Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Телефон: +38 (032) 2757612

Email:

На карті:

Декан факультету

Огоновський Роман Зіновійович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

У 1985 р.  закінчив Львівський державний медичний інститут за спеціальністю «Стоматологія». В університеті на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії працює з 1992 року. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 2011 році – докторську дисертацію. Звання професора кафедри отримав у 2014 році. Деканом стоматологічного факультету обрано у 2012 р.

Є автором понад 321 наукової праці, зокрема 16 публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, 3 навчальних посібники для студентів вищих медичних навчальних закладів, 15 патентів.

Сфера наукових інтересів охоплює проблему лікування та реабілітації дітей із вродженими вадами розвитку.

 Google Scholar ORCID WoS Scopus

 

До складу факультету входять:

Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Кафедра ортопедичної стоматології

Кафедра стоматології дитячого віку

Кафедра ортодонтії

Кафедра внутрішньої медицини №2

Кафедра неврології

Кафедра оториноларингології

Кафедра психіатрії, психології та сексології

Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією

 

Стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як окремий підрозділ сучасної університетської освіти функціонує з 1958 року. Створення стоматологічного факультету,  у тоді ще Львівському державному медичному інституті (ЛДМІ), був своєрідним підсумком багаторічних старань не одного покоління університетських професорів, лікарів-стоматологів та громадян у Львові які науковими здобутками і своєю працею впродовж ХІХ-ХХ сторіччя створили відповідні умови.

Навчальна дисципліна «Мистецтво зуболікування (одонтологія)» вперше з’явилася у навчальних пла­нах студентів-медиків Львівського університету ще в 1828 році. Її почав викладати професор «одонтології» Карл Прокоп Каліґа, а згодом продовжив хірург, магістр зуболікування Вінцент Штраскі. Професор Каліґа написав книгу «Про хвороби зубів і засоби їх лікування», яка була видана у Відні (1838), Львові (1840) та Мілані (1841).

У 1894 році при кафедрі шпитальної хірургії медичного факультету Львівсь­кого університету, якою тоді керував про­фесор Людвіг Ридигєр, відновлено курс стоматології, на якому з 1902 року викладав доцент (згодом професор) Андрій Ґонька. У 1905 pоці розпочинає роботу амбулато­рія дентистики Львівського універси­те­ту, метою якої було надання стоматологічної допомоги населен­ню, водночас і як навчальна база профільного спрямування стоматологів. Разом з професором А. Гонькою працював доцент Теодор Богосєвіч, який після смерті професора у 1909 році протягом певного часу керував кліні­кою та читав курс стоматології.

Згодом клініка отримує назву інсти­туту дентистики та набуває ста­тусу сучасної кафедри, яку з 1913 до 1941 рр. очолював професор Антон Цєшинський. Він першим запропонував пра­вило ізометрії в рентґенології (прицільний знимок зуба) та ме­тод місцевого знеболення новокаїном з адреналіном (1906), був автором першо­го в світі атласу (1907) та підручника (1911) з рентґенстоматології, праць з ре­організації стоматологічної освіти, виок­ремлення стоматології як самостійної га­лузі природничих наук тощо. Вагомий вне­сок професора А. Цєшинського у роз­­ви­ток світової стоматологічної науки засвідчує те, що у 1936 році він був удо­стоєний міжнародної нагороди Світо­вої Федерації Дентистів (FDI) – Дипло­мом і Золотою Медаллю Міллера. У липні 1941 року Антон Цєшинський був розстріляний гестапо разом з іншими львівсь­ки­ми професорами на Вулецьких пагорбах.

З 1945 до 1958 р. при клініці ЛДМІ функціонувала стоматологічна клініка і зубний кабінет. Станом на 1 січня 1958 р. до штату стоматологічної клініки і зубного кабінету входили чотири лікарі-стоматологи Л. А. Луцик, В. Є. Бровко, В. Ф. Рождественська, B.М. Соболєва, зубні лікарі Є.І. Грінь, З.М. Жубрид, Н. М. Патрило, І.І.Цворн, два зубні техніки та медична сестра.

У 1958 році в Львівському держав­но­му медичному інституті було відкрито стоматологічний факультет. Про вступ­ні іспити на цей факультет було попередньо оголошено у львівських обласних газетах, і відповідно до наказу ректора інституту професора Л.М. Куз­ьменка за №  304 від 28 серпня 1958 року 86 студентів було зараховано на перший курс стоматологічного факультету ЛДМІ. Мо­лодь з усієї Західної України (а це Львівсь­ка, Закарпатська, Волинська, Рівненсь­ка, Тернопільська, Івано-Франківська і Чернівецька області) отримала можли­вість здобути фах лікаря-стоматолога. Необхідно нагадати, що вищу стомато­ло­гічну освіту в УРСР до того часу можна було отримати тільки у Києві та Хар­кові.

