Адреса:

вул. Юрія Руфа, 35, м. Львів

Телефон: (032) 236 84 59; (032) 236 82 55

Email:

На карті:

Завідувач кафедри

Гудзь Андрій Степанович, доктор медичних наук, професор

 

Коротка історія кафедри офтальмології

Кафедра  очних хвороб заснована у вересні 1898 р. при медичному факультеті Львівського університету. Тоді її очолив випускник Віденського університету 1877 р., доктор медицини Еммануїл Махек. Під його керівництвом організовано самостійні кафедральні підрозділи: операційну, гістологічну, бактеріологічну та клінічну лабораторії, рентгенкабінет; опубліковано 42 наукові праці з питань старечої катаракти, аномалії рефракції та злоякісних пухлин ока.

В 1922 р. завідувачем став проф. Адам Беднарський, який в 1894 р. закінчив медичний факультет Ягелонського університету. Він приділяв особливу увагу проблемам глаукоми та офтальмоонкології, керував науково-дослідною роботою колективу.

Протягом 1945–1964 рр. кафедру очолювала д. мед. н., проф. А. М. Родигіна. Вона підготувала 12 науковців, шестеро з яких стали професорами — це Ю. Ф. Майчук, О. О. Каторгіна, А. І. Бикова, Г. С. Семенова, В. Парамей, Г. Чернявський. Вона опублікувала 63 наукові праці з судинної, рогівкової, професійної та інших патологій ока.

З 1964 до 1980 р. кафедрою завідувала д. мед. н., проф. О. О. Каторгіна — автор близько 70 наукових робіт із розділів: офтальмоонкологія, глаукома, запальні захворювання ока. Під її керівництвом працювали І. М. Логай, І. Боркунова, С. О. Жернакова, Т. М. Антонюк, Н. М. Абашина.

Протягом 1980–1997 рр. завідувачем кафедри очних хвороб ЛДМІ була д. мед. н., проф. Г. С. Семенова. Науково-дослідна робота того періоду була спрямована на клініко-морфологічне вивчення глаукоми, судинної патології зорового аналізатора, розробку техніки виконання органозберігаючих операцій при злоякісних внутрішньоочних пухлинах та склеропластичних операцій при дистрофіях сітківки, короткозорості. Г. С. Семенова підготувала 78 науковців для України й інших держав, серед яких 13 докторів та 65 кандидатів медичних наук. У співавторстві Г. С. Семенової налічується 403 наукові праці та 43 винаходи.

Упродовж 1997–2002 рр. кафедрою керувала доц. І. Г. Кордонець. Вона працювала над удосконаленням терапії інтраопераційних геморагій. Кандидатська дисертація присвячена питанням офтальмохламідіозу. Є автором понад 150 наукових і навчально-методичних праць.

Із 2003 р. кафедру офтальмології очолює д.мед.н., проф. А.С. Гудзь. Наукові дослідження керівника кафедри присвячені оптимізації візуальної реабілітації пацієнтів із патологією кришталика, глаукомою і патологією сітківки, проблемам рефракційної хірургії катаракти та її ускладнень, оптимізації лікувально-діагностичних алгоритмів в офтальмології з використанням комп’ютерних технологій.

 

Гудзь Андрій Степанович

д.мед.н., професор

завідувач кафедри офтальмології ФПДО

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Новицький Ігор Ярославович

д.мед.н., професор

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Міхель Вероніка Дмитрівна 

к.мед.н., доцент, завуч кафедри

Google Scholar

 

ORCID WoS Scopus

Павловська Галина Ярославівна

к.мед.н., доцент, відповідальна за інтернатуру, за лікувальну роботу

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Курильців Надія Багратіонівна

к.мед.н., доцент, відповідальна за науково-дослідну роботу

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Блавацька Оксана Миколаївна

к.мед.н., доцент

відповідальна за студентський науковий гурток, за гуманітарну освіту і виховну роботу

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Захаревич Галина Євгенівна

доктор філософії, доцент

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Рафалюк Софія Ярославівна

к.мед.н., асистент, профорг

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Гореча Марта Юріївна

доктор філософії, асистент

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Мартінек Ніна Абасівна 

асистент, матеріально відповідальна,

відповідальна за цивільну оборону, за пожежну безпеку, секретар кафедри

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Ковальська Мар’яна Прокопівна

асистент

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Кудриль Іван Володимирович

асистент

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Юревич Всеволод Романович

к.мед.н., доцент, сумісник

Google Scholar ORCID

WoS

Scopus

Бушуєва Оксана Валеріївна

доктор філософії, доцент, сумісник

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Прейс Наталія Ігорівна

к.мед.н., асистент, сумісник

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Щур Марта Богданівна

к.мед.н., асистент, сумісник

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Ганюк Вероніка Миколаївна

асистент, сумісник

Google Scholar ORCID WoS Scopus

Нежинець Марія Василівна — старший лаборант, лікар

Лучків Ольга Миронівна — старший лаборант, к. біол. н.

Подгорна Наталія Іванівна — технічний працівник

[]

Положення

[]

Навчальні дисципліни:

Перелік дисциплін з післядипломної освіти:

Спеціалізація “Офтальмологія, “Дитяча офтальмологія”
Стажування “Офтальмологія”, “Дитяча офтальмологія”
Інтернатура “Офтальмологія”

Тематичні удосконалення:
“Захворювання переднього відтинку ока та його додатків”
“Захворювання заднього відтинку ока”
“Глаукома: сучасні аспекти діагностики та лікування”
“Поступова та раптова втрата зору”
“Травма органу зору”

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Первинна спеціалізація (інтернатура)
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 222 Медицина

Спеціальність в інтернатурі ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Кваліфікація лікар-спеціаліст

Детальніше: 

Навчальний план та програма

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ОК 36 Офтальмологія

Галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
спеціальності 222 « Медицина»
освітньої програми магістра медицини

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Офтальмологія» є закладення основних знань про особливості органа зору, особливості клінічної картини, діагностики, диференційної діагностики, перебігу та лікування офтальмопатології з формуванням уміння застосовувати дані знання в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

1.2.  Основні завдання вивчення дисципліни «Офтальмологія» вирізняють те, що студент повинен знати і вміти при вивченні дисципліни.

Кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП, підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового розділу і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. На підставі кінцевих цілей до кожного розділу сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

АНОТАЦІЯ
ДО ДИСЦИПЛІНИ “ОФТАЛЬМОЛОГІЯ”

Дисципліна “Офтальмологія” вивчає анатомію, фізіологію та патологію органа зору
та допоміжного апарату ока. Важливість та необхідність її викладання на завершальному
етапі підготовки лікаря обумовлена тим, що захворювання органа зору є на одному з
перших місць серед хвороб людини і становлять близько 20% усіх звертань до медичних
установ. Очні захворювання призводять до ранньої інвалідності або до обмеження у
виборі професії, тому можна з впевненістю сказати, що офтальмолог може бути серед
перших лікарів в охороні здоров’я.
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:
– лекційний матеріали; практичні заняття; самостійна робота.
На практичних заняттях з дисципліни «Офтальмологія» студентам рекомендується:
– виконувати письмові завдання (тестовий контроль для визначення початкового рівня
знань, ситуаційні задачі для підсумкового контролю рівня знань студентів);
– перегляд навчальних тематичних відеофільмів (використання схем, таблиць, слайдів,
муляжів, комп’ютерні презентації);
– практичні навички (непрямий та прямий офтальмоскоп, скіаскопічні лінійки, тонометр
Маклакова, аномалоскоп, 4-х крапковий кольоротест, біомікроскоп, лінзи  тощо).

Програма побудована з урахуванням інтеграції навчального процесу у вищій школі
і передбачає знання студентами базових теоретичних і клінічних дисциплін. Програма
дисципліни складається з одного модуля, до складу якого входять блоки 3-х змістових
модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS –
залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними
відповідного модулю (залікового кредиту).

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них  

Вид контролю

Всього

Аудиторних

Лекцій

Практичних занять

СРС

 Рік навчання

Назва дисципліни:

“Офтальмологія”

змістовних розділів – 3

3 кредити

ECTS /

90 год.

8 37 45 4 курс Диференційований залік

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:
– клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження органа зору, етіологія, патогенез, діагностика та лікування найбільш поширених захворювань органа зору.
Міждисциплінарні зв’язки:
“Офтальмологія” як навчальна дисципліна:
а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, біологічної та біоорганічної хімії, гістології, фізіології та патологічної фізіології, анатомії людини та патологічної анатомії й інтегрується з цими дисциплінами;
б) ґрунтується на вивченні студентами пропедевтичних дисциплін терапевтичного профілю, фармакології, радіології і інтегрується з цими дисциплінами;
в) інтегрується з іншими клінічними дисциплінами (оториноларингологією, нейрохірургією, онкологією, психіатрією, медичною генетикою тощо);
г) проходить диференціацію – формування окремих напрямків офтальмології як науки, що
мають самостійні міжнародні організації: катарактологи, глаукоматологи, вітреоретинальні хірурги.

Детальніше:

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ОК 36 Офтальмологія з особливостями дитячого віку

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 «Педіатрія»

Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Офтальмологія з особливостями дитячого віку» є закладення основних знань про особливості органа зору у дітей, особливості клінічної картини, діагностики, диференційної діагностики, перебігу та лікування офтальмопатології з формуванням уміння застосовувати дані знання в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

1.2.  Основні завдання вивчення дисципліни «Офтальмологія з особливостями дитячого віку» вирізняють те, що студент повинен знати і вміти при вивченні дисципліни.

Кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП, підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового розділу і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. На підставі кінцевих цілей до кожного розділу сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ
«ОФТАЛЬМОЛОГІЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ»
Офтальмологія – клінічна дисципліна, яка вивчає анатомію, фізіологія та патологію органа
зору та допоміжного апарату ока. Важливість та необхідність її викладання на завершальному
етапі підготовки лікаря обумовлена тим, що захворювання органа зору стоять на одному з перших
місць серед хвороб людини і становлять близько 20% всіх звертань до медичних установ. Очні
захворювання призводять до ранньої інвалідності або до обмеження у виборі професії, тому можна з впевненістю сказати, що офтальмолог може бути серед перших лікарів в охороні здоров’я.
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:
– лекційний матеріал; практичні заняття; самостійна робота студентів.
На практичних заняттях з дисципліни «Офтальмологія з особливостями дитячого віку»
студентам рекомендується:
– виконувати письмові завдання (тестовий контроль для визначення початкового рівня знань,
ситуаційні задачі для підсумкового контролю рівня знань студентів);
– перегляд навчальних тематичних відеофільмів (використання схем, таблиць, слайдів, муляжів,
комп’ютерні презентації);
– практичні навички (непрямий та прямий офтальмоскоп, скіаскопічні лінійки, тонометр
Маклакова, аномалоскоп, 4-х крапковий кольоротест, біомікроскоп, мультифокальна лінза).
Програма побудована з урахуванням інтеграції навчального процесу у вищій школі і
передбачає знання студентами базових теоретичних і клінічних дисциплін. Програма дисципліни
складається з одного модуля, до складу якого входять блоки 3-х змістових модулів. Обсяг
навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які
зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового
кредиту).

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

 

Вид контролю

Всього

Аудиторних

Лекцій Практичних занять СРС  Рік навчання

Назва дисципліни:

“Офтальмологія з особливостями дитячого віку”,

змістовних розділів – 3

3 кредити

ECTS /

90 год.

8 37 45 4 курс Диференційований залік

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:
– клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження органа зору, етіологія, патогенез, діагностика
та лікування найбільш поширених захворювань органа зору.
Міждисциплінарні зв’язки:
а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, біологічної та біоорганічної хімії,
гістології, фізіології та патологічної фізіології, анатомії людини та патологічної анатомії й
інтегрується з цими дисциплінами;
б) грунтується на вивченні студентами пропедевтичних дисциплін терапевтичного профілю,
фармакології, радіології і інтегрується з цими дисциплінами;
в) інтегрується з іншими клінічними дисциплінами (оториноларингологією, нейрохірургією,
онкологією, психіатрією, медичною генетикою тощо);
г) проходить диференціацію – формування окремих напрямків офтальмології науки, що мають
самостійні міжнародні організації: катарактологи, глаукоматологи, вітреоретинальні хірурги.

Детальніше: 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ОК 23.6 Офтальмологія

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності 221 «Стоматологія»

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни ”Офтальмологія” є оволодіння основними методами діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору,  насамперед найбільш розповсюджених. Для досягнення цієї навчальної мети студент повинен знати: клінічну та патологічну анатомію, фізіологію та патофізіологію органа зору  й  допоміжних структур ока і сучасні методи їх діагностики; етіологію, патогенез, клініку, методи лікування та профілактики захворювань органа зору,  а також викликаних ними ускладнень.

