ВБ 3.3.1 Акушерство і гінекологія, онкологія, клінічна імунологія та алергологія, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
ВБ 3.3.2 Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, фтизіатрія Презентація
ВБ 3.3.3 Хірургія, дитяча хірургія, паліативна та хоспісна медицина Презентація
ВБ 3.3.4 Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
ВБ 3.3.5 Гігієна, організація охорони здоров’я у т.ч. роботи акушерсько-гінекологічної служби Презентація
ВБ 3.4 Індивідуальний профільний курс Профілактична медицина Презентація
  ВБ 3.4.1. Гігієна, соціальна медицина, громадське здоров’я, пульмонологія та фтизіатрія, профілактична медицина у загальній практиці (сімейній медицині), інфекційні хвороби Презентація
  ВБ 3.4.2 Внутрішня медицина, ендокринологія, паліативна та хоспісна медицина Презентація
  ВБ 3.4.3 Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
  ВБ 3.4.4 Педіатрія, дитячі інфекції, клінічна імунологія Презентація
  ВБ 3.4.5 Акушерство і гінекологія, у т.ч. профілактична гінекологія Презентація

 

Стоматологія

Профіль освітньої програми зі спеціальності 221 “Стоматологія”

Повна назва закладу вищої освіти

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Стоматологічний факультет

Факультет іноземних студентів

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти – Магістр

Кваліфікація освітня – Магістр стоматології

Кваліфікація професійна – Лікар-стоматолог

Кваліфікація в дипломі – Магістр

Лікар-стоматолог

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти з підготовки магістрів зі спеціальності 221 Стоматологія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний,

300 кредитів ЄКТС,

термін навчання 4 роки 10 місяців

Наявність акредитації

 • Рішення Акредитаційної комісії МОН України від 28.05.2015, протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л)

 • Сертифікат про акредитацію Серія НД №1497026, дата видачі 09.11.2017

 • Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Особа має право здобувати ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти за результатами сертифікатів ЗНО за очною (денною) формою навчання

Умови вступу визначаються Правилами прийому до

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Термін дії освітньої

програми

01 вересня 2023 р. – 30 червня 2028 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої

програми

http://new.meduniv.lviv.ua/publichna-informatsiya/

Підготовка висококваліфікованого фахівця (лікаря стоматолога), здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та галузі охорони здоров’я  або  у  процесі  навчання,  що  характеризуються невизначеністю  умов  і  вимог  та  виконувати  професійну діяльність лікаря-стоматолога,  здатного продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 221 Стоматологія

Зміст предметної області: знання гуманітарних (4,2%), фундаментальних (34,4%) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога (61,4%).

Об’єкт діяльності:

збереження здоров’я, зокрема стоматологічного, профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань людини.

Цілі навчання:

підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров’я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну

діяльність лікаря-стоматолога.

Теоретичний зміст предметної області:

Знання гуманітарних, фундаментальних (природничі та суспільні) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога.

Методи, методики та технології:

анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання:

сучасні діагностичні, лікувальні засоби, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

Орієнтація освітньої

програми

Освітньо-професійна

Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику стоматології, передбачає можливість клінічного та симуляційного навчання. 95,8% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю «Стоматологія»

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища медична освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія»

Основний фокус освітньо-професійної програми спрямований на підготовку сучасного фахівця-стоматолога, який досконало  володіє актуальними знаннями і практичними навичками,  вміє здійснювати діагностичний процес, визначати  провідні симптоми та синдроми, визначати попередній  діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем  лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз  стоматологічних захворювань, знає принципи лікування та  профілактики захворювань, проводить лікування основних  стоматологічних захворювань шляхом прийняття  обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами.

Ключові слова: магістр, стоматологія, охорона здоров’я, вища освіта

Особливості програми

Реалізується у малих групах при поєднанні практичної та теоретичної підготовки.

Вивчення клінічних дисциплін та засвоєння здобувачами спеціальних (фахових) компетентностей здійснюється на клінічних кафедрах відповідно до навчальних планів, з урахуванням специфіки навчальної дисципліни, використанням симуляційного та клінічного навчання, роботи з лікувальним та діагностичним обладнанням. Загальний обсяг професійно-орієнтованої практичної підготовки становить 42 кредити.

Програма також реалізується англійською мовою.

Здобувачі вищої освіти за цією освітньо-професійною  програмою мають можливість брати участь в програмах  міжнародної академічної мобільності.

Придатність до працевлаштування

Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Розділ 86. Охорона здоров'я

Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика

Клас 86.23 Стоматологічна практика

Після завершення навчання за освітньою-професійною програмою магістра спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лікар-інтерн (код КП – 3229),

 • лікар-стажист (код КП - 3221);

 • лікар-резидент (код КП – ХХХ)

Подальше навчання

Випускник програми може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура)

для набуття додаткових кваліфікацій за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога певної спеціальності та лікарських спеціалізацій в системі освіти дорослих

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

вищої освіти.

Викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації з викладачами.

Компетентнісне, студентоцентроване навчання, ініціативне самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через професійно-орієнтовану практичну підготовку з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Методи, методики, технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Оцінювання

Поточний і підсумковий контроль. Заліки, диференційовані заліки, екзамени, атестація у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, у т.ч. ОСП(К)І. У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання  об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і  доступності методики оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 4-бальною, 200-бальною шкалами та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/ або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.

 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

 5. Здатність спілкуватися англійською мовою.

 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

 10. Здатність бути критичним і самокритичним.

 11. Здатність працювати в команді.

 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.

 2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень.

 3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.

 4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

 5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

 6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

 7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями.

 8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.

 9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

 10. Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.

 11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги.

 12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології.

 13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).

 14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.

 15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

 16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО.

 17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.

 18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти спеціальності:

1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).

2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).

3. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні ) за списком 5, пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини і щелепно-лицевої області для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

4. Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

5. Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).

6. Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.

7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.

8. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

9. Визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

10. Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

11. Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

12. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.

13. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).

14. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.

15. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.

16. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

17. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

19. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

20. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

21. Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).

22. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).

23. Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Кадрове забезпечення

Усі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми мають кваліфікацію відповідну до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, підтверджений рівень наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького, працівники клінічних кафедр є практикуючими фахівцями. Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» забезпечують 44 кафедри, у т.ч. 27 – клінічні і 17 - теоретичні. Діяльність цих підрозділів об’єднує стоматологічний факультет і координують 8 профільних методичних комісій. Кадрове забезпечення кафедр і проєктної групи відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора,  чи кандидата наук та читають лекції з навчальних  дисциплін за спеціальністю і працюють на постійній  основі, становить 100 %. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, рівень наукової та професійної  активності кожного з науково-педагогічних працівників  засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 38 підпунктів 1-20 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами. Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки  очолюють фахівці відповідної науково-педагогічної  спеціальності, доктори медичних наук.  Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021).

ЛНМУ забезпечений приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Необхідні для виконання освітніх програм навчальні дисципліни забезпечені відповідними клінічними базами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням. Практичні заняття з профільних стоматологічних дисциплін відбуваються у спеціалізованому медичному стоматологічному центрі ЛНМУ імені Данила Галицького. Для відпрацювання практичних навичок використовуються: високотехнологічні класи Стоматологічного медичного центру; сучасні діагностичні, лікувальні засоби, предмети та прилади для проведення фахової діяльності; клініко-діагностичні та наукові лабораторії НДІ епідеміології та гігієни, Центральної науково-дослідної лабораторії з лабораторією промислової токсикології; лабораторії електронної мікроскопії; віварій; кафедральні лабораторії клінічної лабораторної діагностики; імунологічна; цитогістохімічна; «Лектинотест»; синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук; мікробіології; біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології. Навчальні бази кафедр і їх клінічних баз дозволють організовувати і проводити навчальні заняття з усіх дисциплін на належному науковому і методичному рівні.

Працюють 7 музеїв, 2 з них включені до Державного реєстру загальнонаціональних надбань: Музей хвороб людини та Анатомічний музей ЛНМУ, до Держаного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання, включено також колекцію штамів рикетсій та арбовірусів у НДІ епідеміології а гігієни Університету. Для навчання студентів використовуються клінічні бази у закладах охорони здоров’я Львова, Рівного, Луцька, Трускавця.

Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: наукова і студентська бібліотека,

читальні зали, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчики, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси, а також робочі програми і комплекси навчально-методичного забезпечення.

Студенти забезпечені навчальними матеріалами з усіх навчальних дисциплін, у т.ч. практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів.

Фонди наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького, які містять 614,072 тис. примірників (87,2% - з медичної тематики), щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях за спеціальністю (у тому числі в електронному вигляді).

Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем.

Бібліотека постійно працює над розширенням діапазону послуг і ресурсів, які можна отримувати віддалено: координуючи доступ Університету до наукометричних та інших баз даних Clarivate Analytics: Web of Science; Elsevier: Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey; WoltersKluwer: UpToDate; McGrraw-Hill: AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergency Medicine; EBSCO. Наші користувачі мали доступ до ресурсів Oxford Medicine, OVID platform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, Complete Anatomy, Thieme, Bentham Science, RapidILL, Research4Life пов- нотекстових публікацій міжнародного видавництва Springer Nature. Продовжується робота над поповненням бібліографічного покажчика «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює потужний поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку).

На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про його діяльність (статут, структура, склад керівних органів, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ імені Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ імені Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад, діяльність, перелік навчальних дисциплін, силабуси, правила прийому, контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності – відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми Erasmus+ здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угод між ЛНМУ імені Данила Галицького та закладами вищої освіти інших країн.

Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства.

 • Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил прийому» із складанням відповідних фахових іспитів.