Першим деканом стоматологічного факультету став Олександр Васильович Коваль – перший головний лікар сто­матологічної клініки ЛДМІ, голова нау­кового товариства стоматологів у Льво­ві, головний стоматолог обласного від­ді­лу охорони здоров’я, перший після вій­ни львівський доктор медичних наук у галузі стоматології. В подальшому було проведено формування повноцінного стоматологічного факультету ЛДМІ – створення підроз­ділів факультету – профільних кафедр. Наказом по ЛДМІ № 359 від 31 серпня 1960 року з 1 вересня 1960 року стоматоло­гічне відділення кафедри шпитальної хірургії реорганізовано у самостійну ка­федру хірургічної стоматології і до­цента О.В.Коваля призначено виконува­чем обов’язків завідувача кафедри хі­рур­гічної стоматології із дорученням про­водити курси терапевтичної та орто­педичної стоматології. Відповідно до наказу ректора ЛДМІ № 320 від 4 серпня 1961 р., з 1 серпня 1961 р. новостворену кафедру ортопедичної сто­матології очолив д.м.н., доцент Яків Михайлович Збарж. З 1 жовтня 1961 року розпочала роботу кафедра терапевтичної стоматології ЛДМІ під керів­ництвом в.о. завідувача кафедри Любо­ми­ри Антонівни Луцик. Таким чином, процес організації стоматологічного факультету ЛДМІ тривав більше п’яти років, внаслідок чого було створено сучасний на той час осередок вищої сто­ма­тологічної освіти та науки європейсь­кого зразка – стоматологічний факуль­тет ЛДМІ з трьома профільними ка­фед­рами хірургічної, ортопедичної і тера­певтичної стоматології. Згодом у 1979 р. було створено кафедру дитячої стоматології, і в 2016 р. кафедра ортодонтії.

У 1963 році, 66 років тому, відбувся перший випуск студентів-стоматологів. 104 випускники стоматологічного фа­культету Львівського державного ме­дич­но­го інституту отримали дипломи державного зразка і їм було присвоєно кваліфікацію лікаря-стоматолога.

Деканами стоматоло­гіч­но­го факуль­­тету у різний час за минулі роки були професори О.В. Коваль (1960-1966, 1968-1972 рр.), О.Я. Ухов (1966-1968 рр.), Г.С. Чуч­май  (1972-1974, 1978-1979 рр.), Є.В. Гоцко (1974-1978, 1979-1992 рр.), І.М. Готь (1992–2005), Р. М. Ступницький (2005–2012). У 2012 р. на посаду декана був обраний д. мед. н., проф. Р. З. Огоновський.

Cьогодні у складі факультету функціонує де­сять кафедр (п’ять — профільні) та базовий Стома­тологічний медичний центр університету. Тут працює 203 науково-педагогічні працівники, з яких 21 професорів, 26 докторів медичних наук, 142 кандидати наук.

За більш як 60 років роботи факультету освіту здобуло біля 7 тис. лікарів-стоматологів. Серед студентів були представники 40 країн світу. Зараз тут навчається майже 600 студентів. Факультет готує лікарів-стоматологів загальної кваліфікації.

Студенти здобуваються базові знання на теоретичних і клінічних кафедрах упродовж перших двох курсів, а практичні навички і вміння — під час навчання на чотирьох профільних кафедрах протягом трьох наступних років. Після складання на п’ятому курсі ліцензійного інтегрова­ного іспиту «Крок–2 Стоматологія», об’єктивного структурованого практично-орієнтованого іспиту та отримання диплому магістра-лікаря-стоматолога випускники продовжують навчання в інтернатурі. Кращі студенти за рекомендацією вченої ради Львівського національного ме­дичного університету імені Данила Галицького одержують направлення для подальшого удосконалення фахової майстерності в магістратурі, аспірантурі, клінічній ординатурі. Випускники Львівської школи стоматології очолю­ють кафедри у вищих навчальних закладах Києва, Одеси, Вінниці та інших міст України, а також та закордоном, пра­цюють на державній службі різних рівнів, проявили себе у мистецтві та спорті.

На сьогоднішній день весь профе­сорсько-викладацький і студентський колектив сто­матологічного факультету Львівського національного ме­дичного університету імені Данила Галицького впевнено і з оптимізмом крокує у завтрашній день задля примноження його здобутків і слави на благо України.

 

Співробітники деканату

 

Заступник деканаСиниця Володимир Валерійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології

Заступник деканаКолесніченко Олександр Володимирович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку

Мельничук Юлія Євгенівна – провідний фахівець

Лобур Олена Василівна – старший інспектор

Мартинюк Ольга Зіновіївна – старший інспектор