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ
«ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»
Програма вивчення навчальної дисципліни «Офтальмологія» відповідно до Стандарту
вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221
«Стоматологія» освітньої програми магістра стоматології. Вивчення навчальної дисципліни
здійснюється на 4 році навчання.
«Офтальмологія» – клінічна дисципліна, яка вивчає анатомію, фізіологія та патологію
органа зору та допоміжного апарату ока. Важливість та необхідність її викладання на
завершальному етапі підготовки лякаря обумовлена тим, що захворювання органа зору стоять на
одному з перших місць серед хворіб людини і становлять близько 20% всіх звертань до медичних
установ. Очні захворювання призводять до ранньої інвалідності або до обмеження у виборі
професії, тому можна з впевненістю сказати, що офтальмолог може бути серед перших лікарів в
охороні здоров’я.
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:
– лекційний матеріали; практичні заняття; самостійна робота студентів.
На практичних заняттях з дисципліни «Офтальмологія» студентам рекомендується:
– виконувати письмові завдання (тестовий контроль для визначення початкового рівня знань,
ситуаційні задачі для підсумкового контролю рівня знань студентів);
– перегляд навчальних тематичних відеофільмів (використання схем, таблиць, слайдів, муляжів,
комп’ютерні презентації);
– практичні навички (непрямий та прямий офтальмоскоп, скіаскопічні лінійки, тонометр
Маклакова, аномалоском, 4-х крапковий кольоротест, біомікроскоп, мультифокальна лінза).
Програма побудована з урахуванням інтеграції навчального процесу у вищій школі і
передбачає знання студентами базових теоретичних і клінічних дисциплін. Програма дисципліни
складається з одного модуля, до складу якого входять блоки 3-х змістових модулів. Обсяг
навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які
зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового
кредиту).

 

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

 

Вид контролю

Всього

Аудиторних

Лекцій Практичних занять СРС  Рік навчання
Назва дисципліни:

“Офтальмологія”,

змістовних розділів- 3

1,5 кредитів /45 год.

4

18

23

4 курс,

VIIІ семестр

залік

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:
– клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження органа зору, етіологія, патогенез, діагностика
та лікування найбільш поширених захворювань органа зору.
Міждисциплінарні зв’язки:
1) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, біологічної та біоорганічної хімії,
гістології, фізіології та патологічної фізіології, анатомії людини та патологічної анатомії й
інтегрується з цими дисциплінами;
2) грунтується на вивченні студентами пропедевтичних дисциплін терапевтичного профілю,
фармакології, радіології і інтегрується з цими дисциплінами;
3) ґрунтується з іншими клінічними дисциплінами (оторино ларингологією, нейрохірургією,
онкологією, психіатрією, медичною генетикою тощо);
4) проходить диференціацію – формування окремих напрямків офтальмології науки, що мають
самостійні міжнародні організації: катарактологи, глаукоматологи, вітреоретинальні хірурги.

Детальніше:

Розклад

Розклад занять для студентів весняний семестр 2023-2024 н.р.:

https://nextcloud.meduniv.lviv.ua/s/7CYez62gfJ4dbCT

Розклад відпрацювання практичних занять для студентів весняний семестр 2023-2024 н.р.:

https://nextcloud.meduniv.lviv.ua/s/te9y7Q87b6zeiGw

 

Верифікація результатів навчання

Методи контролю

ОК 36 

Методи та форми контролю та система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкцій щодо системи оцінювання навчальної діяльності студентів при Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (лист МОЗ України № 08.01-47/10395 від 15.04.2014).

При оцінюванні знань студентів перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування (письмове), структуровані письмові роботи, робота із стандартною медичною документацією, стандартизований за методикою виконання контроль практичних навичок.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті. Готовність студента до заняття (початковий етап) перевіряється на основі відповіді на 10 тестових завдань. За правильну відповідь на 10-9 тестів студент отримує 5 балів, на 8-7 тестів – 4 бали, на 6-5 тестів – 3 бали, 4 і менше – 0 балів.

Основний етап практичного заняття передбачає роботу з пацієнтами, опанування практичних навичок. Контроль основного етапу заняття проводиться шляхом оцінки виконання студентом практичних навичок, вміння інтерпретувати дані методів дослідження, вміння розв’язувати типові ситуаційні задачі. Розв’язування типових ситуаційних задач оцінюється враховуючи правильність поставленого діагнозу, визначення основних та додаткових методів діагностики, проведення дифдіагностики, призначення відповідного лікування та перечислення можливих ускладнень даної патології. Усне опитування оцінюється за 4-бальною шкалою.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю:

  • Тестові завдання
  • Усне опитування
  • Оцінка практичних навичок
  • Розв’язання типових ситуаційних задач

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою, при цьому враховуються всі види робіт, передбачені силабусом. Студент отримує оцінку за кожне заняття. Всі виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 72 бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 120 балів.

1 Оцінювання поточної навчальної діяльності

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності

Відмінно («5») – студент правильно відповів на 90-100% тестів.Правильно, чітко, логічно відповідає на всі стандартизовані питання по темі заняття.Тісно пов’язує теорію з практикою та демонструє правильне виконання практичних навичок. Вільно читає результати аналізів, володіє методами обстеження хворого. Проводить диференційну діагностику. Вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал.

Добре («4») – студент правильно відповів на 70-89% тестів. Правильно і по суті відповідає на всі стандартизовані питання по темі заняття. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання для вирішення практичних завдань, диференційну діагностику. Вміє вирішувати легкі та середньої складності ситуаційні задачі. Володіє необхідними практичними навиками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.

Задовільно («3») – студент правильно відповів на 50-69% тестів. Неповно, за допомогою додаткових запитань, відповідає на всі стандартизовані питання по темі заняття. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді та демонстрації практичних навичок робить помилки. Вирішує лише найлегші ситуаційні задачі. Володіє лише обов’язковим мінімумом методів дослідження.

Незадовільно ( «2») – студент правильно відповів на 50% тестів. Не знає матеріалу поточної теми, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Форми підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю дисципліни «Офтальмологія» є диференційований залік.

До семестрового підсумкового контролю допускаються студенти: які виконали всі види робіт, завдань, передбачених навчальним планом на семестр відповідно до навчальної дисципліни, були присутні на всіх лекціях та практичних заняттях, передбачених навчальним планом. Студентам, які мають пропущені заняття, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну в межах семестру (згідно графіку кафедри та згідно дозволу деканату, якщо такий потрібен).

Диференційований залік проводиться після закінчення вивчення дисципліни. Диференційнй залік оцінюють викладачі, які проводили практичні заняття. До диференційного заліку допускаються студенти, середній бал яких за поточну успішність впродовж семестру становить не менше «3» (72 бали за 200-бальною шкалою).