 • Навчання здійснюється українською та англійською мовами за бажанням студента.

 • Іноземні здобувачі вищої освіти, які навчаються за даною програмою, не залучаються до виконання наскрізної програми з підготовки офіцерів запасу з галузі знань «Охорона здоров’я», натомість опановують та вдосконалюють володіння українською мовою

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена з урахуванням вимог «Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія» (затверджений та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019 р. № 879).

Перегляд освітньо-професійної програми «Стоматологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2016-2017

Протокол №4-ВР від 25.05.2016

Наказ №1605-з від 08.06.2016

01.09.2016

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №1-ВР від 23.02.2022

Наказ №636-з від 24.02.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

Освітньо-професійна програма для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Керівник робочої групи (Гарант освітньої програми):

Н.Л.Чухрай – д.мед.н, професор, завідувач кафедри Ортодонтії

Робоча група:

 • Я.Е.Варес – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії; голова методичної комісії з стоматологічних дисциплін;

 • В.М.Зубачик – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;

 • О.В.Колесніченко – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку;

 • В.С. Кухта – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології;

Ухвалено Вченою радою стоматологічного факультету протокол № 4 від 20.12.2022 р

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

1. Питльований П.В. - Головний лікар Першої міської комунальної стоматологічної поліклініки м. Львова

2. Олійник Ю.І. - Головний лікар Комунальної 5-ої стоматологічної поліклініки м. Львова

Освітньо-професійна програма “Стоматологія” (PDF)
Проєкт освітньо-професійної програми “Стоматологія” (PDF)
Обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Стоматологія”

Опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг
Опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг
Опитування випускників щодо якості освітніх послуг
Опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Accordion Sample Description
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обов’язкові компоненти ОП
Гуманітарна підготовка
ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2. Історія України та українська культура
ОК 3. Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4. Латинська мова та медична термінологія
ОК 5. Медична біологія, паразитологія та генетика
ОК 6. Медична та біологічна фізика
ОК 7. Медична інформатика
ОК 8. Медична хімія
ОК 9. Біоорганічна хімія
ОК 10. Біологічна хімія
ОК 11. Анатомія людини
ОК 12. Гістологія, цитологія та ембріологія
ОК 13. Фізіологія, у т.ч. фізіологія порожнини рота
ОК 14. Мікробіологія, вірусологія та імунологія, у т.ч. мікробіологія порожнини рота
ОК 15. Патоморфологія з секційним курсом
ОК 16. Патофізіологія
ОК 17. Фармакологія
ОК 18. Гігієна та екологія
Професійна підготовка
ОК 19. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 20. Внутрішня медицина, в т.ч. клінічна фармакологія, радіологія, дерматологія та фізична реабілітація
ОК 20.1 Пропедевтика внутрішньої медицини
ОК 20.2  Внутрішня медицина
ОК 20.3  Клінічна фармакологія
ОК 20.4  Радіологія
ОК 20.5  Дерматологія, венерологія
ОК 20.6  Фізична реабілітація, спортивна медицина.
ОК 21. Інфекційні хвороби з фтизіатрією та епідеміологією
ОК 21.1 Інфекційні хвороби
ОК 21.2 Фтизіатрія
ОК 21.3 Епідеміологія та біобезпека
ОК 22. Психіатрія з медичною психологією та неврологія
ОК 22.1 Неврологія, в т.ч. нейростоматологія
ОК 22.2 Психіатрія, наркологія
ОК 22.3 Медична психологія
ОК 23. Хірургія, в т.ч. клінічна анатомія, онкологія, нейрохірургія, оториноларингологія, офтальмологія
ОК 23.1 Хірургія
ОК 23.2 Клінічна анатомія та оперативна хірургія
ОК 23.3 Онкологія
ОК 23.4 Нейрохірургія
ОК 23.5 Оториноларингологія
ОК 23.6 Офтальмологія
ОК 24. Акушерство та педіатрія
ОК 24.1 Акушерство
ОК 24.2 Педіатрія 
ОК 25. Соціальна медицина, громадське здоров’я та  основи доказової медицини, у т.ч. судова медицина та медичне право, історія медицини
ОК 25.1 Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини
ОК 25.2 Судова медицина (стоматологія)
ОК 25.3 Медичне право України
ОК 25.4 Історія медицини
ОК 26. Профілактика стоматологічних захворювань
ОК 27. Терапевтична стоматологія, в т.ч. пропедевтика терапевтичної стоматології та ергономіка в стоматології
ОК 27.1 Ергономіка в стоматології
ОК 27.2 Пропедевтика терапевтичної стоматології
ОК 27.3 Терапевтична стоматологія
ОК 28. Стоматологія дитячого віку
ОК 28.1 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
ОК 28.2 Дитяча терапевтична стоматологія
ОК 28.3 Дитяча хірургічна стоматологія
ОК 29. Хірургічна стоматологія
ОК 30. Ортопедична стоматологія
ОК 30.1 Матеріалознавство в стоматології
ОК 30.2 Пропедевтика ортопедичної стоматології
ОК 30.3 Ортопедична стоматологія
ОК 31. Ортодонтія
ОК 32. Військово-орієнтована підготовка за  спеціальністю «Стоматологія»*
ОК 32.1 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 32.2 Основи організації медичного забезпечення населення і військ
Виробнича практика
ОК 33. Виробнича практика в стоматології
ОК 33.1 Виробнича практика  «Догляд за хворими»
ОК 33.2 Виробнича лікарська практика  з профілактики стоматологічних захворювань
ОК 33.3 Виробнича лікарська практика  з терапевтичної стоматології
ОК 33.4 Виробнича лікарська практика з хірургічної стоматології
ОК 33.5 Виробнича лікарська практика з ортопедичної стоматології
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.2. Основи соціальної психології Презентація
ВБ 1.3. Теорія пізнання та медицина Презентація
ВБ 1.4. Основи економічних теорій Презентація
ВБ 1.5. Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.6. Англійська мова Презентація
ВБ 1.7. Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.8. Мовленнєва комунікація лікаря Презентація
ВБ 1.9. Наукове мовлення лікаря Презентація
ВБ 1.10. Культура мовлення та етикет медика Презентація
ВБ 1.11. Медицина і художня культура Презентація
ВБ 1.12. Основи  психології Презентація
ВБ 1.13. Логіка. Формальна логіка Презентація
ВБ 1.14. Медична етика і деонтологія Презентація
ВБ 1.15. Етичні проблеми в медицині Презентація
ВБ 1.16. Історичні дисципліни в медичній освіті Презентація
ВБ 1.17. Визначні постаті української медицини Презентація
ВБ 1.18. Націологія і здоров′я нації Презентація
ВБ 1.19. Правознавство Презентація
ВБ 1.20. Основи християнської етики та моралі Презентація
ВБ 1.21. Академічна доброчесність в освітньому процесі Презентація
ВБ 1.22. Основи інформаційних технологій і телемедицина Презентація
ВБ 1.23. Основи патентознавства Презентація
ВБ 1.24. Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.25 Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.26. Медична генетика Презентація
ВБ 1.27. Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.28. Пропедевтика медицини узалежнень Презентація
ВБ 1.29. Безпека життєдіяльності Презентація
ВБ 1.30. Охорона праці в галузі Презентація
ВБ 1.31. Перша допомога і елементи медсестринства Презентація
ВБ1.32. Профілактика в стоматології Презентація
ВБ 1.33. Лікарська етика Презентація
ВБ 1.34. Інформаційні технології в стоматології Презентація
ВБ 1.35. Перша медична допомога Презентація
ВБ 1.36. Мікробіологічні аспекти хвороб пародонта Презентація
ВБ 1.37. Основні технології виготовлення зубних протезів Презентація
ВБ 1.38. Актуальні питання загальної хірургії Презентація
ВБ 1.39. Нутриціологія Презентація
ВБ 1.40. Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41. Екстрена медицина Презентація
ВБ 1.42. Сучасні методи генетичної діагностики Презентація
ВБ 1.43. Молекулярна фізіологія і біотехнології для сучасної медицини Презентація
ВБ 1.44. Інформатика і статистика в стоматології Презентація
ВБ 1.45. Стоматологічна радіологія Презентація
ВБ 1.46. Основи гомеопатії Презентація
ВБ 1.47. Актуальні проблеми фізіотерапії та реабілітації Презентація
ВБ 1.48. Методологія доказової медицини Презентація
ВБ 1.49. Клінічна психологія Презентація
ВБ 1.50. Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.51. Соціальна стоматологія Презентація
ВБ 1.52. Косметологія Презентація
ВБ 1.53. Сучасні питання клінічної анатомії ділянок голови та шиї Презентація
ВБ 1.54. Стоматологічні аспекти клінічної епідеміології Презентація
ВБ 1.55. Актуальні питання ендодонтії Презентація
ВБ 1.56. Сучасні проблеми періодонтології Презентація
ВБ 1.57. Актуальні проблеми захворювань слизових оболонок порожнини рота Презентація
ВБ1.58. Невідкладні стани в стоматології Презентація
ВБ 1.59. Основи геронтології та геріатрії Презентація
ВБ 1.60. Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції Презентація
ВБ 1.61. Сучасні принципи кісткової фіксації в травматології щелепно-лицевої ділянки Презентація
ВБ 1.62. Стоматологічні аспекти біостатистики Презентація
ВБ 1.63. Основи естетичної реставрації зубів Презентація
ВБ 1.64. Геростоматологія Презентація
ВБ 1.65. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування Презентація
ВБ 1.66. Сучасні принципи діагностики та хірургічного лікування захворювань пародонту Презентація
ВБ 1.67. Хірургічні аспекти дентальної імплантації Презентація
ВБ 1.68. Сучасні методи ортопедичного лікування скронево-нижньощелепних розладів Презентація
ВБ 1.69. Ендодонтична техніка в дитячій стоматології Презентація
ВБ 1.70. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки Презентація
ВБ 1.71. Менеджмент в охороні здоров’я Презентація
ВБ 1.72. Актуальні питання нейрохірургії Презентація
ВБ 1.73. Рефлексотерапія в стоматології Презентація
ВБ 1.74. Клінічна імунологія Презентація
ВБ 1.75. Екстремальна медицина Презентація
ВБ 1.76 Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ 1.77 Антикорупційна політика та академічна доброчесність Презентація
ВБ 1.78 Біоетика Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Сестринська практика  в  терапевтичному відділенні стоматологічного центру Презентація
ВБ 2.2. Сестринська практика  в  хірургічному відділенні стоматологічного центру Презентація
ВБ 2.3. Сестринська практика  у  відділенні дитячої стоматології стоматологічного центру Презентація
ВБ 2.4. Сестринська практика  у  відділенні ортопедичної стоматології Презентація
ВБ 2.5. Сестринська практика  в  стоматологічному кабінеті Презентація
ВБ 2.6. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Загальна стоматологія» Презентація
ВБ 2.7. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Терапевтична стоматологія» Презентація
ВБ 2.8. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Хірургічна стоматологія» Презентація
ВБ 2.9. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Ортопедична стоматологія» Презентація
ВБ 2.10. Виробнича лікарська практика за індивідуальним профільним курсом практичної підготовки (ІПКПП) «Стоматологія дитячого віку» Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1. Індивідуальний профільний курс практичної підготовки (ІПКПП) «Загальна стоматологія» Презентація
ВБ 3.1.1 Терапевтична стоматологія, в т.ч. екстрена та невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.1.2 Хірургічна стоматологія, в т.ч. анестезіологія Презентація
ВБ 3.1.3 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія Презентація
ВБ 3.1.4 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія Презентація
ВБ 3.1.5 Організація охорони здоров’я у т.ч. роботи стоматологічної служби Презентація
ВБ 3.2. Індивідуальний профільний курс  практичної підготовки (ІПКПП) «Терапевтична стоматологія» Презентація
ВБ 3.2.1 Терапевтична стоматологія, в т.ч. пародонтологія; анестезіологія, екстрена та невідкладна медична допомога, Презентація
ВБ 3.2.2 Хірургічна стоматологія Презентація
ВБ 3.2.3 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія Презентація
ВБ 3.2.4 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія Презентація
ВБ 3.2.5 Соціальна медицина, громадське здоров’я Презентація
ВБ 3.3. Індивідуальний профільний курс практичної підготовки (ІПКПП) «Хірургічна стоматологія» Презентація
ВБ 3.3.1 Хірургічна стоматологія, в т.ч. анестезіологія та екстрена і невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.3.2 Терапевтична стоматологія Презентація
ВБ 3.3.3 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія Презентація
ВБ 3.3.4 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія Презентація
ВБ 3.3.5 Організація стоматологічної служби у т.ч. стаціонарної стоматологічної допомоги Презентація
ВБ 3.4. Індивідуальний профільний курс  практичної підготовки (ІПКПП) «Ортопедична стоматологія» Презентація
ВБ 3.4.1 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія, анестезіологія та екстрена і невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.4.2 Хірургічна стоматологія Презентація
ВБ 3.4.3 Терапевтична стоматологія Презентація
ВБ 3.4.4 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія Презентація
ВБ 3.4.5 Соціальна медицина, громадське здоров’я, у т.ч. економіка охорони здоров’я Презентація
ВБ 3.5. Індивідуальний профільний курс  практичної підготовки (ІПКПП) «Стоматологія дитячого віку» Презентація
ВБ 3.5.1 Дитяча стоматологія, в т.ч. ортодонтія, анестезіологія та екстрена і невідкладна медична допомога Презентація
ВБ 3.5.2 Терапевтична стоматологія Презентація
ВБ 3.5.3 Хірургічна стоматологія Презентація
ВБ 3.5.4 Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія, Презентація
ВБ 3.5.5 Організація охорони здоров’я у т.ч. роботи стоматологічної служби для населення дитячого віку Презентація

