Адреса

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69

Телефон: +38 (032) 275-77-02

Email:

vrector_sh@meduniv.lviv.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

МАГЛЬОВАНИЙ Анатолій Васильович

доктор біологічних наук, професор, керівник відділу гуманітарної освіти і виховання, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, академік НАН ВО України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. За вагомий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток Львівської області присвоєно почесне звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (Указ Президента України №1221/99 від 24 вересня 1999 р.)

Anatoliy V. Mahlovanyy Doctor of Biological Sciences, Professor, Esteemed Worker of Physical Culture and Sports of Ukraine, Esteemed Professor of Danylo Halytsky LNMU, Doctor Honoris Causa of Lviv State University of Physical Culture, Vice-rector for scientific-pedagogical work. Member of a number of academic societies, member of NTSh (Shevchenko Scientific Society), member of the Lviv regional division of the UOC (Ukrainian Olympic Committee) professor of the Department of Physical Education and Sports Medicine, Master of Sports in Weightlifting.

 Gohttp://surl.li/udylvogle ScholarORChttp://surl.li/udynrIDWhttp://surl.li/udynzoSSchttp://surl.li/udyneopus

 

Напрямок діяльності

В Університеті продовжувалася робота з виховання здобувачів освіти, як гармонійно розвинених, національно свідомих і соціально активних особистостей. У своїй роботі професорсько-викладацький склад керувався законодавчими та нормативно-правовими актами, які регулюють питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України, наказами та листами МОН України, МОЗ України, методичними рекомендаціями, щодо роботи з виявлення фактів колабораційної діяльності, які надсилалися по деканатах та кафедрах для використання у навчально-виховному процесі.

Пріоритетним напрямком системи національно-патріотичного та культурного виховання лікаря та фармацевта є принцип гуманізації освіти і виховання, забезпечення цілісного та всебічного розвитку особистості.

Національно-патріотичне та культурне виховання студентської молоді – це комплексна системна й цілеспрямована діяльність, яка включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя (соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право) та спрямоване на формування у здобувачів вищої освіти :

 • любові до України, високої патріотичної волонтерської свідомості та почуття вірності;
 • формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури;
 • успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин;
 • готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку з захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

Ключовий пріоритет національно-патріотичного та культурного виховання — формування ціннісного ставлення особистості до України, українського народу, культурних традицій та цінностей держави, нації, культуротворчого процесу, волонтерської діяльності.

Основними напрямками національно-патріотичного та культурного виховання є :

 • формування знань про історію держави, державні символи; 
 • формування знань про людство;
 • ознайомлення з явищами суспільного життя, з традиціями і культурою свого народу.

Основними складовими національно-патріотичного та культурного виховання студентів виокремленні :

 • громадянсько-патріотичне виховання;
 • військово-патріотичне виховання;
 • духовне виховання;
 • формування базової культури особистості. 
 • забезпечення функціонування української мови в усіх сферах діяльності університету;
 • виховання самодостатнього громадянина-патріота України;
 • виховання поваги до Конституції України і символів Держави;
 • виховання поваги до захисників та захисниць України;
 • поглиблення обізнаності з української історії та культурної спадщини.

Уповноважений із захисту державної мови Т. Кремінь відзначив :

«Сьогодні мовний фронт – один із ключових в українській державі. Українська мова – це основа національної ідентичності, національної безпеки, запорука нашого єднання і переможного майбутнього».

І на цьому мовному фронті в умовах війни нам треба діяти так, як діють українські захисники на полі бою.

Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 р., затвердженою Указом Президента України від 27 вересня 2021 року №487/2021, передбачено сприяння розвитку волонтерської діяльності як одного з основних напрямів діяльності інститутів громадянського суспільства.

Одним зі стратегічних завдань є стимулювання розвитку волонтерської діяльності та активного залучення волонтерської допомоги, зокрема, запровадження відповідних державних і місцевих програм, активізації просвітницької роботи з поширення кращих практик волонтерської діяльності.

Від 24 лютого 2022 року напрямки національно-патріотичного та культурного виховання охоплюють, актуальну для воєнного часу, волонтерську діяльність здобувачів освіти та працівників університету, включно професійними а також інші вектори:

 • Медична допомога ЗСУ і населенню.
 • Організація та проведення курсів з невідкладної медичної допомоги.
 • Співпраця з органами державної влади з питань сортування гуманітарної допомоги, що надходить від іноземних партнерів.
 • Робота на складах з сортування ліків і засобів медичного призначення.
 • Співпраця з благодійними організаціями і фондами.
 • Організація і доставка гуманітарних вантажів, міжнародні зв’язки.
 • Допомога біженцям і тимчасово переміщеним особам.
 • Участь у інших різноманітних волонтерських програмах.

Російська збройна агресія актуалізувала потребу в перегляді підходів до національно-патріотичного виховання молодого покоління українців.

Патріотичні почуття і  гордість за  власну  країну  мають  прищеплюватися  українцям  із  раннього  дитинства та продовжуватися у закладі вищої освіти.

Національна ідентичність, свідома громадянська позиція, відповідальність за долю своєї країни – це те, що формується в процесі національно-патріотичного виховання через мову, історію, цінності й традиції.

Тому сьогодні  виховання громадянина-патріота України має бути пріоритетним завданням, адже від нього залежить національна безпека та майбутній розвиток вільної, згуртованої та успішної української нації.