Диференційований залік проводиться у письмовій формі на останньому практичному занятті відповідно до розкладу.

Методи оцінювання диференційного заліку стандартизовані та включають контроль теоретичної та практичної підготовки, а саме: тестовий контроль (25 тестових завдань, які оцінюються кожне у 2 бали), розв’язання 2-ох ситуаційних задач (що включає відповіді на такі основні пунки: встановлення діагнозу, визначення об’єму діагностичних обстежень, проведення диференційної діагностики, призначення лікування та окреслення можливих ускладнень тої чи іншої патології. Кожна задача оцінюється у 10 балів) та виконання практичної навички (опис методики та тактика виконання. Оцінюється у 10 балів враховуючи правильність та об’єм виконання).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за підсумковий контроль – 50 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за підсумковий контроль – 80 балів.

 Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою, при цьому враховуються всі види робіт, передбачені програмою. Студент отримує оцінку за кожне практичне заняття. Всі виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

 

СА  х  120

                                                         Х =

5

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу для дисципліни «Офтальмологія»

4 бальна шкала 200 бальна шкала 4

бальна шкала

200 бальна шкала 4 бальна шкала 200 бальна шкала 4

бальна шкала

200 бальна шкала
5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74
7,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 72 бали.

 Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 120 балів

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при складанні диференційованого заліку становить 50 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні диференційованого заліку становить 80 балів.

Оцінка з дисципліни визначається, як сума балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72) та балів за написання диференційного заліку (не менше 50).

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент з дисципліни (поточна навчальна діяльність та підсумковий контроль) становить  122 бали.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент з дисципліни (поточна навчальна діяльність та підсумковий контроль) становить 200 балів

Бали з дисципліни «Офтальмологія» для студентів, які успішно виконали програму конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу та шкалу ECTS.

Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

 

Оцінка ECTS Статистичний показник
А Найкращі 10 % студентів
В Наступні 25 % студентів
С Наступні 30 % студентів
D Наступні 25 % студентів
E Останні 10 % студентів

 

Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D”, „Е” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FX, F («2») не вносяться до списку студентів, що ранжуються. Студенти з оцінкою FX після перескладання автоматично отримують бал „Е”.

Бали з дисципліни для студентів, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:

 

Бали з дисципліни Оцінка за 4- бальною шкалою
Від 170 до 200 балів 5
Від 140 до 169 балів 4
Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (122) 3
Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (122) 2

 

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).

Методи контролю

ОК 23.6

Для реалізації вищезазначеної методики організації практичних занять на першому занятті кожному студенту надається докладний план роботи впродовж періоду вивчення дисципліни, а також забезпечуються умови для його виконання.

Цей план включає:

 • перелік теоретичних знань з дисципліни, що має засвоїти студент;
 • перелік практичних навичок, що повинен виконати кожен студент впродовж вивчення дисципліни;

Методи і форми контролю та оцінювання успішності студентів з дисципліни здійснюються відповідно до вимог програми та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (лист МОЗ України № 08.01-47/10395 від 15.04.2014).

При оцінюванні знань студентів перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування (письмове), структуровані письмові роботи, робота із стандартною медичною документацією, стандартизований за методикою виконання контроль практичних навичок.

Оцінювання знань студентів проводиться після виконання усіх видів робіт, що зобов’язаний виконати студент під час проведення поточного, підсумкового контролю, самостійної роботи, індивідуальних завдань та критерії їх оцінювання.

Види контролю: поточний і підсумковий.

Форма підсумкового контролю відповідно до навчального плану – залік.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю:

 1. Тестові завдання
 2. Усне опитування
 3. Оцінка практичних навичок
 4. Розв’язання типових ситуаційних задач

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою, при цьому враховуються всі види робіт, передбачені силабусом. Студент отримує оцінку за кожне заняття. Всі виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються в бали.

Оцінювання поточної навчальної діяльності

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Методика проведення контрольних заходів. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. Традиційні оцінки виставляються в журналі успішності студента під час практичних занять. Практичні заняття під час вивчення розділу “Офтальмологія” є структурованими і передбачають комплексне оцінювання усіх видів навчальної діяльності (навчальних завдань), які студенти виконують під час практичного заняття:

Готовність студента до заняття (початковий етап) перевіряється на основі відповіді на 10 тестових завдань. За правильну відповідь на 10-9 тестів студент отримує 5 балів, на 8-7 тестів – 4 бали, на 6-5 тестів – 3 бали, 4 і менше – 0 балів.

Основний етап практичного заняття передбачає роботу з пацієнтами, опанування практичних навичок. Контроль основного етапу заняття проводиться шляхом оцінки виконання студентом практичних навичок, вміння інтерпретувати дані методів дослідження, вміння розв’язувати типові ситуаційні задачі. Розв’язування типових ситуаційних задач оцінюється враховуючи правильність поставленого діагнозу, визначення основних та додаткових методів діагностики, проведення дифдіагностики, призначення відповідного лікування та перечислення можливих ускладнень даної патології. Усне опитування оцінюється за 4-бальною шкалою.

Сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих здобувачем вищої освіти у процесі навчання з кожної теми навчальної дисципліни орієнтовно оцінюється за такими критеріями:

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності

Відмінно («5») – студент правильно відповів на 90-100% тестів. Правильно, чітко, логічно відповідає на всі стандартизовані питання по темі заняття. Тісно пов’язує теорію з практикою та демонструє правильне виконання практичних навичок. Вільно читає результати аналізів, володіє методами обстеження хворого. Проводить диференційну діагностику. Вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал.

Добре («4») – студент правильно відповів на 70-89% тестів. Правильно і по суті відповідає на всі стандартизовані питання по темі заняття. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання для вирішення практичних завдань, диференційну діагностику. Вміє вирішувати легкі та середньої складності ситуаційні задачі. Володіє необхідними практичними навиками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.

Задовільно («3») – студент правильно відповів на 50-69% тестів. Неповно, за допомогою додаткових запитань, відповідає на всі стандартизовані питання по темі заняття. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді та демонстрації практичних навичок робить помилки. Вирішує лише найлегші ситуаційні задачі. Володіє лише обов’язковим мінімумом методів дослідження.

Незадовільно ( «2») – студент правильно відповів на 50% тестів. Не знає матеріалу поточної теми, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Форма підсумкового контролю – залік.

Підсумковий (семестровий) залік полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних заняттях. Семестровий залік з дисципліни «Офтальмологія» проводиться після закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії.