 

Педіатрія

Профіль освітньої програми зі спеціальності 228 “Педіатрія”

Повна назва закладу вищої освіти

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Медичний факультет №2

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь освіти – Магістр

Кваліфікація освітня – Магістр педіатрії

Кваліфікація професійна – Лікар

Кваліфікація в дипломі – Магістр

Лікар

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти з підготовки магістрів зі спеціальності 228 «Педіатрія»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний,

360 кредитів ЄКТС,

термін навчання 5 років 10 місяців

Наявність акредитації

 • Рішення Акредитаційної комісії МОН України від 28.05.2015, протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л)

 • Сертифікат про акредитацію Серія НД №1497025, дата видачі 09.11.2017

 • Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Особа має право здобувати ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти за результатами сертифікатів ЗНО за очною (денною) формою навчання.

Умови вступу визначаються Правилами прийому до

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої

програми

01 вересня 2023 р. – 30 червня 2029 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої

програми

http://new.meduniv.lviv.ua/publichna-informatsiya/

Підготовка висококваліфікованого фахівця,здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері медицини і галузі охорони здоров’я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність лікаря-педіатра; здатного продовжувати навчання з високим ступенем автономії

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 228 Педіатрія

Зміст предметної області:знання гуманітарних (3,7%), фундаментальних (27,8%) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення (зокрема дитячого і підліткового віку), профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря - педіатра (68,5%).

Об’єкт вивчення та/або діяльності медицини:

профілактика, діагностика та лікування захворювань людини (дітей і підлітків), вплив проблем зі здоров’ям на пацієнтів, їхні родини та популяцію, підтримання здоров’я.

Цілі навчання:

набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру, у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Теоретичний зміст предметної області:

концепції, принципи і теорії профілактики, діагностики та лікування захворювань людини (дітей і підлітків) на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях.

Методи, методики та технології:

анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього та клінічного діагнозу; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання:

сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади, що застосовуються у професійній діяльності.

Орієнтація освітньої

програми

Освітньо-професійна

Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику педіатрії, передбачає можливість клінічного та симуляційного навчання.

96,3% обсягу освітньо-професійної програми спрямовується на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю «Педіатрія»

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища медична освіта у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 228 «Педіатрія»

Ключові слова: магістр, педіатрія, лікар, охорона здоров’я, вища освіта

Особливості програми

Реалізується у малих групах при поєднанні теоретичної та практичної підготовки.

Вивчення клінічних дисциплін та засвоєння здобувачами спеціальних (фахових) компетентностей здійснюється на клінічних кафедрах відповідно до навчальних планів, з урахуванням специфіки навчальної дисципліни, використанням симуляційного навчання, роботи безпосередньо біля ліжка хворого та з діагностичним обладнанням (50% аудиторних годин з клінічних дисциплін); практика обсягом 30 кредитів.

Придатність до працевлаштування

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів

Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів

Клас 86.21 Загальна медична практика

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Педіатрія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лікар-інтерн (код КП – 3229);

 • лікар-стажист (код КП - 3221);

 • лікар-резидент (код КП – ХХХ).

Професійні назви робіт, які може виконувати випускник спеціальності «Педіатрія» після закінчення інтернатури або лікарської резидентури:

Розділ 2 Професіонали

Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

Клас 221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук;

Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер);

Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології);

Група 2221.2 Лікарі

Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

Професійні назви робіт – відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010

Подальше навчання

Випускник програми може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура)

для набуття додаткових кваліфікацій за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності та лікарських спеціалізацій в системі освіти дорослих

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації з викладачами.

Компетентнісне, студенто-центроване навчання, ініціативне самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання, навчання через професійно-орієнтовану практичну підготовку з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Методи, методики, технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики захворювань населення, у т.ч. дітей і підлітків, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Оцінювання

Поточний і підсумковий контроль. Заліки, диференційовані заліки, екзамени, атестація у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, у т.ч. ОСП(К)І. У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання  об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і  доступності методики оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 4-бальною, 200-бальною шкалами та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність застосовувати набуті загальні і фахові компетентності для вирішення складних задач професійної діяльності лікаря-педіатра та практичних проблем у галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань судової та військової експертизи та/або здійснення інновацій.

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у сфері

медицини (педіатрії). Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Загальні компетентності (ЗК)

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.

 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 7. Здатність працювати в команді.

 8. Здатність до міжособистісної взаємодії.

 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою.

 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 1. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.

 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.

 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.

 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні та профілактиці захворювань.

 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні та профілактиці захворювань у пацієнтів різного віку: немовлят, дітей, підлітків та дорослих.

 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики захворювань у дорослих, а також пацієнтів дитячого та підліткового віку.

 7. Здатність до діагностування невідкладних станів у дорослих, дітей та підлітків.

 8. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги дитині.

 9. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.

 10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій.

 11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору методу контрацепції.

 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.

 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.

 15. Здатність до проведення медико-соціальної експертизи та експертизи працездатності.

 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.

 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума (у т.ч. дітей і підлітків), сім’ї, популяції.

 18. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги дитячому, підлітковому та дорослому населенню і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.

 19. Здатність до організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.

 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико- статистичних досліджень здоров’я дітей та дорослого населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.

 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів

 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері охорони здоров’я.

 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.

 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів
 1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.

 2. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров’я.

 3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних ( у т.ч. педіатричних) проблем.

 4. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання (за списком 2).

 5. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток дорослого пацієнта і дитини, стан органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4), враховуючи вік пацієнта.