ЗАВДАННЯ національно-патріотичного та культурного виховання

 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь, вшанування національної пам’яті;
 • сприяння набуттю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу та реалізація індивідуального підходу до виховання моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури;
 • утвердження в свідомості студентів об’єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • формування психологічної та фізичної готовності до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби; залучення студентів до постійної участі у волонтерських заходах з підтримки та допомоги ЗС України;
 • формування академічної доброчесності, високих моральних якостей, навичок здорового способу життя;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
 • виховання нетерпимості до проявів колабораціонізму та сепаратизму; хабарництва та корупції;
 • виховання протидії наркоманії, курінню та вживанню спиртних напоїв.

Керівник відділу гуманітарної освіти і виховання.

Магльований Анатолій Васильович – проректор із науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, академік НАН ВО України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. За вагомий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток Львівської області присвоєно почесне звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту України 

(Указ Президента України №1221/99 від 24 вересня 1999 р.)

У 1980 р. закінчив спортивний факультет Львівського державного інституту фізичної культури та спорту. Починаючи з 1980 р., А. В. Магльований працює у Львівському державному медичному інституті (нині — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), де пройшов шлях від викладача, старшого викладача до доцента й професора. У 1991–2015 рр. керував кафедрою фізичного виховання та спортивної медицини, з 2015 р. професор кафедри. У 2000 р. призначений проректором з гуманітарної освіти та виховання, 

а з 2008 р. є проректором із науково-педагогічної роботи.

У 1988 р. захистив дисертацію  «Взаємозв’язок показників розумової і фізичної працездатності у студентів с різним рівнем рухової активності» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук зі спеціальності «14.00.17 — нормальна фізіологія» у спеціалізованій вченій раді Львівського державного медичного інституту, науковий керівник д.м.н., професор Сафронова Галина Борисівна.

У 1993 р. захистив дисертацію «Закономірності взаємозв’язку розумової і фізичної працездатності студентів і методи оптимізуючого управління ними засобами фізичного виховання і спорту» на здобуття наукового ступеню доктора біологічних наук зі спеціальності 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» у спеціалізованій вченій раді інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ, науковий консультант академік НАМН України та академік НАН України, д.м.н., професор  Навакатікян Олександр Оганесович.

Підготував 13-ть кандидатів і 2-х докторів наук, є автором та співавтором понад 800 наукових та навчально-методичних праць, що входять до різних наукометричних баз даних у тому числі Scopus та Web of Science, зокрема 11 навчальних посібників, серед них “Основи фізичної реабілітації” (2006), “Аpplication of different мedicinal forms, in dental practice» (2016), “Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та провізора у вищих навчальних закладах” (2018), “Bases of physical rehabilitation in medicine” (2019), 36 монографій, книг та біобібліографічних видань, серед яких “Medications Commonly Used in Therapeutic in Conservative Dentistry” (2015), «Народний лікар» Панчишин Мар’ян (До 135-річчя від дня народження) (2017), Influence of physical culture and sports on the formation of an individual healthy lifestyle (2023), 20 патентів, 7 рацпропозицій і т.ін. У співавторстві видав чотири підручники, серед яких «Санологія (медичні аспекти валеології)» (2011) та «Фізична реабілітація, спортивна медицина» (2014). 

А. В. Магльований є головним редактором газети «Альма-Матер», членом редакційних колегій 7-ми наукових видань, 1-єї спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських дисертацій,  членом Наукового товариство імені Шевченка, доктором Honoris Causa Львівського державного університету фізичної культури,  академіком ряду громадських академій, членом виконкому відділення НОК України у Львівський області. 

Анатолій Васильович Магльований — майстер спорту з важкої атлетики й обирався віце-президентом Європейської федерації паралімпійської стрільби з лука, для нього спорт та наука нерозривно пов’язані, що відображається як у його діяльності, так і захопленнях. Життєве кредо: «Людині дається одне життя, і його треба прожити гідно».

Anatoliy V. Mahlovanyy Doctor of Biological Sciences, Professor, Esteemed Worker of Physical Culture and Sports of Ukraine, Esteemed Professor of Danylo Halytsky LNMU, Doctor Honoris Causa of Lviv State University of Physical Culture, Vice-rector for scientific-pedagogical work. Member of a number of academic societies, member of NTSh (Shevchenko Scientific Society), member of the Lviv regional division of the UOC (Ukrainian Olympic Committee) professor of the Department of Physical Education and Sports Medicine, Master of Sports in Weightlifting.

 Gohttp://surl.li/udylvogle ScholarORChttp://surl.li/udynrIDWhttp://surl.li/udynzoSSchttp://surl.li/udyneopus

Штат підрозділу
Синиця А.А. – літературний редактор газети “Аlma Mater”
Яремчишин М.Р. – технічний редактор газети “Аlma Mater”
Кравець М.З. – оператор комп’ютерного набору газети “Аlma Mater”
Павловський І.М. – завідувач музею “Історія медицини Галичини”
Ткачук О.З. – інженер-програміст
Гуреш Г.І. – акомпоніатор, художній керівник Народного хору “Музи
Гіппократа” ЛНМУ імені Данила Галицького
Колобич М. – художній керівник Народного танцювального ансамблю
“Горицвіт” імені Зенона Колобича ЛНМУ імені Данила Галицького“]