Методи контролю стандартизовані та включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

До підсумкового контролю допускаються студенти:

 • які виконали всі види робіт, завдань, передбачених навчальним планом за семестр відповідно до навчальної дисципліни;
 • відвідали всі заняття, передбачені навчальним планом;
 • відпрацювали пропущені заняття;
 • набрали за поточну успішність кількість балів, не меншу за мінімальну.

Студентам, які мають пропущені заняття, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну в межах семестру (згідно графіку кафедри та згідно дозволу деканату, якщо такий потрібен). Семестровий залік з дисципліни «Офтальмологія» проводиться після закінчення її вивчення (на останньому занятті), до початку екзаменаційної сесії.

Залік виставляють викладачі, які проводили практичні заняття в академічній групі. Залік отримують студенти, якщо середній бал за поточну успішність впродовж семестру становить не менше «3» (120 балів за 200-бальною шкалою).

Запис вноситься у залікову книжку студента та заліково-екзаменаційну відомість.

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни «Офтальмологія» становить 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни «Офтальмологія» становить 120 балів.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:

 Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються заліком

4-
бальна
шкала
200-
бальна
шкала
4-
бальна
шкала
200-
бальна
шкала
4-
бальна
шкала
200-
бальна
шкала
4-

бальна
шкала

200-

бальна
шкала

5 200 4.45 178 3.92 157 3.37 135
4.97 199 4.42 177 3.89 156 3.35 134
4.95 198 4.4 176 3.87 155 3.32 133
4.92 197 4.37 175 3.84 154 3.3 132
4.9 196 4.35 174 3.82 153 3.27 131
4.87 195 4.32 173 3.79 152 3.25 130
4.85 194 4.3 172 3.77 151 3.22 129
4.82 193 4.27 171 3.74 150 3.2 128
4.8 192 4.24 170 3.72 149 3.17 127
4.77 191 4.22 169 3.7 148 3.15 126
4.75 190 4.19 168 3.67 147 3.12 125
4.72 189 4.17 167 3.65 146 3.1 124
4.7 188 4.14 166 3.62 145 3.07 123
4.67 187 4.12 165 3.57 143 3.02 121
4.65 186 4.09 164 3.55 142 3 120
4.62 185 4.07 163 3.52 141 <3 недостатньо
4.6 184 4.04 162 3.5 140
4.57 183 4.02 161 3.47 139
4.52 181 3.99 160 3.45 138
4.5 180 3.97 159 3.42 137
4.47 179 3.94 158 3.4 136

             Оцінка з дисципліни, формою підсумкового контролю якої  є залік, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою: “зараховано” або “не зараховано”.   

Оцінка за залік визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

            Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому контролі.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:

 

Бали з дисципліни Оцінка за 4-бальною шкалою
Від 170 до 200 балів 5
Від 140 до 169 балів 4
Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент 3
Нижче мінімальної кількості балів,

яку повинен набрати студент

2

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний співробітник – Курильців Надія Багратіонівна (к.мед.наук,
доцент кафедри офтальмології ЛНМУ ім. Д.Галицького)

Контакти:
(032)236 84 59
Електронна скринька 

 Основні напрямки наукової роботи

Поточна ініціативна тема – «Дослідження клінічних, біофізичних, генетичних та біохімічних аспектів офтальмопатології і розробка методології прогнозування і лікування захворювань ока» 2023-2027 рр. Номер державної реєстрації
Фінансовані НДР немає

НДР за останні 5 років:

2019 р. – «Вивчення нових біохімічних, молекулярно-генетичних, біофізичних та клінічних механізмів захворювань ока і розробка нових методів профілактики, лікування і прогнозування очних хвороб»,

2020р. –«Вивчення нових біохімічних та імунологічних маркерів ураження ока при діабетичній ретинопатії, нові підходи до хірургічного лікування відкритокутової та закрикокутової глаукоми»,

2021 р. – «Вивчення імунологічних аспектів внутрішньоочного запалення, нових біохімічних та імунологічних маркерів проліферативної діабетичної ретинопатії»,

2022 р. – «Вивчення нових біохімічних, молекулярно-генетичних, біофізичних та клінічних механізмів захворювань ока і розробка нових методів профілактики, лікування і прогнозування очних хвороб»,

2023 р. – «Вивчення імунологічних аспектів внутрішньоочного запалення, біохімічних механізмів проліферативної діабетичної ретинопатії, нових підходів до хірургічного лікування глаукоми».

 Публікації співробітників кафедри за останні 5 років

1. Дрожжина Г.И., Павловский М.И., Павловская Г.Я. Состояние процессов пероксидации в тканях поверхности глаза при моделированном гипотиреозе // Офтальмол. журн. 2019. № 4. С. 64–68.

2. Курильців Н.Б. Експериментальне вивчення морфологічних змін ока при бактерійному ендофтальміті з використанням різних методів лікування // Лікарська справа. 2018. № 5–6. С. 140–147.
3. Курильців Н.Б., Галей К.М. Експериментальна модель стафілококового екзогенного ендофтальміту // Вісник наукових досліджень. 2019. № 1. С. 112–115.
4. Щур М. Б., Струс Х. І., Ященко А. М. Модифікація глікому структурних компонентів рогівки при експериментальному гіпотирозі за даними лектинової гістохімії // Офтальмол. журн. 2019. № 4. С. 49–56.
5. Юревич В.Р. Состояние антиоксидантной системы в нейрональных тканях глаза при моделировании офтальмогипертензии у животных со стрептозотоциновым диабетом // Архів офтальмології України. 2018. Т. 6, № 2 (11). С. 51–57.
6. Юревич В.Р. Дикарбониловый стресс в тканях глаз кроликов с глазной гипертензией при экспериментальном диабете // Український журналмедицини, біології та спорту. 2019. Т. 4, № 2. С. 100–106.
7. Kuryilsiv N., Halei K. The role of Interleukins and their inhibitors in the development of autoimmune uveitis // Wiad. Lek. 2019. T. 72, № 4. P. 716–722.
8. Zborovska O.V., Pilkevich T.S., Kuryltsiv N.B., Samoluk N.A. Proliferative diabetic retinopathy in unsuspected diabetes mellitus: a case report // Офтальмологічнийжурнал. 2019. № 2. С. 67–69.
9. Дрожжина Г.И., Павловский М.И., Павловская Г.Я. Состояние процессов пероксидации в тканях поверхности глаза при моделированном гипотиреозе // Офтальмол. журн. 2019. № 4. С. 64–68.
http://www.ozhurnal.com/en/archive/2019/4/12-fulltext
10. Курильців Н.Б. Експериментальне вивчення морфологічних змін ока при бактерійному ендофтальміті з використанням різних методів лікування // Лікарська справа. 2018. № 5–6. С. 140–147.
11. Курильців Н.Б., Галей К.М. Експериментальна модель стафілококового екзогенного ендофтальміту // Вісник наукових досліджень. 2019. № 1. С. 112–115. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/9990