 6. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, під контролем лікаря- керівника в умовах закладу охорони здоров’я (за списком 2).

 7. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або інструментальні ) (за списком 4), пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

 8. Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу.

 9. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями (за списком 2), враховуючи вік пацієнта, в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, у разі необхідності розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.

 10. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування дорослих, дітей і підлітків на підставі заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

 1. Проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

 2. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування та особливостей харчування залежно від віку, організовувати проведення профілактичних щеплень за календарем.

 3. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та стандартами лікування.

 4. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах.

 5. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі.

 6. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

 7. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів.

 8. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів, щодо виникнення та розповсюдження захворювань серед населення.

 9. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань.

 10. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати цю інформацію.

 11. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я.

 12. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я людини для оцінки стану захворюваності населення.

 13. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

 14. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців.

 15. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді, позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.

 16. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, досліджень та проектів.

 17. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.

 18. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних захворювань, в тому числі згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовуватидодатковівакцинальнікампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики.

Кадрове забезпечення

Усі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми мають кваліфікацію відповідну до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, підтверджений рівень наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького, працівники клінічних кафедр є практикуючими фахівцями. Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Педіатрія» забезпечують 49 кафедр, у т.ч. 27 – клінічні і 22 - теоретичні. Діяльність цих підрозділів координує медичний факультет №2 і 7 профільних методичних комісій. Кадрове забезпечення кафедр і проєктної групи відповідають ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора,  чи кандидата наук та читають лекції з навчальних  дисциплін за спеціальністю і працюють на постійній  основі, становить 100 %. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, рівень наукової та професійної  активності кожного з науково-педагогічних працівників  засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 38 підпунктів 1-20 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами. Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки  очолюють фахівці відповідної науково-педагогічної  спеціальності: доктори медичних наук. Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

До реалізації клінічної складової освітньої програми 228 «Педіатрія» у ЛНМУ імені Данила Галицького залучені практикуючі фахівці, члени міжнародних та національних професійних асоціацій та співтовариств, учасники міжнародних та національних науково-практичних, освітніх та професійних заходів.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021).ЛНМУ забезпечений приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Необхідні для виконання освітніх програм навчальні дисципліни забезпечені відповідними клінічними базами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням.

Для відпрацювання практичних навичок використовуються: навчальний імітаційний центр та високотехнологічні симуляційні класи; клініко-діагностичні та наукові лабораторії НДІ епідеміології та гігієни,Центральної науково-дослідної лабораторії з лабораторією промислової токсикології; лабораторії електронної мікроскопії; віварій; кафедральні лабораторії клінічної лабораторної діагностики; імунологічна; цитогістохімічна; «Лектинотест»; синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук; мікробіології; біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології. Навчальні бази кафедр і їх клінічних баз дозволяють організовувати і проводити навчальні заняття з усіх дисциплін на належному науковому і методичному рівні з використанням найпоширеніших сучасних діагностичних, лікувальних та інших пристроїв, обладнання та приладів для проведення фахової діяльності.

Працюють 7 музеїв, 2 з них включені до Державного реєстру загальнонаціональних надбань: Музей хвороб людини та Анатомічний музей ЛНМУ, до Держаного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання, включено також колекцію штамів рикетсій та арбовірусів у НДІ епідеміології а гігієни Університету. Для навчання студентів використовуються клінічні бази у закладах охорони здоров’я Львова, Рівного, Луцька, Трускавця.

Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: наукова і студентська бібліотека, читальні зали, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчики, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси, а також робочі програми і комплекси навчально-методичного забезпечення.

Здобувачі освіти забезпечені навчальними матеріалами з усіх навчальних дисциплін, у т.ч. практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів.

Фонди наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького, які містять 614,072 тис. примірників (87,2% - з медичної тематики) щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях за спеціальністю (у тому числі в електронному вигляді). Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем. Бібліотека постійно працює над розширенням діапазону послуг і ресурсів, які можна отримувати віддалено: координуючи доступ Університету до наукометричних та інших баз даних ClarivateAnalytics: WebofScience; Elsevier: Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey; WoltersKluwer: UpToDate; McGrraw-Hill: AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergencyMedicine; EBSCO. Наші користувачі мали доступ до ресурсів OxfordMedicine, OVID platform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, CompleteAnatomy, Thieme, BenthamScience, RapidILL, Research4Life пов- нотекстових публікацій міжнародного видавництва SpringerNature. Продовжується робота над поповненням бібліографічного покажчика «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює потужний поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку). На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ імені Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ імені Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад, діяльність, перелік навчальних дисциплін, силабуси, правила прийому, контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності – відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми Erasmus+ здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угод між ЛНМУ імені Данила Галицького та закладами вищої освіти інших країн.

Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства.

Освітньо-професійна програма «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена на підставі освітньої (освітньо-професійної) програми, затвердженої Вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 24.05.2017, протокол № 4-ВР з урахуванням змін і доповнень, внесених Вченими радами ЛНМУ імені Данила Галицького 24.05.2019, протокол № 5-ВР; 19.02.2020, протокол № 1-ВР, 17.02.2021, протокол №1-ВР; від 23.02.2022, протокол №1-ВР; від 15.02.2023, протокол №1-ВР.

Перегляд освітньо-професійної програми «Педіатрія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2017-2018

Протокол №4-ВР від 24.05.2017

Наказ №1590-з від 02.06.2017

01.09.2017

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №1-ВР від 23.02.2022

Наказ №636-з від 24.02.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

Освітньо-професійна програма для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Керівник робочої групи (Гарант освітньої програми):

Олена ЛИЧКОВСЬКА – д.мед.н, професорка, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики;

Робоча група:

 • Сергій НЯНЬКОВСЬКИЙ –д.мед.н, професор, завідувач кафедри педіатрії №1;

 • Леся БЕШ – д.мед.н, професорка, завідувачка кафедри педіатрії №2;

 • Андрій НАКОНЕЧНИЙ – д.мед.н, професор кафедри дитячої хірургії;

 • Олександр НАДРАГА – д.мед.н., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб;

 • Дмитро ДОБРЯНСЬКИЙ – д.мед.н., професор кафедри педіатрії № 2;

 • Галина СЕМЕНИНА – д.мед.н, професорка кафедри акушерства і гінекології;

 • Андрій КУЗИК – к.мед.н, доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії;

 • Галина ЛИТВИН – к.мед.н, доцентка, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб;

 • Олександра ПОШИВАК – к.мед.н., доцентка кафедри фармакології;

 • Олена ХОМИН – к.мед.н., доцентка кафедри дитячих інфекційних хвороб;

 • Ірина КУЛАЧКОВСЬКА – к.мед.н., доцентка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики;

 • Світлана ТОМАШОВА – к.мед.н., доцентка кафедри патологічної анатомії та судової медицини;

 • Любов ДЕДИШИН – к.мед.н., доцентка кафедри педіатрії №2.

Ухвалено Вченою радою медичного факультету № 2 протокол № 4 від 20.12.2022 р.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

1. Директор Інституту спадкової патології НАМН України, д.м.н., професор Олег ГНАТЕЙКО

2. Директор КНП ЛОР Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня Сергій ФЕДОРЕНКО

3. Завідувач кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету доктор медичних наук, професор,  Андрій ВОЛОСЯНКО

4. Випускниця ОПП 228 “Педіатрія” 2021 року Роксоляна БІЛОУСОВА

Освітньо-професійна програма “Педіатрія” (PDF)
Проєкт освітньо-професійної програми “Педіатрія” (PDF)
Обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Педіатрія”

Опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг
Опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг
Опитування випускників щодо якості освітніх послуг
Опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Accordion Sample Description
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обов’язкові компоненти ОП
Гуманітарна підготовка
ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2. Історія України та українська культура
ОК 3. Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4. Латинська мова та медична термінологія
ОК 5. Медична біологія, паразитологія та генетика
ОК 6. Медична та біологічна фізика
ОК 7. Медична інформатика
ОК 8. Медична хімія
ОК 9. Біоорганічна хімія
ОК 10. Біологічна хімія
ОК 11. Анатомія людини з особливостями дитячого віку
ОК 12. Гістологія, цитологія та ембріологія з особливостями дитячого віку
ОК 13. Фізіологія з особливостями дитячого віку
ОК 14. Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Професійна підготовка
ОК 15. Англійська  мова (за професійним спрямуванням)
ОК 16. Патоморфологія з особливостями дитячого віку
ОК 17. Патофізіологія з особливостями дитячого віку
ОК 18. Фармакологія
ОК 19. Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку
ОК 20. Пропедевтика внутрішньої медицини
ОК 21. Пропедевтика педіатрії, у т.ч. медична генетика
ОК 21.1. Пропедевтика педіатрії 
ОК 21.2. Медична генетика
ОК 22. Загальна хірургія, у т.ч. основи стоматології
ОК 22.1. Загальна хірургія
ОК 22.2. Основи стоматології
ОК 23. Клінічна анатомія і оперативна хірургія з особливостями дитячого віку
ОК 24. Радіологія,ут.ч. радіаційна медицина
24.1. Радіологія
24.2. Радіаційна медицина
ОК 25. Внутрішня медицина, у т.ч. ендокринологія, професійні хвороби
ОК 25.1. Внутрішня медицина (гастроентерологія, гематологія, пульмонологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія)
ОК 25.2. Ендокринологія з особливостями дитячого віку
ОК 25.3. Професійні хвороби
ОК 26. Педіатрія  у т.ч. дитячі інфекції, фтизіатрія, клінічна імунологія, клінічна фармакологія
ОК 26.1. Педіатрія та неонатологія
ОК 26.2. Дитячі інфекційні хвороби
ОК 26.3. Фтизіатріяз дитячою фтизіатрією
ОК 26.4. Клінічна імунологія та алергологія
ОК 26.5. Клінічна фармакологія
ОК 27. Інфекційні хвороби
ОК 28. Дерматологія, венерологія з особливостями дитячого віку
ОК 29. Хірургія у т.ч. дитяча хірургія, нейрохірургія
ОК 29.1.  Хірургія
ОК 29.2.  Дитяча хірургія
ОК 29.3. Нейрохірургія
ОК 30. Травматологія і ортопедія з особливостями дитячого віку, у т.ч. фізична реабілітація
ОК 30.1.Травматологія і ортопедія з особливостями дитячого віку
ОК 30.2. Фізична реабілітація, спортивна медицина з особливостями дитячого віку
ОК 31. Онкологія з особливостями дитячого віку
ОК 32. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку
ОК 33. Соціальна медицина, громадське здоров’я, у т.ч. історія медицини
ОК 33.1.Соціальна медицина, громадське здоров’я
ОК 33.2 Історія медицини
ОК 34. Урологія з особливостями дитячого віку
ОК 35. Оториноларингологіяз особливостями дитячого віку
ОК 36. Офтальмологіяз особливостями дитячого віку
ОК 37. Неврологія з особливостями дитячого віку
ОК 38. Медична психологія з особливостями дитячого віку
ОК 39. Психіатрія, наркологія з особливостями дитячого віку
ОК 40. Судова медицина, у т.ч. секційний курс та медичне право України
ОК 40.1. Судова медицина
ОК 40.2. Секційний курс
ОК 40.3. Медичне право України
ОК 41. Епідеміологія табіобезпека
ОК 42. Анестезіологія та інтенсивна терапія з особливостями дитячого віку, у т.ч. екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 42.1. Анестезіологія та інтенсивна терапія з особливостями дитячого віку
ОК 42.2. Екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 43. Військово-орієнтована медична підготовка
ОК 43.1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 43.2. Основи організації медичного забезпечення населення і військ
ОК 43.3. Військова гігієна
ОК 43.4. Військово-польова терапія
ОК 43.5. Військово-польова хірургія
ОК 43.6. Військова епідеміологія
Виробнича практика
ОК 44. Виробнича лікарська практика в поліклініці та амбулаторії сімейної медицини
Вибіркові компоненти ОП*
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.2. Англійська мова Презентація
ВБ 1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Презентація
ВБ 1.4. Мовленнєва комунікація лікаря Презентація
ВБ 1.5. Культура мовлення та етикет медика Презентація
ВБ 1.6. Медицина і художня культура Презентація
ВБ 1.7. Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.8. Основи економічних теорій Презентація
ВБ 1.9. Основи християнської етики та моралі Презентація
ВБ 1.10. Основи  психології Презентація
ВБ 1.11. Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.12. Пропедевтика медицини узалежнень Презентація
ВБ 1.13. Історичні дисципліни в медичній освіті Презентація
ВБ 1.14. Наукове мовлення лікаря Презентація
ВБ 1.15. Визначні постаті української медицини Презентація
ВБ 1.16. Націологія і здоров′я нації Презентація
ВБ 1.17. Академічна доброчесність в освітньому процесі Презентація
ВБ 1.18. Основи інформаційних технологій і телемедицина Презентація
ВБ 1.19. Основи патентознавства Презентація
ВБ 1.20. Логіка. Формальна логіка Презентація
ВБ 1.21. Правознавство Презентація
ВБ 1.22. Безпека життєдіяльності Презентація
ВБ 1.23. Охорона праці в галузі Презентація
ВБ 1.24. Основи соціальної психології Презентація
ВБ 1.25. Теорія пізнання та медицина Презентація
ВБ 1.26. Основи психоаналізу Презентація
ВБ 1.27. Етичні проблеми в медицині Презентація
ВБ 1.28. Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.29. Генетика Презентація
ВБ 1.30. Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.31. Перша допомога і елементи медсестринства Презентація
ВБ 1.32. Деонтологія в медицині Презентація
ВБ 1.33. Невідкладна медична допомога в умовах бойових дій Презентація
ВБ 1.34. Інформатика і статистика Презентація
ВБ 1.35. Цитофізіологія Презентація
ВБ 1.36. Перша медична допомога Презентація
ВБ 1.37. Сучасні проблеми вірусології Презентація
ВБ 1.38. Нутриціологія Презентація
ВБ 1.39. Практична анатомія Презентація
ВБ 1.40. Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41. Паразитологія Презентація
ВБ 1.42. Сучасні методи генетичної діагностики Презентація
ВБ 1.43. Раціональне харчування та дієтотерапія Презентація
ВБ 1.44. Молекулярна фізіологія і біотехнології для сучасної медицини Презентація
ВБ 1.45. Клінічна біохімія Презентація
ВБ 1.46. Клінічна мікробіологія Презентація
ВБ 1.47. Інформаційні технології в медицині Презентація
ВБ 1.48. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації Презентація
ВБ 1.49. Методологія доказової медицини Презентація
ВБ 1.50. Клінічна токсикологія Презентація
ВБ 1.51. Клінічна лабораторна діагностика Презентація
ВБ 1.52. Основи рефлексотерапії Презентація
ВБ 1.53. Мануальна терапія Презентація
ВБ 1.54. Косметологія Презентація
ВБ 1.55. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Презентація
ВБ 1.56. Сучасні питання клінічної анатомії в абдомінальній хірургії Презентація
ВБ 1.57. Сучасні аспекти клінічної анатомії в кардіохірургії Презентація
ВБ 1.58. Сучасні аспекти клінічної анатомії в торакальній хірургії Презентація
ВБ 1.59. Сучасні аспекти клінічної анатомії в оториноларингології Презентація
ВБ 1.60. Основи сексології та сексопатології Презентація
ВБ 1.61. Актуальні питання дитячої анестезіології Презентація
ВБ 1.62. Хірургія новонароджених Презентація
ВБ 1.63. Актуальні питання дитячої  ревматології Презентація
ВБ 1.64. Актуальні питання дитячої гастроентерології Презентація
ВБ 1.65. Імунодіагностика, імунотерапія, імунопрофілактика в репродуктології Презентація
ВБ 1.66. Вікові аспекти фармакотерапії Презентація
ВБ 1.67. Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології Презентація
ВБ 1.68. Інструментальні методи функціональної діагностики Презентація
ВБ 1.69. Актуальні проблеми клінічної патоморфології Презентація
ВБ 1.70. Антикорупційна політика та академічна доброчесність Презентація
ВБ 1.71. Рефлексотерапія в дитячій неврології Презентація
ВБ 1.72. Актуальні проблеми дитячої неврології Презентація
ВБ 1.73. Актуальні питання дитячої пульмонології Презентація
ВБ 1.74. Організаційні основи сімейної медицини Презентація
ВБ 1.75. Основи дитячої трансплантології Презентація
ВБ 1.76. Клінічна паразитологія Презентація
ВБ 1.77. Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції у дітей Презентація
ВБ 1.78. Дерматоонкологія Презентація
ВБ 1.79. Менеджмент в охороні здоров’я Презентація
ВБ 1.80. Пластична та реконструктивна хірургія Презентація
ВБ 1.81. Актуальні питання дитячої кардіохірургії Презентація
ВБ 1.82. Актуальні питання нейрохірургії Презентація
ВБ 1.83. Актуальні питання церебро-васкулярної патології у дітей Презентація
ВБ 1.84. Комунікативні навички лікаря Презентація
ВБ 1.85. Актуальні питання дитячої кардіології Презентація
ВБ 1.86. Актуальні питання дитячої нефрології Презентація
ВБ 1.87. Імунодіагностика, імунотерапія, імунопрофілактика COVID-19 Презентація
ВБ 1.88. Специфічна імунопрофілактика в практичній медицині Презентація
ВБ 1.89. Алергологічні невідкладні стани в практиці лікаря-педіатра Презентація
ВБ 1.90. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки Презентація
ВБ 1.91. Доказова медицина Презентація
ВБ 1.92. Ендоскопічні технології в педіатрії Презентація
ВБ 1.93. Медична реабілітація Презентація
ВБ 1.94. Актуальні питання неонатології Презентація
ВБ 1.95. Екстремальна медицина Презентація
ВБ 1.96. Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.97. Дитяча урологія Презентація
ВБ 1.98. Актуальні питання захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха у дітей Презентація
ВБ 1.99. Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.100 Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ 1.101 Сучасна бойова травма Презентація
ВБ 1.102 Проблеми психічного здоров’я дітей в умовах війни Презентація
ВБ 1.103 Фізична реабілітація дітей, які постраждали внаслідок бойових дій Презентація
ВБ 1.104 Медична та фізична реабілітація на різних рівнях надання медичної допомоги Презентація
ВБ 1.105 Біоетика Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Виробнича практика: Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.2. Виробнича практика: Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.3. Виробнича практика: Догляд за хворими в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.4. Виробнича сестринська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.5. Виробнича сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.6. Виробнича сестринська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.7. Виробнича лікарська практика в терапевтичному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.8. Виробнича лікарська практика в хірургічному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.9. Виробнича лікарська практика в пологовому відділенні Презентація
ВБ 2.10. Виробнича лікарська практика в педіатричному відділенні стаціонару Презентація
ВБ 2.11. Практика з симуляційної медицини Презентація
ВБ 2.12. Практика з профілактичної педіатрії Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1. Індивідуальний профільний курс Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами Презентація
  ВБ 3.1.1. Педіатрія, дитячі інфекції, фтизіатрія, клінічна імунологія, паліативна і хоспісна медицина Презентація
  ВБ 3.1.2. Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
  ВБ 3.1.3. Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
  ВБ 3.1.4. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку Презентація
  ВБ 3.1.5. Гігієна з гігієною дитячого і підліткового віку, організація охорони здоров’я у т.ч. роботи педіатричної (неонатологічної) служби Презентація
ВБ 3.2. Індивідуальний профільний курс Хірургія з дитячою хірургією Презентація
  ВБ 3.2.1. Хірургія, дитяча хірургія, онкологія, паліативна і хоспісна медицина, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
  ВБ 3.2.2. Педіатрія, дитячі інфекції, фтизіатрія, клінічна імунологія Презентація
  ВБ 3.2.3. Внутрішня медицина, ендокринологія, інфекційні хвороби Презентація
  ВБ 3.2.4. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку, у т.ч. оперативна гінекологія Презентація
  ВБ 3.2.5. Гігієна з гігієною дитячого і підліткового віку, соціальна медицина, громадське здоров’я Презентація
ВБ 3.3. Індивідуальний профільний курс Профілактична педіатрія
  ВБ 3.3.1. Гігієна з гігієною дитячого і підліткового віку, соціальна медицина, громадське здоров’я, інфекційні хвороби, фтизіатрія, клінічна імунологія, паліативна і хоспісна медицина Презентація
  ВБ 3.3.2. Педіатрія, дитячі інфекції Презентація
  ВБ 3.3.3. Внутрішня медицина, ендокринологія, загальна практика (сімейна медицина) Презентація
  ВБ 3.3.4. Хірургія, дитяча хірургія, онкологія Презентація
  ВБ 3.3.5. Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку, у т.ч. профілактична гінекологія Презентація

 

Фармація

Профіль освітньої програми зі спеціальності 226 “Фармація”

Повна назва закладу вищої освіти

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Фармацевтичний факультет

Факультет іноземних студентів

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації

мовою оригіналу

Ступінь освіти – Магістр

Кваліфікація освітня – Магістр фармації

Кваліфікація професійна – фармацевт

Кваліфікація в дипломі – Магістр

Фармацевт

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Фармація» другого рівня вищої освіти з підготовки магістрів

зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»,

спеціалізація 226.01 Фармація

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний,

300 кредитів ЄКТС,

термін навчання 4 роки 10 місяців

Наявність акредитації

 • Рішення Акредитаційної комісії МОН України від 28.05.2015, протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л)

 • Сертифікат про акредитацію Серія НД №1497028, дата видачі 09.11.2017

 • Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти або на базі ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр», «молодший спеціаліст») за відповідною спеціальністю за результатами сертифікатів ЗНО за очною (денною) та заочною формами навчання.

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Термін дії освітньої

програми

Термін дії освітньої програми – до 30 червня 2028 року

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої Програми

http://new.meduniv.lviv.ua/publichna-informatsiya/

Підготовка конкурентоздатного фахівця,здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері фармації або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність фармацевта.

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Об’єкт діяльності: збереження здоров’я населення, зокрема фармацевтичне забезпечення (розробка, виробництво, контроль якості, реалізація лікарських засобів, фармацевтична допомога, фармацевтична опіка, фармацевтична послуга).

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація, Спеціалізація – 226.01 Фармація

Зміст предметної області: знання гуманітарних (4,2%), фундаментальних (природничі та суспільні) (34,0%) та фармацевтичних наук (організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські (управлінські) функції, визначення потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення, виготовлення та постачання лікарських засобів; забезпечення вимог закладів охорони здоров’я; розробка/виробництво, приймання, зберігання та відпуск лікарських засобів, здійснення контролю якості ліків) (61,8%).

Орієнтація освітньої

програми

Освітньо-професійна.

Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику фармації, спрямована на набуття спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок у сфері професійної діяльності фармацевта, розв’язанні складних проблем у тому числі дослідницького та інноваційного характеру. 95,8% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», спеціалізації «Фармація».

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища спеціальна освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізації 226.01. Фармація.

Підготовка конкурентоздатних фахівців у сфері фармації, здатних вирішувати складні завдання, в тому числі в невизначених умовах.

Ключові слова: магістр, фармація, охорона здоров’я, вища освіта

Особливості програми

Реалізується у малих групах при поєднанні практичної та теоретичної підготовки.Передбачає можливість навчання у навчально-виробничій аптеці університету. Залучення фахівців-практиків, зокрема при проходженні здобувачами освіти навчальних/ознайомчих/виробничих практик.

Програма реалізується українською та англійською мовами.

Придатність до працевлаштування

Випускник придатний до роботи за КВЕДДК 009-2010:

Клас 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів);

Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

Клас 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Клас 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

Клас 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Клас 85.42 Вища освіта;

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою фахівець здатний виконувати професійну роботу за ДК 003-2010:

1) - лаборант (фармація) 3228,

- фармацевт (фармацевт/провізор-інтерн) 3228,

- асистент фармацевта 3228

озділ 3.Фахівці / Підрозділ 32.Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини / Клас 322.Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер) / Підклас 3228. Фармацевтичні асистенти)

2) після закінчення інтернатури:

- наукові співробітники (фармація) 2224.1,

- фармацевти (фармацевт, фармацевт клінічний, фармацевт токсиколог, фармацевт аналітик, фармацевт косметолог) 2224.2,

- професіонал з фармаконагляду 2229.2

- експерт з оцінки медичних технологій 2229.2

(Розділ 2.Професіонали / Підрозділ 22.Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук / Клас 222.Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) / Підклас 2224.Професіонали в галузі фармації; 2229.Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства).

Подальше навчання

Для подальшої професійної підготовки за спеціальністю випускник може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється підготовка за програмою підготовки фахівця фармації.

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, виробнича практика, консультації з викладачами.

Компетентнісне, студентсько-центроване навчання, ініціативне самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання в тому числі з науковою складовою, навчання через фармацевтичну практику з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Методи, методики та технології, що використовуються у навчанні: органолептичні, фізико-хімічні, хімічні, біофармацевтичні, фармако-технологічні, мікро-біологічні, біохімічні та фармакологічні, клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні та інші.

Оцінювання

Заліки, диференційовані заліки, екзамени, атестація у формі Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту та захисту випускної кваліфікаційної роботи. Поточний і підсумковий контроль. У процесі оцінювання результатів навчання обов’язковим є дотримання об’єктивності, систематичності та єдності вимог, прозорості і доступності методики оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 200-бальною шкалою, 4-бальною шкалою та рейтинговою шкалою ECTS.

Інтегральна компетентність

Здатність застосовувати набуті загальні і фахові компетентності для вирішення складних задач у професійній фармацевтичній діяльності в тому числі дослідницького та інноваційного характеру;здійснення професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи виготовлення/розробку ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, розподіл, видачу, забезпечення лікарськими засобами, а також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії; здійснення інновацій.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Знання та розуміння предметної області; розуміння професійної діяльності.

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК06. Здатність працювати в команді.

ЗК07. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.

ЗК08. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку фармації, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК09. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК01. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі фармації/промислової фармації у широких або мультидисциплінарних контекстах.

ФК02. Здатність збирати, інтерпретувати та застосувати дані, необхідні для професійної діяльності, здійснення досліджень та реалізації інноваційних проєктів у сфері фармації.

ФК03. Здатність розв’язувати проблеми фармації у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

ФК04. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері фармації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ФК05. Здатність демонструвати і застосовувати у практичній діяльності комунікативні навички спілкування та фундаментальні принципи фармацевтичної етики й деонтології.

ФК06. Здатність розробляти та впроваджувати систему управління якістю фармацевтичних підприємств згідно до вимог чинних Стандартів, здійснювати аудит якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.

ФК07. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики та попередження поширених, небезпечних інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань, сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями.

ФК08. Здатність забезпечувати раціональне застосування та консультування щодо рецептурних і безрецептурних лікарських засобів й інших товарів аптечного асортименту, фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації лікарських засобів шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, із врахуванням їх біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних і хімічних особливостей, показань/протипоказань до застосування, керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого.

ФК09. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних ситуаціях та при невідкладних станах.

ФК10.Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно з даними щодо їх клініко-фармацевтичних характеристик.

ФК11. Здатність визначати лікарські засоби, ксенобіотики, токсини та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь.

ФК12. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання у закладах охорони здоров’я.

ФК13. Здатність організовувати діяльність аптечних закладів із забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту у звичайних умовах та в умовах надзвичайного стану, а також й впроваджувати в них відповідні системи звітності й обліку, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням вимог фармацевтичного законодавства.

ФК14. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту відповідно до законодавства України.

ФК15. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів.

ФК16. Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і вимогами (замовленнями) лікувально-профілактичних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики.

ФК17. Здатність здійснювати фармацевтичну розробку, визначати стабільність лікарських засобів та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств згідно з вимогами Належної виробничої практики з відповідною розробкою та оформленням необхідної документації.

ФК18. Здатність організовувати та здійснювати загальне та маркетингове управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному рівнях, управляти ризиками в системі фармацевтичного забезпечення.

ФК19. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів відповідно до вимог чинного видання Державної фармакопеї України, методів контролю якості, технологічних інструкцій тощо; проводити стандартизацію лікарських засобів згідно з чинними вимогами; запобігати розповсюдженню неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів.

ФК20. Здатність розробляти та оцінювати методики контролю якості лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних та фармако-технологічних методів контролю.

ФК21. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження. Здатність прогнозувати та обраховувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин, відповідно до чинного законодавства.

ПРН01. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків і вміти застосовувати їх у професійній діяльності..

ПРН02. Критично осмислювати і аналізувати наукові та прикладні проблеми у сфері фармації.