12. Щур М.Б., Струс Х.І., Ященко А. М. Модифікація глікому структурних компонентів рогівки при експериментальному гіпотирозі за даними лектинової гістохімії // Офтальмол. журн. 2019. № 4. С. 49–56. http://www.ozhurnal.com/en/archive/2019/4/11-fulltext
13. Юревич В.Р. Состояние антиоксидантной системы в нейрональных тканях глаза при моделировании офтальмогипертензии у животных со стрептозотоциновым диабетом // Архів офтальмології України. 2018. Т. 6, № 2(11). С. 51–57. http://ophthalm.zaslavsky.com.ua/article/view/172237
14. Юревич В.Р. Дикарбониловый стресс в тканях глаз кроликов с глазной гипертензией при экспериментальном диабете // Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. Т. 4, № 2. С. 100–106. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_2_17.
15. Kuryltsiv N., Halei K. The role of Interleukins and their inhibitors in the development of autoimmune uveitis // Wiad. Lek. 2019. T. 72, № 4. P. 716–722. http://wl.medlist.org/2019_04_41/
16. Zborovska O.V., Pilkevich T.S., Kuryltsiv N.B., Samoluk N.A. Proliferative diabetic retinopathy in unsuspected diabetes mellitus: a case report // Офтальмологічний журнал. 2019. № 2. С. 67–69. http://www.ozhurnal.com/en/archive/2019/2/12-fulltext
17. Sirman YaV, Preys NI, Savitsky IV, Badiuk NS, Blavatska OM, Hrytsan II, Tsypoviaz SV. Dynamics of vasoconstructor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy. PharmacologyOnLine. 2021. Vol. 1. P. 90-95.
18. Абашина Н. М., Тімко Н. О., Федоренко С. М., Вергун А. Р., Новосад А. Б., Щур М. Б., Чепіль Н. Є., Вергун О. М. Проблема офтальмопатології при цукровому діабеті в умовах пандемії COVID-19 у Львові та Львівській області. Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наукових праць. 2021. Вип. 21. С. 126–134.
19. Абашина Н. М., Закалюжний І. С., Цимар М. В., Турчин К. Ю., Ковальська М., Дунець Р. Б., Чаплига В. В. Деякі проблеми діагностики вродженої та набутої глаукоми (аналіз роботи Львівського обласного глаукомного кабінету). Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наукових праць. 2021. Вип. 21. С. 135–145.
20. Курильців Н. Б., Зборовська О. В. Неоптерин – перспективний біомаркер діагностики внутрішньоочного запалення. Офтальмол. журн. 2021. № 3. С. 55–60. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202135560
21. Курильців Н. Б., Зборовська О. В., Величко Л. М., Богданова О. В. Роль CD маркерів у розвитку запалення увеального тракту. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. № 2. С.96–101. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i2.12209
22. Новицький І. Я., Смаль Т. М., Плевачук О. Ю., Андріюк Я. В. Результати ретинотомії у разі відшарування сітківки з вираженою проліферативною вітреоретинопатією. Офтальмол. журн. 2020. № 6. С. 3–7. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2020637
23. Bomba А, Baranovsky S, Blavatska O, Bachyshyna L. Modification of infection disease model to take into account diffusion perturbation in the conditions of temperature reaction of the organism. The 4th International Conference of Informatics &amp; Data-Driven Medicine, Valencia, Spain, November 19, 2021, Vol. 3038. P. 93-99. http://ceur-ws.org/Vol-3038/
24. Бондаренко Д. А., Васюк В. Л., Блавацька О. М., Бадюк Н. С. Вплив хімічних сполук на процеси мікробного самоочищення при промислово-побутовому забрудненні водойм. Експериментальні дослідження. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2022. № 2 (68). С. 39-47.
25. Величко Л. Н., Зборовская А. В., Курыльцив Н. Б., Богданова А. В. Уровень экспрессии маркеров активации лимфоцитов СD 54 (ICAM-1), СD 5, СD 95 (FAS) и маркера активации нейтрофилов СD 15 в периферической крови пациентов со средним увеитом и у здоровых лиц. Офтальмол. журн. 2021. № 6. С. 16–20. http://www.ozhurnal.com/ru/archive/2021/6/3-abstract
26. Гореча М. Ю., Лаповець Л. Є., Ткачук С. О., Степась Ю. М. Зміни показників вуглеводного обміну та вмісту лептину у хворих на діабетичну ретинопатію. Медична та клінічна хімія. 2022. Т. 4. № 2. С. 39–42.

27. Гудзь А. С., Захаревич Г. Є., Панченко Ю. О., Могилевський С. Ю., Бушуєва О.В., Петренко О.В. Зв’язок поліморфізмів rs2010963 та rs699947 гена VEGFA з розвитком та прогресуванням діабетичної ретинопатії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: заключні результати. Архів офтальмології України. 2022. Т. 10, № 2. С. 11–16. DOI:https://doi.org/10.22141/2309-8147.10.2.2022.296
28. Могілевський С. Ю., Гудзь А. С., Панченко Ю.О., Бушуєва О. В., Захаревич Г.Е. Нові, генетично детерміновані, фактори ризику діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу: заключне повідомлення. Архів офтальмології України. 2021. Т. 9, № 3. С. 28–33. DOI: https://doi.org/10.22141/2309-8147.9.3.2021.247906
29. Новицкий И. Я., Левицкая О. В. Гипотензивный эффект эдотрабекулоэктомии в зависимости от стадии глаукомы и уровня дооперационного внутриглазного давления у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Офтальмол. журн. 2021. № 6. С. 41–47. http://www.ozhurnal.com/ru/archive/2021/6/7-abstract
30. Новицький І. Я., Левицька О.В. Порівняння ефективності непроникаючої глибокої склеректомії в комбінації з ендотрабекулоектомією  та трабекулоектомії. Офтальмол. журн. 2022. № 1. С. 27-31. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202222731
31. Риков С.О., Бездітко П.А., Веселовська З.Ф., Гайдамака Т.Б., Гудзь А.С. та ін. Синдром сухого ока. Монографія. Київ: ТОВ “Доктор-Медіа-Груп”, 2022. 80 с.
32. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник за ред. Зозулі І.С., Волосовця А.О. Київ: ВСВ “Медицина”, 2023. 560 с.
33.Галинська І.В., Жмурик Д.В., Усенко К.О., Гудзь А.С. та ін. Діабетична ретинопатія. Терни та шляхи їх вирішення. Монографія. Київ: ТОВ “Доктор- Медіа-Груп”, 2023. 80 с.
34. Mytsyk Yu.O., Pasichnyk S.M., Kobilnyk Yu.S. and et. Significance of adc measurements as radiological mri marker in detection of metastatic lymph node involvement in patients with prostate cancer. Experimental Oncology.
2022;44:2:142-147. DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-2.17810.