ПРН03. Володіти спеціалізованими знаннями та уміннями/навичками для розв’язання професійних проблем і задач, у тому числі з метою вдосконалення знань та процедур у сфері фармації.

ПРН04. Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів.

ПРН05. Оцінювати та забезпечувати якість та ефективність діяльності у сфері фармації у стандартних і нестандартних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності

ПРН06. Розробляти та приймати ефективні рішення з розв’язання складних/комплексних задач фармації особисто та за результатами спільного обговорення; формулювати цілі власної діяльності та діяльності колективу з урахуванням суспільних і виробничих інтересів, загальної стратегії та наявних обмежень, визначати оптимальні шляхи досягнення цілей.

ПРН07. Аналізувати необхідну інформацію щодо розробки та виробництва лікарських засобів, використовуючи фахову літературу, патенти, бази даних та інші джерела; систематизувати, аналізувати й оцінювати її, зокрема, з використанням статистичного аналізу.

ПРН08. Розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фармації, а також дотичні міждисциплінарні проєкти з урахуванням технічних, соціальних, економічних, етичних, правових та екологічних аспектів.

ПРН09. Формулювати, аргументувати, зрозуміло і конкретно доносити до фахівців і нефахівців, у тому числі до здобувачів вищої освіти інформацію, що базується на власних знаннях та професійному досвіді, основних тенденціях розвитку світової фармації та дотичних галузей.

ПРН10. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики та при виникненні спалахів небезпечних інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань.

ПРН11. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів природного та синтетичного походження різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей та виду лікарської форми. Рекомендувати лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки.

ПРН12.Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях.

ПРН13. Фіксувати випадки проявів побічної дії при застосуванні лікарських засобів природного та синтетичного походження; оцінювати фактори, що можуть впливати на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарських засобів і обумовлюються станом та особливостями організму людини і фармацевтичними характеристиками лікарських засобів.

ПРН14. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення в них ксенобіотиків, токсинів та їх метаболітів; давати оцінку отриманим результатам.

ПРН15.Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість та споживчі характеристики лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту, організовувати їх зберігання відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання.

ПРН16. Реалізовувати відповідні організаційно-управлінські заходи щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту; здійснювати усі види звітності та обліку в аптечних закладах, адміністративне діловодство і товарознавчий аналіз.

ПРН17. Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а також податки та збори. Формувати усі види цін (закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні) на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

ПРН18. Використовувати дані аналізу соціально-економічних процесів у суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів.

ПРН19. Розробляти технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів, обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і вимогами (замовленнями) лікувально-профілактичних закладів, оформлювати їх до відпуску.

ПРН20. Здійснювати фармацевтичну розробку лікарських засобів природного та синтетичного походження в умовах промислового виробництва

ПРН21. Забезпечувати конкурентоспроможний рівень і ефективний розвиток фармацевтичних організацій, у тому числі з урахуванням результатів маркетингових досліджень і ринкових процесів на національному та міжнародному рівнях.

ПРН22. Забезпечувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів та документувати його результати; оформляти сертифікати якості та сертифікати аналізу з урахуванням вимог чинного видання Державної фармакопеї України, методів контролю якості, технологічних інструкцій тощо; здійснювати заходи щодо запобігання розповсюдженню неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів.

ПРН23. Визначати основні хіміко-фармацевтичні характеристики лікарських засобів; обирати та/або розробляти методики контролю якості з метою їх стандартизації з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних та фармакотехнологічних методів згідно з чинними вимогами.

ПРН24. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів.

ПРН25. Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального використання дикорослих видів лікарських рослин .

ПРН26. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.

ПРН27. Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному призначенню та використанню лікарських засобів.

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми мають кваліфікацію відповідну до спеціальності та/або науковий ступінь (вчене звання), підтверджений рівень наукової і професійної активності. Переважна більшість науково-педагогічних працівників є штатними працівниками ЛНМУ імені Данила Галицького. Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Фармація» забезпечують 22 кафедри, у т.ч. 7 фармацевтичних, 3 – клінічні і 12 – теоретичних. Діяльність цих підрозділів координують профільні методичні комісії. Кадрове забезпечення кафедр відповідають ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук чи кандидата наук/доктора філософії та читають лекції з навчальних дисциплін за спеціальністю і працюють на постійній основі, становить 100%. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників засвідчується виконанням вимог «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених Постановою КМУвід 30.12.2015 р. №1187в поточній редакції. Випускні кафедри спеціальної (фахової) підготовки очолюють фахівці відповідної науково-педагогічної спеціальності, як правило, доктори фармацевтичних наук. Реалізацію ОПП забезпечують 158 викладачів, з них – 140 (89%) мають науковий ступінь, в тому числі – докторів наук – 21 (14%), професорів – 19 (12%), кандидатів наук/докторів філософії – 119 (75%).

Підвищення кваліфікації за фахом здійснюється систематично.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає вимогам щодо матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12 2015 р. № 1187 (поточна редакція).

ЛНМУ забезпечений приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Необхідні для виконання освітньої програми навчальні дисципліни забезпечені відповідними базами, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, високотехнологічними класами,обладнанням, устаткуванням. Для опанування практичних навичок використовуються відповідні лабораторії, а також Навчально-виробнича аптека ЛНМУ ім. Данила Галицького, Ботанічний сад лікарських і декоративних рослин, Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, Центр біостатистики, Центральна науково-дослідна лабораторія з лабораторією промислової токсикології; Лабораторія електронної мікроскопії, віварій, лабораторія на базі СОТ «Медик» (смт. Шацьк, Волинська обл. кафедри фармакогнозії та ботаніки, медичної біології, паразитології та генетики), а також кафедральні лабораторії синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук; мікробіології; технології ліків і біофармації; біологічної хімії.Навчальна база університету дозволяє організовувати і проводити навчальні заняття з усіх дисциплін на належному науковому і методичному рівні.

Університет має розвинену соціально-побутову інфраструктуру: наукова і студентська бібліотека, читальні зали, підприємства і пункти громадського харчування, актові зали, спортивний зал та спортивні майданчиків, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

До кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси та робочі програми, комплекси навчально-методичного забезпечення.

Студенти забезпечені навчальними матеріалами з усіх навчальних дисциплін,включаючи практики; методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів, в тому числі для виконання випускних кваліфікаційних (магістерських) робіт.

В університеті при реалізації освітньої програми використовуються віртуальні навчальні середовища MISA (http://misa.meduniv.lviv.ua/en) та AdFarm (http://adfarm.pp.ua).

Фонди бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького,які містять понад 600,000 примірників, щороку поповнюються і задовольняють потреби здобувачів вищої освіти у сучасних вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях за спеціальністю (у тому числі в електронному вигляді). Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою за профілем спеціальності–координується доступ до наукометричних та інших баз даних: WebofScience (ClarivateAnalytics); Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey (Elsevier); UpToDate (WoltersKluwer); AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergencyMedicine (McGrraw-Hill); EBSCO. Користувачі бібліотеки мають доступ до ресурсів OxfordMedicine, OVID platform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, CompleteAnatomy, Thieme, BenthamScience, RapidILL, Research4Life повнотекстових публікацій SpringerNature.

З метою забезпечення здобувачів освіти навчальною та навчально-методичною літературою в Університеті працює поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного друку).

На офіційному веб-сайті ЛНМУ імені Данила Галицького http://new.meduniv.lviv.ua/en/ розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, відомості про освітні програми, які реалізуються у ЛНМУ ім. Данила Галицького, документи, якими регулюється освітній процес, напрями освітньої та наукової діяльності, щорічні звіти ректора ЛНМУ ім. Данила Галицького та результати моніторингу якості освіти, результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи, їх склад, діяльність, перелік навчальних дисциплін, силабуси, правила прийому, контактна інформація).

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності – відповідно до угод ЛНМУ імені Данила Галицького та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна мобільність, проведення зарахування результатів міжнародної мобільності в рамках програми Erasmus+ здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угод між ЛНМУ імені Данила Галицького та закладами вищої освіти інших країн.Загалом міжнародна освітня та наукова діяльність академічної спільноти Університету реалізується шляхом співпраці з 75-ма закладами вищої освіти та організаціями з 22-х країн світу. Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету залишається виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться відповідно до вимог законодавства.

 • Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил прийому» за результатами вступних випробувань.

 • Навчання здійснюється українською та англійською мовами за бажанням студента.

 • Іноземні здобувачі вищої освіти, які навчаються за даною програмою, не залучаються до виконання наскрізної програми з підготовки офіцерів запасу з галузі знань «Охорона здоров’я», натомість опановують та вдосконалюють володіння українською мовою

Освітньо-професійна програма «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена на основі освітньої (освітньо-професійної) програми, затвердженої Вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 24.05.2017, протокол № 4-ВР з урахуванням змін і доповнень, внесених Вченими радами ЛНМУ імені Данила Галицького 24.05.2019 протокол № 5-ВР, 19.02.2020, протокол № 1-ВР, 17.02.2021 протокол № ВР-1,18.05.2022 протокол № 2-ВР відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Перегляд освітньо-професійної програми «Фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Навчальний рік

Дата затвердження ОПП Вченою радою

Наказ ректора про введення в дію ОПП

Дата введення в дію ОПП

2016-2017

Протокол №4-ВР від 25.05.2016

Наказ №1605-з від 08.06.2016

01.09.2016

2017-2018

Протокол №4-ВР від 24.05.2017

Наказ №1590-з від 02.06.2017

01.09.2017

2019-2020

Протокол №5-ВР від 24.05.2019

Наказ №2040-з від 24.06.2019

01.09.2019

2020-2021

Протокол №1-ВР від 19.02.2020

Наказ №706-з від 19.02.2020

01.09.2020

2021-2022

Протокол №1-ВР від 17.02.2021

Наказ №647-з від 24.02.2021

01.09.2021

2022-2023

Протокол №2-ВР від 18.05.2022

Наказ №1602-з від 18.05.2022

01.09.2022

2023-2024

Протокол №1-ВР від 15.02.2023

Наказ №656-з від 15.02.2023

01.09.2023

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» є документом, у якому визначено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти; програмні результати навчання; форма атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі:

Керівник робочої групи (Гарант освітньої програми):

Світлана Білоус – д.фарм.н, професорка, завідувачка кафедри технології ліків і біофармації;

Робоча група:

Ірина Драпак – д.фарм.н, професорка, завідувачка кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії;

Андрій Зіменковський – д.мед.н., професор, завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації;

Данило Камінський - к.фарм.н, доцент, декан фармацевтичного факультету;

Оксана Левицька – д.фарм.н., доцентка кафедри організації і економіки фармації;

Роман Лесик – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії;

Наталія Шаповалова – к.фарм.н, доцентка, завідувачка кафедри фармакогнозії і ботаніки.

Освітньо-професійна програма розглянута Вченою радою фармацевтичного факультету протокол № 5 від 25.01.2023 р.

Рецензії-відгуки зовнішніх «стейкхолдерів»:

Неоніла Бик – виконавчий директор ГО «Галицька фармацевтична асоціація»,завідувачка КП ЛОР «Аптека №1»;

Мар’яна Івашина – керівник служби навчання та розвитку АТ «Галичфарм».

Освітньо-професійна програма “Фармація” (PDF)  

Проєкт освітньо-професійної програми “Фармація” (PDF)  

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Фармація”

Опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг
Опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг
Опитування випускників щодо якості освітніх послуг
Опитування НПП щодо реалізації освітньої програми

Accordion Sample Description
Код н/д Компоненти освітньої програми
Обов’язкові компоненти ОП
Гуманітарна підготовка
ОК 1. Українська мова(за професійним спрямуванням)
ОК 2. Історія України та українська культура
ОК 3. Філософія
Фундаментальна підготовка
ОК 4. Латинська мова
ОК 5. Анатомія людини
ОК 6. Фізіологія
ОК 7. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
ОК 8. Біологія з основами генетики
ОК 9. Вища математика і статистика
ОК 10. Загальна та неорганічна хімія
ОК 11. Інформаційні технології у фармації
ОК 12. Аналітична хімія
ОК 13. Органічна хімія
ОК 14. Фармацевтична ботаніка
ОК 15. Мікробіологія з основами імунології
ОК 16. Фізична і колоїдна хімія
ОК 17. Біологічна хімія
ОК 18. Патологічна фізіологія
Професійна підготовка
ОК 19. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 20. Гігієна у фармації та екологія
ОК 21. Фармакологія
ОК 22. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин
ОК 22.1. Фармакогнозія
ОК 22.2.Ресурствознавство лікарських рослин
ОК 23. Фармацевтична хімія та стандартизація лікарських засобів
ОК 23.1. Фармацевтична хімія
ОК 23.2 Стандартизація лікарських засобів
ОК 24. Комп’ютерне моделювання у фармації
ОК 25. Організація та економіка фармації з соціальною фармацією
ОК 25.1 Організація та економіка фармації
ОК 25.2 Соціальна фармація
ОК 26. Етика і деонтологія, право і законодавство та система якості у фармації
ОК 26.1 Етика і деонтологія у фармації
ОК 26.2 Фармацевтичне право та законодавство
ОК 26.3 Система якості у фармації
ОК 27. Менеджмент в охороні здоров’я
ОК 28. Фармакотерапія з фармакокінетикою
ОК 29. Клінічна фармація та фармацевтична опіка
ОК 30. Технологія лікарських та косметичних засобів, біофармація та фармацевтична біотехнологія
ОК 30.1 Технологія лікарських засобів
ОК 30.2 Біофармація
ОК 30.3 Фармацевтична біотехнологія
ОК 30.4 Технологія лікарських косметичних засобів
ОК 31. Фармацевтичне та медичне товарознавство
ОК 32. Фармацевтичний менеджмент і маркетинг
ОК 33. Належні практики у фармації
ОК 34. Токсикологічна та судова хімія
ОК 35. Військово-орієнтована підготовка за  програмою «Фармація»
ОК 35.1 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 35.2 Основи організації медичного забезпечення населення і військ
ОК 35.3 Екстремальна медицина
Виробнича практика
ОК 36. Пропедевтична фармацевтична практика
ОК 36.1 Ознайомча практика з ОЕФ
ОК 36.2 Пропедевтична практика з АТЛ
ОК 37. Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
ОК 38. Польова практика з фармацевтичної ботаніки
Вибіркові компоненти ОП*
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Іноземна мова (друга) Презентація
ВБ 1.2. Англійська мова Презентація
ВБ 1.3. Сучасні проблеми молекулярної біології Презентація
ВБ 1.4. Сучасні проблеми біофізики Презентація
ВБ 1.5. Фізико-хімічні методи аналізу Презентація
ВБ 1.6. Біологічна роль елементів життя Презентація
ВБ 1.7. Теорія пізнання і фармація Презентація
ВБ 1.8. Соціологія і медична соціологія Презентація
ВБ 1.9. Психологія спілкування Презентація
ВБ 1.10. Теорія і практика професійної комунікації Презентація
ВБ 1.11. Історія медицини і фармації Презентація
ВБ 1.12 Безпека життєдіяльності та біобезпека Презентація
ВБ 1.13. Політологія Презентація
ВБ 1.14. Основи християнської етики і моралі Презентація
ВБ 1.15. Основи комп’ютерних технологій у фармації Презентація
ВБ 1.16. Фармацевтична інформатика та статистика Презентація
ВБ 1.17. Основи системного аналізу Презентація
ВБ 1.18. Основи хімічної метрології Презентація
ВБ 1.19. Ідентифікація органічних сполук Презентація
ВБ 1.20. Сучасна аналітична лабораторна практика Презентація
ВБ 1.21. Основи соціальної психології Презентація
ВБ 1.22. Лікарські рослини у фармації Презентація
ВБ 1.23. Невідкладна допомога в аптечних закладах Презентація
ВБ 1.24. Патофізіологія хвороб цивілізації Презентація
ВБ 1.25. Хімія ліків Презентація
ВБ 1.26. Сучасні методи дослідження біологічних систем Презентація
ВБ 1.27. Метаболізм ліків Презентація
ВБ 1.28. Світова фармацевтична індустрія Презентація
ВБ 1.29. Механізми фармакологічної активності і токсичності ліків Презентація
ВБ 1.30. Фармацевтичні аспекти токсикоманії Презентація
ВБ 1.31. Фармацевтичні аспекти фітотерапії Презентація
ВБ 1.32. Мікроорганізми у біотехнологічних процесах Презентація
ВБ 1.33. Основи економіки у фармації Презентація
ВБ 1.34. Етичні проблеми у фармації Презентація
ВБ 1.35. Малосерійне виробництво ГЛЗ Презентація
ВБ 1.36. Розробка ЛЗ Презентація
ВБ 1.37. Теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою і дією лікарських засобів Презентація
ВБ 1.38. Контроль якості ЛЗ Презентація
ВБ 1.39. Дослідження фармацевтичного ринку Презентація
ВБ 1.40. Побічна дія ліків Презентація
ВБ 1.41. Фармакогенетика Презентація
ВБ 1.42. Броматологія Презентація
ВБ 1.43. Основи клінічної медицини Презентація
ВБ 1.44. Основи медичної стандартизації та доказова медицина Презентація
ВБ 1.45. Лікопов’язані проблеми Презентація
ВБ 1.46. Сучасні вироби медичного призначення Презентація
ВБ 1.47. Логістика у фармації Презентація
ВБ 1.48. Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) Презентація
ВБ 1.49. Екотоксикологія Презентація
ВБ 1.50. Хіміко-токсикологічний аналіз Презентація
ВБ 1.51. ЛР і фітотерапія Презентація
ВБ 1.52. Фізичне виховання Презентація
ВБ 1.53. Патентознавство Презентація
ВБ 1.54. Теорія та практика реалізації концепції «фармацевт десяти зірок» Презентація
ВБ.1.55. Основи загальної військової підготовки Презентація
ВБ.1.56. Фармацевтичне забезпечення населення в умовах воєнного стану і надзвичайних ситуацій мирного часу Презентація
ВБ.1.57. Академічна доброчесність в університетській спільноті Презентація
ВБ.1.58. Біоетика Презентація
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Виробнича практика з фармакогнозії Презентація
ВБ 2.2. Виробнича практика з технології ліків Презентація
ВБ 2.3. Виробнича практика з ОЕФ Презентація
ВБ 2.4. Виробнича практика з ММФ Презентація
ВБ 2.5. Виробнича практика з фармацевтичної хімії Презентація
ВБ 2.6. Виробнича практика з клінічної фармації Презентація
ВБ 2.7. Виробнича практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки Презентація
ВБ 2.8. Виробнича практика з менеджменту в охороні здоров’я Презентація
ВБ 2.9. Виробнича практика з фармінформації Презентація
Вибірковий блок 3
ВБ 3.1. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (технологія ліків) Презентація
ВБ 3.2. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (фармацевтична хімія) Презентація
ВБ 3.3. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (фармакогнозія) Презентація
ВБ 3.4. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (організація та економіка фармації) Презентація
ВБ 3.5. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (клінічна фармація) Презентація
ВБ 3.6. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (токсикологічна та судова хімія) Презентація
ВБ 3.7. Методологія наукових досліджень за темою магістерської роботи (загальна, медична хімія) Презентація