35. Bomba А., Baranovsky S., Blavatska O., Bachyshyna L. Infectious disease model generalization based on diffuse perturbations under conditions of body&#39;s temperature reaction. Computers in Biology and Medicine. 2022;146. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2022.105561.
36. Гореча М.Ю., Лаповець Л.Є., Ткачук С.О., Степась Ю.М. Зміни показників вуглеводного обміну та вмісту лептину у хворих на діабетичну ретинопатію. Медична та клінічна хімія. 2022;24:2:39-42. https://doi.org/10.11603/mcch.2410- 681X.2022.i2.13204.
37. Гудзь А.С., Максимців М.Л., Могілевський С.Ю., Панченко Ю.О., Бушуєва О.В., Захаревич Г. Є. Роль порушень функціонального стану тромбоцитів у розвитку діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу: заключне повідомлення. Архів офтальмології України. 2022;10:3:19–24. https://doi.org/10.22141/2309-8147.10.3.2022.302.
38. Могілевський С., Жовтоштан М., Бушуєва О. Персистуючий синдром сухого ока після ексимерлазерної корекції міопії та віддалені функціональні результати. Офтальмологічний журнал. 2023;1(510):3-8. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202311926.
39. Сидорчук У. П., Новицький І. Я. Ефективність хірургічного лікування неоваскулярної глаукоми із застосуванням anti-VEGF препаратів. Офтальмологічний журнал. 2023;1(510):3-8. DOI: 10.31288/oftalmolzh2023138.
40. Скрипник Р.Л., Тихончук Н.А., Усенко К.О., Бушуєва О.В., Захаревич Г. Є. Підвищення ефективності лікування рецидивуючої ерозії рогівки. Архів офтальмології України. 2022;10:3:49–52. DOI:10.22141/2309-8147.10.3.2022.306.
41. Shchur M.B., Zhurakivska O.Ya. Morphological changes of retinal ganglion neurons in the long term of the course of experimental diabetes in case of comorbidities. International scientific conference &quot;Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects&quot;: conference proceeding (November 3-4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia:&quot;Baltija Publishing&quot;. 2022:82-85. http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/275.
42. Курильців Н.Б., Зборовська О.В., Величко Л.М., Хирівський А.Л. Динаміка клінічних ознак і показників біомаркера запалення неоптерину в сироватці крови кроликів із експериментальним неінфекційним автоімунним увеїтом, з урахуванням різного ступеня тяжкости. Львівський клінічний вісник . 2022,3(39) – 4(40):33-39.
43. Курильців Н.Б. Модель експериментального неінфекційного автоімунного увеїту, яка виявляється ключовими клінічними ознаками залежно від ступеня тяжкости. Львівський клінічний вісник. 2023,2(42):25-30. DOI:10.25040/lkv2023.02.02.
44. Ганюк В.М. Вміст аргінази-1 у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію з різною тривалістю цукрового діабету залежно від генотипу CYP2E1. Архів офтальмології України. 2023:11(1):6-11. DOI:https://doi.org/10.22141/2309-8147.11.1.2023.311.

 

Професор А.С. Гудзь входить до складу редколегії журналу  “Архів офтальмології України”.

Професор І.Я. Новицький входить до складу редколегії журналу “Офтальмологічний журнал України”.

Аспіранти кафедри офтальмології ФПДО:
Левицька Ольга Віталіївна – «Оптимізація хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми з підходом ab interno»
Лопадчак Ростислав-Маркіян Михайлович – «Оптимізація хірургічного лікування хворих на закритокутову глаукому»
Сидорчук Уляна Петрівна – «Оптимізація хірургічного лікування неоваскулярної глаукоми»
Кудриль Іван Володимирович – «Патогенетична, діагностична та прогностична роль факторів росту в розвитку та прогресуванні діабетичної ретинопатії»

Керівник наукового гуртка – доцент, кандидат медичних наук, Оксана Миколаївна Блавацька.

Староста наукового гуртка – Лях Анастасія Вікторівна

Мета та завдання гуртка –  залучення студентів до наукової діяльності, поглиблення знань з офтальмології, оволодіння науково- пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення та навиків дослідницької роботи, створення середовища для обміну ідеями та знаннями, вміти застосовувати отримані знання в практичній діяльності, участь студентів у науково-практичних конференціях, круглих столах, майстер-класах, семінарах.

Основні тематики наукових досліджень.

На кафедрі офтальмології ФПДО активно працює студентський гурток, в якому приймають участь студенти 4-6 курсів медичного факультету  №1 та медичного факультету  № 2. Наукові роботи гуртківців присвячені діагностиці та лікуванню захворювань сітківки та зорового нерва, запальних захворювань ока, актуальним питанням глаукоми, травматичним пошкодженням органа зору та ін.

Засідання наукового гуртка відбуваються згідно затвердженого тематичного плану двічі на місяць. Студенти наукового гуртка щороку успішно приймають участь у кафедральних, загальноуніверситетських /Lviv Young Scientist International Conference (LYSICon) та Всеукраїнських науково-практичних студентських конференціях та олімпіадах.

Засідання гуртка 2023-2024 н.р. 

Дата Тема Викладач Кількість присутніх
18.09.23р. Затвердження плану роботи гуртка. Блавацька О.М. 3
22.09.23р. Визначення центрального зору контрольними методами Блавацька О.М. 3
06.10.23р. Периметрія. Патологічні зміни периферичного зору. Різновиди скотом Блавацька О.М. 3
20.10.23р. Орбіта, її кровопостачання, інервація. Диференційна діагностика флегмони та інших захворювань орбіти Блавацька О.М. 2
03.11.23р. Тонометрія і її види Блавацька О.М. 3
17.11.23р. Пухлини орбіти Блавацька О.М. 3
01.12.23р. Термометрія і її роль в діагностиці пухлин, псевдопухлин, запальних процесів і захворювань слізної залози Блавацька О.М. 1
15.12.23р. “Червоне око”. Етіологія, клініка, діагностика, ускладнення та методи лікування Блавацька О.М. 1
29.12.23р. Затвердження плану роботи на весняний семестр. Блавацька О.М. 3
22.01.24р. Травматичне ушкодження ока. Проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади. Блавацька О.М. 3
19.02.24р. Нейроофтальмологія Блавацька О.М. 2
04.03.24р. Природжена і набута патологія м’язевого апарату ока Блавацька О.М. 2
01.04.24р. Поступова втрата зору (міопія, гіперметропія, астигматизм, анізометропія, патологія кришталика) Блавацька О.М. 2
15.04.24р. Поступова втрата зору (глаукома, дегенерація макули) Блавацька О.М. 3
29.04.24р. Раптова втрата зору (гострий приступ глаукоми, судинні захворювання сітківки, хвороби зорового нерва, відшарування сітківки) Блавацька О.М. 3
13.05.24р. Зміни органа зору при загальній патології Блавацька О.М. 3
27.05.24р. Лікарські засоби в офтальмології Блавацька О.М. 3

 

Міжнародне співробітництво

Кафедра медичної інформатики співпрацює з Державною вищою професійною школою ім. проф. Едварда Щепаніка (м. Сувалки, Польща), Вищою Медичною Школою у Білостоку (Польща), Люблінською політехнікою (Польща)

Спільно проведено комп’ютерні скринінгові дослідження стилю життя студентської молоді України та Польщі.

Проведено дослідження в рамках проекту «Інвалідність як відмінність – соціальне ставлення студентів з Польщі та України до людей в інвалідних візках.

Розроблено спільний проект для участі у партнерський програмі: Partnership for joint implementation of the Programme “Current medical-social, sanitary, technical and economic security challenges” under the International Academic Partnership Programme announced by the National Agency for Academic Exchange.

Участь співробітників кафедри медичної інформатики у міжнародних форумах, з’їздах, конференціях

 1. Barylo N., Boyko O., Holyaka R., Stakhira P., Kutsiy S., Yaremchuk I. Structure and Mixed Signal Front-End of White Organic Light Source for MEMS Sensor. IEEE XVIIIth International Conference on the Perspective Technologies And Methods In Mems Design. 7-11 September 2022. Polyana. https://doi.org/10.1109/MEMSTECH55132.2022.10002912(Scopus)

 2. Barylo H., Holyaka R., Kremer I., Marusenkova T., Kachurak Yu., Adamiak O. Models and Development of a Spectral Express Analyzer for MEMS Optical Systems // IEEE XVIIIth International Conference on the Perspective Technologies And Methods In Mems Design. 7-11 September 2022. Polyana. (Scopus)

Статті у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus/Web of Science (бібліографічний опис)

 1. Yatsyshyn S., Hotra O., Skoropad P., Bubela T., Mykyichuk M., Kochan O., Boyko O. Investigating Thermoelectric Batteries Based on Nanostructured Materials. Energies. 2023; 16(9): 3940. (Scopus Q1, IF=3.25) https://econpapers.repec.org/article/gamjeners/v_3a16_3ay_ 3a2023_3ai_3a9_3ap_3a3940-_3ad_3a1141094.htm ]

 2. Quercia A., Pironti A., Bolshakova I., Holyaka R., Duran I., Murari A. Long term operation of the radiation-hard Hall probes system and the path toward a high performance hybrid magnetic field sensor. Nuclear Fusion. 2022;62:106032. (Scopus Q1, IF=4.215). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/ac8aad

 3. Chorna V., Lototska L., Karimulin R., Hubar A., Khliestova, I. Risk factors of in-hospital infections occurrence in healthcare institutions in ukraine and eu countries. Georgian Medical News. 2023;336:17-21. (Scopus Q4 IF=0.13).
 4. Sokil B. I., Pukach P. Y., Senyk A. P., Sokil M. B., Andrukhiv A. I., Vovk M. I. Asymptotic method and wave theory of motion in studying the effect of periodic impulse forces on systems characterized by longitudinal motion velocity. Mathematical Modeling and Computing. 2022;9(4):909-920.  (Scopus Q4 IF=0.24) https://doi.org/10.23939/mmc2022.04.909 .
 5. Dyhdalovych T., Fechan A., Kutsiy S., Melnykov S. Development of the automated system of analysis and quality assessment of visible light sources 2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). 2022:694-697 https://doi.org/10.1109/TCSET55632.2022.9767066 (Scopus)

Міжнародне стажування

Бойко О.В. пройшла стажування на кафедрі електроніки та інформаційних технологій Люблінського політехнічного університету (Department of Electronics and Information Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science at Lublin University of Technology. Poland), а також брала участь у міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Together with Outstanding Leaders of Modernity: Values, Experience, Knowledge, Competences and Tehnologies for Formation of the Successful Personality and Transformation on the World» (International Historical Biographical Institute).

 

Заходи Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Проведення тематичних конференцій, вечорів пам’яті, круглих столів з нагоди Дня Державного Прапора України та 32- річниці Незалежності України Вересень Куратори груп
2. Облаштування інформаційних стендів присвячених Захисникам і Захисницям України Вересень Куратори груп
3. Проведення благодійної акції в межах проекту “Смілива гривня” Вересень Куратори груп
4. Проведення патріотично-виховних, просвітницьких, культурно-мистецьких заходів та круглих столів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні – геноциду Українського народу. Жовтень Куратори груп
5. Проведення санітарно-освітньої роботи у гуртожитках і конкурсу з санітарного стану кімнат гуртожитків. Жовтень Куратори груп
2. Проведення загальнонаціональної акції “Запали свічку пам’яті ” у День пам’яті жертв Голодомору Листопад Куратори груп
3. Проведення молитви у День пам’яті жертв Г олодоморів Листопад Куратори груп
4. Проведення у режимі онлайн тематичних лекцій на тему “Голодомор – геноцид Українського народу” Листопад Куратори груп
5. Перегляд архівних матеріалів, які висвітлюють події, пов’язані з геноцидом Українського народу Листопад Куратори груп
6. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед іноземних студентів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1032-1933 рр. в Україні Листопад Куратори груп
7. Сприяти участі студентів в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу науково- дослідницьких і пошукових робіт, присвячених 90-м роковинам Голодомору Грудень Куратори груп
8. Публікація матеріалів, пов’язаних з темою Голодомору 1932-1933 років в Україні Грудень Куратори груп
9. Проведення семінарів “Шляхами героїв” у академічних групах виховних годин на теми: Конвенція ООН “Про попередження злочину геноциду і покарання занього” Листопад Куратори груп

 

Соціальні мережі